Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.221

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 95/2013 VAN DE COMMISSIE

van 1 februari 2013

tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vissoorten behalve zalmachtigen (vergunninghouder Lallemand SAS)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag van een vergunning voor een nieuwe toepassing van een preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ingediend. Bij die aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten gevoegd.

(3)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als toevoegingsmiddel voor alle vissoorten in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen”.

(4)

Voor het gebruik van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M is een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1200/2005 (2) van de Commissie en voor mestvarkens bij Verordening (EG) nr. 2036/2005 (3) van de Commissie, en voor een periode van tien jaar voor zalmachtigen en garnalen bij Verordening (EG) nr. 911/2009 (4) van de Commissie, voor gespeende biggen bij Verordening (EU) nr. 1120/2010 (5) van de Commissie en voor legkippen bij Verordening (EU) nr. 212/2011 (6) van de Commissie.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 11 september 2012 (7) geconcludeerd dat Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden, een positief effect kan hebben op de ontwikkeling van alle vissoorten door het percentage goed ontwikkelde vissen te verhogen en skeletafwijkingen te verminderen.

(6)

Uit de beoordeling van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van deze bereiding zoals gespecificeerd in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „andere zoötechnische toevoegingsmiddelen”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 februari 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 195 van 27.7.2005, blz. 6.

(3)  PB L 328 van 15.12.2005, blz. 13.

(4)  PB L 257 van 30.9.2009, blz. 10.

(5)  PB L 317 van 3.12.2010, blz. 12.

(6)  PB L 59 van 4.3.2011, blz. 1.

(7)  EFSA Journal 2012; 10(9):2886.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: andere zoötechnische toevoegingmiddelen (die de groei gunstig beïnvloeden).

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M met ten minste 1 × 1010 CFU/g toevoegingsmiddel

 

Karakterisering van de werkzame stof

Levensvatbare cellen van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Analysemethoden  (1)

 

Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15786:2009)

 

Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE)

Alle vissoorten behalve zalmachtigen

1 × 109

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, bril en handschoenen tijdens hantering.

22 februari 2023


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving