Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.225

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 161/2013 VAN DE COMMISSIE

van 21 februari 2013

tot verlening van een vergunning voor een preparaat van natriumhydroxide als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten, honden en siervissen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003. Artikel 10 van die verordening voorziet in de herbeoordeling van toevoegingsmiddelen waarvoor een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (2).

(2)

Bij Richtlijn 86/525/EEG van de Commissie (3) is overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor het gebruik van een preparaat van natriumhydroxide, CAS-nr. 1310-73-2, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden. Vervolgens is dat preparaat overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaand product opgenomen in het Communautair repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

(3)

Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 in samenhang met artikel 7 van die verordening is een aanvraag ingediend voor de herbeoordeling van natriumhydroxide, CAS-nr. 1310-73-2, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden en overeenkomstig artikel 7 van die verordening voor een nieuwe toepassing voor siervissen, waarbij is verzocht om indeling van dat toevoegingsmiddel in de categorie „technologische toevoegingsmiddelen”. Bij die aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten gevoegd.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 11 september 2012 (4) geconcludeerd dat natriumhydroxide, gezien het feit dat dit toevoegingsmiddel met dezelfde functie en onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden al is toegestaan voor levensmiddelen, geen nadelig effect heeft op de diergezondheid en dat de functie ervan bij veevoeder in wezen dezelfde is als bij levensmiddelen, waardoor de doeltreffendheid ervan bijgevolg niet verder moet worden aangetoond. Volgens de EFSA zullen er geen veiligheidsproblemen voor de gebruikers rijzen als de nodige beschermingsmaatregelen worden genomen. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van natriumhydroxide blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dit preparaat zoals gespecificeerd in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing van de wijzigingen van de vergunningsvoorwaarden vereisen, moet worden voorzien in een overgangsperiode om de bestaande voorraden van toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders die dit preparaat bevatten, zoals toegestaan bij Richtlijn 86/525/EEG, op te gebruiken.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „technologische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „zuurteregelaars”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Het in de bijlage beschreven toevoegingsmiddel en de dat middel bevattende voormengsels die, in overeenstemming met de regels die vóór 14 maart 2013 van toepassing waren, vóór 14 maart 2014 geproduceerd en geëtiketteerd zijn, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput.

Mengvoeder dat het in de bijlage beschreven toevoegingsmiddel bevat en dat, in overeenstemming met de regels die vóór 14 maart 2013 van toepassing waren, vóór 14 maart 2015 geproduceerd en geëtiketteerd zijn, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 februari 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.

(3)  PB L 310 van 5.11.1986, blz. 19.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(10):2882.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: zuurteregelaars

1j524

Natriumhydroxide

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Natriumhydroxide 50 % g/g

(opgelost in water)

 

Karakterisering van de werkzame stof

Natriumhydroxide ≥ 98,0 % totaal alkali (berekend als NaOH)

NaOH CAS-nr.: 1310-73-2

Geproduceerd door chemische synthese

 

Analysemethode  (1)

Bepaling van natriumhydroxide in voederadditieven: Titrimetrie — FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications, Monograph No 1 (2006) „sodium hydroxide”.

Katten, honden en siervissen

1.

Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming, handschoenen en beschermende kleding tijdens hantering.

2.

Voor het gebruik: de uiteindelijke totale natriumconcentratie mag de algehele elektrolytenbalans niet in het gedrang brengen.

14 maart 2023


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de volgende adressen: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx en http://www.fao.org/ag/jecfa-additives/details.html?id=400


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving