Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.152-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1747 VAN DE COMMISSIE

van 30 september 2015

tot rectificatie van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 26/2011 tot verlening van een vergunning voor vitamine E als toevoegingsmiddel in diervoeding voor alle diersoorten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003. Artikel 10 van die verordening voorziet in de herbeoordeling van toevoegingsmiddelen waarvoor krachtens Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (2) een vergunning is verleend.

(2)

Er is een herbeoordeling van vitamine E uitgevoerd en bij Verordening (EU) nr. 26/2011 van de Commissie (3) is tot 4 februari 2021 een vergunning verleend voor vitamine E als toevoegingsmiddel in diervoeding voor alle diersoorten.

(3)

Hoewel in artikel 1 van Verordening (EU) nr. 26/2011 wordt verwezen naar de preparaten van vitamine E waarvoor onder de in de bijlage bij die verordening vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding wordt verleend, worden er in de bijlage geen preparaten vermeld. Als gevolg van deze inconsistentie gaan de controleautoriteiten van sommige lidstaten ervan uit dat preparaten die vitamine E bevatten, niet zijn toegestaan.

(4)

Met het oog op de correcte interpretatie van Verordening (EU) nr. 26/2011 moet er in de bijlage bij die verordening een vermelding worden opgenomen die het gebruik en het in de handel brengen van preparaten die vitamine E bevatten, verduidelijkt, aangezien dat de bedoeling was toen de verordening werd vastgesteld.

(5)

Bovendien heeft de ervaring met officiële controles op de etikettering van vitamine E uitgewezen dat de specifieke benaming van het toevoegingsmiddel moet worden verduidelijkt.

(6)

Verordening (EU) nr. 26/2011 moet derhalve dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 26/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de kolom „Toevoegingsmiddel”:

wordt „Vitamine E/all-rac-alfa-tocoferylacetaat” vervangen door „„Vitamine E” of „all-rac-alfa-tocoferylacetaat””;

wordt „Vitamine E/RRR-alfa-tocoferylacetaat” vervangen door „„Vitamine E” of „RRR-alfa-tocoferylacetaat””;

wordt „Vitamine E/RRR-alfa-tocoferol” vervangen door „„Vitamine E” of „RRR-alfa-tocoferol””.

2)

In de kolom „Andere bepalingen” wordt het volgende punt toegevoegd:

„3.

Vitamine E mag als een toevoegingsmiddel bestaande uit een preparaat in de handel worden gebracht en worden gebruikt.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 september 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de veevoeding (PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 26/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 tot verlening van een vergunning voor vitamine E als toevoegingsmiddel in diervoeding voor alle diersoorten (PB L 11 van 15.1.2011, blz. 18).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving