Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

2.3-2.214

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1019/2012 VAN DE COMMISSIE

van 6 november 2012

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1096/2009 wat betreft het minimumgehalte aan endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en eenden (vergunninghouder BASF SE)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1096/2009 van de Commissie (2) en bij Verordening (EG) nr. 1380/2007 van de Commissie (3) is een vergunning voor tien jaar verleend voor het gebruik van het enzym endo-1,4-bèta-xylanase, dat geproduceerd wordt door Aspergillus niger (CBS 109.713) en tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” behoort, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en eenden en voor mestkalkoenen.

(2)

Overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 heeft de vergunninghouder voorgesteld de voorwaarden van de vergunning voor het betrokken enzym te wijzigen door het minimumgehalte ervan van 560 TXU/kg tot 280 TXU/kg te verlagen bij gebruik in diervoeding voor mestkippen en eenden. Bij de aanvraag waren de relevante ondersteunende gegevens gevoegd.

(3)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 2 februari 2012 (4) geconcludeerd dat het betrokken enzym onder de nieuwe voorgestelde gebruiksvoorwaarden werkzaam is bij de vereiste minimumdosis van 280 TXU/kg. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig.

(4)

Aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan.

(5)

Verordening (EG) nr. 1096/2009 van de Commissie moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1096/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 november 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 301 van 17.11.2009, blz. 3.

(3)  PB L 309 van 27.11.2007, blz. 21.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(2):2575.


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1096/2009 wordt vervangen door:

„BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars.

4a62

BASF SE

Endo-1,4-bèta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), met een minimumactiviteit van:

 

vast: 5 600 TXU (1)/g

 

vloeibaar: 5 600 TXU/ml

 

Karakterisering van de werkzame stof

Endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Analysemethode  (2)

Viscosimetrische methode gebaseerd op de afname van de viscositeit die wordt veroorzaakt door de inwerking van endo-1,4-bèta-xylanase op het xylaan bevattende substraat (tarwearabinoxylaan) bij een pH van 3,5 en een temperatuur van 55 °C

Mestkippen

280 TXU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen maximumdosis per kilogram volledig diervoeder voor mestkippen en eenden: 800 TXU.

3.

Voor gebruik in diervoeding die rijk is aan zetmeel- en niet-zetmeelpoly-sachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen).

7.12.2019

Eenden

280 TXU


(1)  1 TXU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 3,5 en een temperatuur van 55 °C 5 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit tarwearabinoxylaan.

(2)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving