Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.52

VERORDENING (EU) 2015/1608 VAN DE COMMISSIE

van 24 september 2015

tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van caprinezuur, paraffineolie (CAS 64742-46-7), paraffineolie (CAS 72623-86-0), paraffineolie (CAS 8042-47-5), paraffineolie (CAS 97862-82-3), Californische pap en ureum in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor caprinezuur, paraffineolie (CAS 64742-46-7), paraffineolie (CAS 72623-86-0), paraffineolie (CAS 8042-47-5), paraffineolie (CAS 97862-82-3), Californische pap en ureum zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en deze stoffen zijn ook niet opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005, zodat de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

Caprinezuur is goedgekeurd op grond van Richtlijn 2008/127/EG van de Commissie (2). Er zijn voor die stof geen relevante onzuiverheden geïdentificeerd. Daarnaast is de natuurlijke blootstelling aan caprinezuur veel groter dan de blootstelling die gepaard gaat met het gebruik van die stof als gewasbeschermingsmiddel. Daarom wordt het wenselijk geacht deze stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen.

(3)

Voor paraffineolie (CAS 64742-46-7), paraffineolie (CAS 72623-86-0), paraffineolie (CAS 8042-47-5) en paraffineolie (CAS 97862-82-3) (3)  (4) heeft de EFSA geconcludeerd dat indien kan worden aangetoond dat de zuiverheidsgraad van paraffineoliën hoog is, er geen toxicologisch bezwaar zou worden gemaakt en geen aanvaardbare dagelijkse inname (ADI), aanvaardbaar niveau van blootstelling van de toediener (AOEL) en acute referentiedosis (ARfD) zouden zijn vereist. Op 20 november 2012 heeft het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid nota genomen van een gewijzigde versie van de evaluatieverslagen, waarin wordt aangegeven dat de technische specificaties voldoen aan de farmaceutische kwaliteit (hoge zuiverheidsgraad). Daarom wordt het wenselijk geacht deze stoffen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen.

(4)

Voor Californische pap (5) heeft de EFSA geen conclusie kunnen bereiken over de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding, aangezien bepaalde informatie over de mogelijke aanwezigheid van residuen van polysulfide ontbrak. De residuen van zwavel en calcium door het gebruik van Californische pap (calciumpolysulfide) komen echter overal in het milieu voor. Daarom wordt het wenselijk geacht deze stof tijdelijk in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen, totdat de EFSA een met redenen omkleed advies heeft voorgelegd overeenkomstig artikel 12, lid 1.

(5)

Voor ureum (6) was de EFSA van oordeel dat wegens de bijzondere toepassingsmethoden van die stof een kwantitatieve beoordeling van het risico voor de consument via de voeding niet nodig was. Ureum (carbamide) is overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de Commissie (7) goedgekeurd als levensmiddelenadditief. Daarnaast is de natuurlijke blootstelling aan die stof veel groter dan de blootstelling die gepaard gaat met het gebruik van ureum als gewasbeschermingsmiddel. Daarom wordt het wenselijk geacht deze stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen.

(6)

Op grond van de conclusie van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de toepasselijke vereisten van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(7)

De in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 opgenomen stoffen moeten mogelijkerwijs ook aan de vereisten van de wetgeving van de Unie inzake levensmiddelen en/of diervoeders voldoen. Daarom is het wenselijk de tekst van voetnoot 2 van die bijlage aan te passen teneinde naar andere specifieke wetgeving van de Unie inzake levensmiddelen en/of diervoeders te verwijzen. Een dergelijke wetgeving kan ook van toepassing worden op een stof nadat zij in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 is opgenomen. Daarom is het wenselijk om die voetnoot op alle in bijlage IV opgenomen stoffen toe te passen.

(8)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 september 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Richtlijn 2008/127/EG van de Commissie van 18 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde verscheidene werkzame stoffen op te nemen (PB L 344 van 20.12.2008, blz. 89).

(3)  Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance paraffin oils (CAS 64742-46-7, 72623-86-0 and 97862-82-3). EFSA Scientific Report (2008) 216, 1-59.

(4)  Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance paraffin oil (CAS 8042-47-5, chain lengths C18-C30, reliable boiling point range not available). EFSA Scientific Report (2008) 219, 1-61.

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulfur. EFSA Journal 2010;8(11):1890. [45 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1890.

(6)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance urea. EFSA Journal 2012;10(1):2523. [35 blz.] doi: 10.2903/j.efsa.2012.2523.

(7)  Verordening (EU) nr. 1129/2011 van de Commissie van 11 november 2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad door opstelling van een EU-lijst van levensmiddelenadditieven (PB L 295 van 12.11.2011, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De vermeldingen „caprinezuur”, „paraffineolie (CAS 64742-46-7)”, „paraffineolie (CAS 72623-86-0)”, „paraffineolie (CAS 8042-47-5)”, paraffineolie „(CAS 97862-82-3)”, „Californische pap (1)” en „ureum” worden in alfabetische volgorde ingevoegd.

2)

De tekst in voetnoot 2 wordt vervangen door:

„(2)

In bijlage IV opgenomen stoffen onverminderd andere specifieke wetgeving inzake levensmiddelen en/of diervoeders, zoals levensmiddelenadditieven, toevoegingsmiddelen voor diervoeding, voedingssupplementen, aroma's, enz.”.

3)

De verwijzingen naar voetnoot 2 na de vermeldingen worden geschrapt.

4)

Na de titel wordt een verwijzing naar voetnoot 2 toegevoegd.

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving