Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.224

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 160/2013 VAN DE COMMISSIE

van 21 februari 2013

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 162/2003, (EG) nr. 971/2008, (EU) nr. 1118/2010, (EU) nr. 169/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 888/2011 wat de naam van de houder van de vergunning voor diclazuril in diervoeder betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Janssen Pharmaceutica NV heeft op grond van artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag ingediend tot wijziging van de naam van de houder van de vergunning in Verordening (EG) nr. 162/2003 van de Commissie van 30 januari 2003 tot verlening van een vergunning voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding (2), Verordening (EG) nr. 971/2008 van de Commissie van 3 oktober 2008 betreffende een nieuwe toepassing van een coccidiostaticum als toevoegingsmiddel voor diervoeding (3), Verordening (EU) nr. 1118/2010 van de Commissie van 2 december 2010 tot verlening van een vergunning voor diclazuril als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Janssen Pharmaceutica NV) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2430/1999 (4), Verordening (EU) nr. 169/2011 van de Commissie van 23 februari 2011 tot verlening van een vergunning voor diclazuril als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor parelhoenders (vergunninghouder Janssen Pharmaceutica NV) (5) en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 888/2011 van de Commissie van 5 september 2011 tot verlening van een vergunning voor diclazuril als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen (vergunninghouder Janssen Pharmaceutica NV) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2430/1999 (6).

(2)

De aanvrager stelt dat Janssen Animal Health, een afdeling van Janssen Pharmaceutica NV, met ingang van 7 juli 2011 is overgenomen door Eli Lilly and Company Ltd, die nu de rechten voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel diclazuril bezit. De aanvrager heeft de nodige gegevens ingediend ter onderbouwing van de aanvraag.

(3)

De voorgestelde wijziging van de vergunningvoorwaarden is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van het desbetreffende toevoegingsmiddel noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Om Eli Lilly and Company Ltd in staat te stellen gebruik te maken van haar rechten is het nodig dat de vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd.

(5)

De Verordeningen (EG) nr. 162/2003, (EG) nr. 971/2008, (EU) nr. 1118/2010, (EU) nr. 169/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 888/2011 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die tot de onmiddellijke wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 162/2003, (EG) nr. 971/2008, (EU) nr. 1118/2010, (EU) nr. 169/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 888/2011 door deze verordening verplichten, mogen de bestaande voorraden worden opgebruikt tijdens een overgangsperiode.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 162/2003

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 162/2003 worden de woorden „Janssen Pharmaceutica NV” vervangen door „Eli Lilly and Company Ltd”.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EG) nr. 971/2008

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 971/2008 worden de woorden „Janssen Pharmaceutica NV” vervangen door „Eli Lilly and Company Ltd”.

Artikel 3

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1118/2010

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1118/2010 worden de woorden „Janssen Pharmaceutica NV” vervangen door „Eli Lilly and Company Ltd”.

Artikel 4

Wijziging van Verordening (EG) nr. 169/2011

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 169/2011 worden de woorden „Janssen Pharmaceutica NV” vervangen door „Eli Lilly and Company Ltd”.

Artikel 5

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EG) nr. 888/2011

In kolom 2 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 888/2011 worden de woorden „Janssen Pharmaceutica NV” vervangen door „Eli Lilly and Company Ltd”.

Artikel 6

Overgangsmaatregel

Bestaande voorraden van dit toevoegingsmiddel die voldoen aan de bepalingen die golden vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening mogen verder in de handel worden gebracht en worden opgebruikt.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 februari 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 26 van 31.1.2003, blz. 3.

(3)  PB L 265 van 4.10.2008, blz. 3.

(4)  PB L 317 van 3.12.2010, blz. 5.

(5)  PB L 49 van 24.2.2011, blz. 6.

(6)  PB L 229 van 6.9.2011, blz. 9.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving