Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.219

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1196/2012 VAN DE COMMISSIE

van 13 december 2012

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 9/2010 wat betreft het minimumgehalte van een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), als toevoegingsmiddel voor diervoeding in voeder voor legkippen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EG 3.2.1.8), geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen”, is een vergunning voor tien jaar verleend voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, legkippen, eenden en mestkalkoenen bij Verordening (EU) nr. 9/2010 van de Commissie (2), voor gespeende biggen en mestvarkens bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 528/2011 van de Commissie (3), en voor kleine pluimveesoorten behalve eenden bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1021/2012 van de Commissie (4).

(2)

Overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 heeft de vergunninghouder voorgesteld de voorwaarden van de vergunning voor het betrokken preparaat te wijzigen door het minimumgehalte ervan van 2 500 U/kg tot 625 U/kg te verlagen bij gebruik in diervoeding voor legkippen. Bij de aanvraag waren de relevante ondersteunende gegevens gevoegd. De Commissie heeft de aanvraag naar de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (de EFSA) doorgestuurd.

(3)

De EFSA heeft in haar advies van 22 mei 2012 (5) geconcludeerd dat het betrokken preparaat onder de nieuwe voorgestelde gebruiksvoorwaarden bij de aangevraagde minimumdosering van 625 U/kg doeltreffend is. Specifieke eisen voor toezicht na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het verslag over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(4)

Aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan.

(5)

Verordening (EU) nr. 9/2010 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 9/2010 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 december 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 3 van 7.1.2010, blz. 10.

(3)  PB L 143 van 31.5.2011, blz. 10.

(4)  PB L 307 van 7.11.2012, blz. 68.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(6):2739.


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 9/2010 wordt vervangen door:

„BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars.

4a11

Danisco Animal Nutrition

(rechtspersoon Danisco (UK) Limited)

Endo-1,4-bèta-xylanase

EG 3.2.1.8

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EG 3.2.1.8), geproduceerd door Trichoderma reesei

(ATCC PTA 5588) met een minimumactiviteit van 40 000 U (1)/g

 

Karakterisering van de werkzame stof

endo-1,4-bèta-xylanase (EG 3.2.1.8), geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Analysemethode  (2)

Voor de kwantificering van de endo-1,4-bèta-xylanaseactiviteit:

colorimetrische methode gebaseerd op de kwantificering van in water oplosbare gekleurde fragmenten, geproduceerd door de inwerking van endo-1,4-bèta-xylanase op met azurine vernet tarwearabinoxylaansubstraat bij een pH van 4,25 en een temperatuur van 50 °C.

Mestkippen

625 U

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-arabinoxylanen).

13 januari 2020

Legkippen

625 U

Eenden

625 U

Mestkalkoenen

1 250 U


(1)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 0,5 μmol reducerende suikers (uitgedrukt in xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit vernet haverkafarabinoxylaansubstraat.

(2)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving