Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.242

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 775/2013 VAN DE COMMISSIE

van 12 augustus 2013

tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium DSM 7134 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen en kleine pluimveesoorten met uitzondering van legpluimvee (vergunninghouder Lactosan GmbH & Co KG)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor een nieuwe toepassing van een preparaat van Enterococcus faecium DSM 7134 ingediend. Bij die aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten gevoegd.

(3)

De aanvraag betreft verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van een preparaat van Enterococcus faecium DSM 7134 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen en kleine pluimveesoorten met uitzondering van legpluimvee, in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen”.

(4)

Het gebruik van dat preparaat van Enterococcus faecium DSM 7134 is bij Verordening (EG) nr. 538/2007 van de Commissie (2) voor een periode van tien jaar toegelaten voor biggen en mestvarkens, bij Verordening (EG) nr. 1521/2007 van de Commissie (3) voor zeugen en bij Verordening (EU) nr. 998/2010 van de Commissie (4) voor mestkippen.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 12 maart 2013 (5) geconcludeerd dat het preparaat van Enterococcus faecium DSM 7134 onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen ongunstige effecten voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid en het milieu heeft en dat, daar reeds is aangetoond dat het gebruik van dat preparaat de zoötechnische parameters bij mestkippen kan verbeteren, deze conclusie kan worden uitgebreid tot opfokleghennen en geëxtrapoleerd tot kleine pluimveesoorten met uitzondering van legpluimvee. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel in diervoeder geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(6)

Uit de beoordeling van het preparaat van Enterococcus faecium DSM 7134 blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dit preparaat zoals gespecificeerd in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage gespecificeerde preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „darmflorastabilisatoren”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 augustus 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 128 van 16.5.2007, blz. 16.

(3)  PB L 335 van 20.12.2007, blz. 24.

(4)  PB L 290 van 6.11.2010, blz. 22.

(5)  EFSA Journal 2013; 11(4):3167.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

CFU/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: darmflorastabilisatoren

4b1841

Lactosan GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Enterococcus faecium DSM 7134 met ten minste:

 

Poeder: 1 × 1010 CFU/g toevoegingsmiddel

 

Korrels (microcapsules): 1 × 1010 CFU/g toevoegingsmiddel

 

Karakterisering van de werkzame stof

Levensbatbare cellen van Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analysemethode  (1)

 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van gal esculine azide agar (EN 15788)

 

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE).

Opfokleghennen

Kleine pluimveesoorten (met uitzondering van legpluimvee)

5 × 108

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de bewaaromstandigheden en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Het gebruik is toegestaan in diervoeding die de volgende toegelaten coccidiostatica bevat: diclazuril, halofuginone-hydrobromide, robenidinehydro-chloride, decoquinaat, lasalocide A natrium, maduramicineammonium of monensin-natrium, op voorwaarde dat dit coccidiostaticum voor de betreffende soort is toegestaan.

3.

Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.

2 september 2023


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het communautaire referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving