Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.237

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 643/2013 VAN DE COMMISSIE

van 4 juli 2013

tot verlening van een vergunning voor het gebruik van patentblauw V als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor niet-voedselproducerende dieren en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 358/2005

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003. Artikel 10 van die verordening voorziet in de herbeoordeling van toevoegingsmiddelen waarvoor een vergunning is verleend krachtens Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (2).

(2)

Bij Richtlijn 74/181/EEG van de Commissie (3) is overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor het gebruik van patentblauw V als toevoegingsmiddel in bepaalde voedermiddelen voor alle dieren en in diervoeding voor honden en katten en bij Verordening (EG) nr. 358/2005 van de Commissie (4) als toevoegingsmiddel in diervoeding voor zaadetende siervogels en kleine knaagdieren. Vervolgens is dat product overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaand product opgenomen in het EU-repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

(3)

Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1831/2003, juncto artikel 7, is een aanvraag ingediend voor de herbeoordeling van patentblauw V als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden, katten en andere niet-voedselproducerende dieren met het oog op de indeling van patentblauw V in de categorie „sensoriële toevoegingsmiddelen”. Bij die aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten gevoegd.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 31 januari 2013 (5) geconcludeerd dat patentblauw V onder de voorgestelde voorwaarden voor gebruik in diervoeding geen ongunstige gevolgen voor de diergezondheid heeft en naar verwachting geen extra risico voor het milieu zal vormen. Specifieke eisen voor toezicht na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA concludeerde tevens dat er geen veiligheidsproblemen voor de gebruikers zullen rijzen, als de nodige beschermingsmaatregelen worden genomen. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel in diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van patentblauw V blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van die stof zoals gespecifieerd in de bijlage bij deze uitvoeringsverordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

Als gevolg van de verlening van een nieuwe vergunning uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1831/2003 moet Verordening (EG) nr. 358/2005 daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing van de wijzigingen van de vergunningsvoorwaarden vereisen, moet worden voorzien in een overgangsperiode om de bestaande voorraden van toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders die deze stof bevatten, zoals toegestaan bij Richtlijn 74/181/EEG en Verordening (EG) nr. 358/2005, op te gebruiken.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de in de bijlage gespecificeerde stof, die behoort tot de categorie „sensoriële toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „kleurstoffen, stoffen die diervoeders kleur geven of daaraan kleur teruggeven”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 358/2005 worden de gegevens van rij E 131 geschrapt.

Artikel 3

De in de bijlage beschreven stof en diervoeders die die stof bevatten die vóór 25 juli 2015 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 25 juli 2013 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 juli 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.

(3)  PB L 94 van 4.4.1974, blz. 16.

(4)  PB L 57 van 3.3.2005, blz. 3.

(5)  EFSA Journal 2013; 11(3):3108.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: sensoriële toevoegingsmiddelen. Functionele groep: kleurstoffen, stoffen die diervoeders kleur geven of daaraan kleur teruggeven

2a131

Patentblauw V

 

Werkzame stof

Patentblauw V

 

Karakterisering van de werkzame stof

Naam: calcium- of natriumverbinding van het inwendig zout van [4-[α-(4-diëthylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenylmethylideen]-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen]diëthylammoniumhydroxide en secundaire kleurstoffen, met daarnaast natriumchloride en/of natriumsulfaat en/of calciumsulfaat als voornaamste kleurloze bestanddelen. Het kaliumzout is eveneens toegestaan.

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Zuiverheidscriteria: minimaal 90 % van het totaal aan kleurstoffen, berekend als natrium-, calcium- of kaliumzouten.

Leukobase: maximaal 1,0 %.

 

Analysemethode  (1)

Voor de kwantificatie van het totaal aan kleurstoffen van patentblauw V in het toevoegingsmiddel en in diervoeders: spectrofotometrie bij 638 nm (JECFA-monografie nr. 1, vol. 4, methode door Richtlijn 2008/128/EG van de Commissie (2) aanbevolen).

Alle niet-voedselproducerende dieren

250

Voor de veiligheid van de gebruiker: bij hantering moeten ademhalingsbescherming, veiligheidsbril en –handschoenen worden gedragen.

25 juli 2023


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  PB L 6 van 10.1.2009, blz. 20.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving