Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.213

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1018/2012 VAN DE COMMISSIE

van 5 november 2012

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 232/2009, (EG) nr. 188/2007, (EG) nr. 186/2007, (EG) nr. 209/2008, (EG) nr. 1447/2006, (EG) nr. 316/2003, (EG) nr. 1811/2005, (EG) nr. 1288/2004, (EG) nr. 2148/2004, (EG) nr. 1137/2007, (EG) nr. 1293/2008, (EG) nr. 226/2007, (EG) nr. 1444/2006, (EG) nr. 1876/2006, (EG) nr. 1847/2003, (EG) nr. 2036/2005, (EG) nr. 492/2006, (EG) nr. 1200/2005, en (EG) nr. 1520/2007 wat betreft het maximumgehalte van bepaalde micro-organismen in volledige diervoeders

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, leden 1, 2 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor de toepassing van Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „darmflorastabilisatoren”, is voor een periode van tien jaar een vergunning verleend voor melkbuffels bij Verordening (EG) nr. 232/2009 van de Commissie (2), voor mestlammeren bij Verordening (EG) nr. 1447/2006 van de Commissie (3), voor melkgeiten en melkschapen bij Verordening (EG) nr. 188/2007 van de Commissie (4), voor paarden bij Verordening (EG) nr. 186/2007 van de Commissie (5) en voor mestvarkens bij Verordening (EG) nr. 209/2008 van de Commissie (6). Er is een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor mestrunderen bij Verordening (EG) nr. 316/2003 van de Commissie (7), voor melkkoeien bij Verordening (EG) nr. 1811/2005 van de Commissie (8), voor zeugen bij Verordening (EG) nr. 1288/2004 van de Commissie (9) en voor gespeende biggen bij Verordening (EG) nr. 2148/2004 van de Commissie (10).

(2)

Overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 heeft de vergunninghouder voorgesteld de voorwaarden van de vergunningen voor Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 zoals vastgesteld in de in overweging 1 vermelde verordeningen te wijzigen.

(3)

Voor de toepassing van Bacillus subtilis DSM 17299, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „darmflorastabilisatoren”, is voor een periode van tien jaar een vergunning verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1137/2007 van de Commissie (11).

(4)

Overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 heeft de vergunninghouder voorgesteld de voorwaarden van de vergunningen voor Bacillus subtilis DSM 17299 zoals vastgesteld in de in overweging 3 vermelde verordening te wijzigen.

(5)

De adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) over de toepassing van bepaalde micro-organismen in diervoeders zijn gestoeld op het „gekwalificeerd vermoeden van veiligheid” (Qualified Presumption of Safety, QPS) van de betrokken micro-organismen („Scientific Opinion on the maintenance of the list of QPS biological agents intentionally added to food and feed (2011 update)” (12)). De vergunninghouders hebben voorgesteld om de beperking inzake het maximumgehalte van de micro-organismen Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 en Bacillus subtilis DSM 17299 in volledige diervoerders te schrappen omdat de maximale doses niet verenigbaar zijn met het QPS-concept.

(6)

Om marktverstoringen te voorkomen, moet de beperking inzake het maximumgehalte ook bij de vergunningen voor andere micro-organismen met dezelfde QPS-status worden geschrapt.

(7)

Overeenkomstig artikel 13, lid 1, is de EFSA verzocht een advies uit te brengen over de mogelijkheid om het maximumgehalte te schrappen voor andere micro-organismen met dezelfde QPS-status: voor Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 is een vergunning voor tien jaar verleend voor lammeren bij Verordening (EG) nr. 1293/2008 van de Commissie (13), voor melkgeiten en melkschapen bij Verordening (EG) nr. 226/2007 van de Commissie (14) en zonder tijdsbeperking voor melkkoeien en mestrunderen bij Verordening (EG) nr. 1200/2005 van de Commissie (15); voor Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 is een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor biggen bij Verordening (EG) nr. 1847/2003 van de Commissie (16) en voor zeugen bij Verordening (EG) nr. 2036/2005 van de Commissie (17); voor Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 is een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor mestrunderen en kalveren bij Verordening (EG) nr. 1288/2004 van de Commissie en voor melkkoeien bij Verordening (EG) nr. 1811/2005 van de Commissie (18); voor Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 is een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor mestrunderen bij Verordening (EG) nr. 492/2006 van de Commissie (19); voor Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 is een vergunning voor tien jaar verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1292/2008 van de Commissie (20); voor Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R is een vergunning voor vier jaar verleend voor mestkippen, mestkalkoenen en legkippen bij Verordening (EG) nr. 1876/2006 van de Commissie (21) en een vergunning zonder tijdsbeperking voor gespeende biggen bij Verordening (EG) nr. 492/2006 van de Commissie; voor Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M is een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1200/2005 van de Commissie en voor mestbiggen bij Verordening (EG) nr. 2036/2005 van de Commissie; voor Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT 4529 is een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor legkippen bij Verordening (EG) nr. 1520/2007 van de Commissie (22); voor Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) is een vergunning voor tien jaar verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1444/2006 van de Commissie (23).

(8)

De EFSA heeft in haar advies van 24 april 2012 (24) geconcludeerd dat het vaststellen van een maximumgehalte voor Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, Bacillus subtilis DSM 17299, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R, Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M, Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT 4529 en Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) in volledige diervoeders geen enkele extra veiligheid biedt voor de betrokken dieren en consumenten. Er zijn derhalve geen redenen om het maximumgehalte daarvoor te behouden.

(9)

Aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan.

(10)

De Verordeningen (EG) nr. 232/2009, (EG) nr. 188/2007, (EG) nr. 186/2007, (EG) nr. 209/2008, (EG) nr. 1447/2006, (EG) nr. 316/2003, (EG) nr. 1811/2005, (EG) nr. 1288/2004, (EG) nr. 2148/2004, (EG) nr. 1137/2007, (EG) nr. 1293/2008, (EG) nr. 226/2007, (EG) nr. 1444/2006, (EG) nr. 1876/2006, (EG) nr. 1847/2003, (EG) nr. 2036/2005, (EG) nr. 492/2006, (EG) nr. 1200/2005, en (EG) nr. 1520/2007 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 232/2009

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 232/2009, kolom 8, „Maximumgehalte”, wordt in de gegevens voor 4b1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 de vermelding „1,4 × 109” geschrapt.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EG) nr. 188/2007

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 188/2007, kolom 8, „Maximum”, wordt in de gegevens voor 4b1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 de vermelding „7,5 × 109” geschrapt.

Artikel 3

Wijziging van Verordening (EG) nr. 186/2007

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 186/2007, kolom 8, „Maximum”, wordt in de gegevens voor 4b1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 de vermelding „7 × 109” geschrapt.

Artikel 4

Wijziging van Verordening (EG) nr. 209/2008

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 209/2008, kolom 8, „Maximumgehalte”, wordt in de gegevens voor 4b1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 de vermelding „1,00 × 1010” geschrapt.

Artikel 5

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1447/2006

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1447/2006 kolom 8, „Maximum”, wordt in de gegevens voor E 1702, Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) de vermelding „1,4 × 1010” geschrapt.

Artikel 6

Wijziging van Verordening (EG) nr. 316/2003

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 316/2003, kolom 7, „Maximum”, wordt in de gegevens voor E 1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 de vermelding „8 × 109” geschrapt.

Artikel 7

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1811/2005

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1811/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In kolom 7, „Maximum”, wordt in de gegevens voor E 1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 de vermelding „2 × 109” geschrapt.

2)

In kolom 7, „Maximum”, wordt in de gegevens voor E 1704, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 de vermelding „3,5 × 108” geschrapt.

Artikel 8

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1288/2004

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1288/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In kolom 7, „Maximum”, wordt in de gegevens voor E 1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 de vermelding „1 × 1010” geschrapt.

2)

In kolom 7, „Maximum”, worden in de gegevens voor E 1704, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 de vermeldingen „2 × 109” en „1,7 × 108” geschrapt.

Artikel 9

Wijziging van Verordening (EG) nr. 2148/2004

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2148/2004, kolom 7, „Maximumgehalte”, wordt in de gegevens voor E 1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 de vermelding „1 × 1010” geschrapt.

Artikel 10

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1137/2007

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1137/2007, kolom 8, „Maximumgehalte”, wordt in de gegevens voor 4b1821, Bacillus subtilis DSM 17299 de vermelding „1,6 × 109” geschrapt.

Artikel 11

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1293/2008

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1293/2008, kolom 8, „Maximumgehalte”, wordt in de gegevens voor 4b1711, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 de vermelding „7,3 × 109” geschrapt.

Artikel 12

Wijziging van Verordening (EG) nr. 226/2007

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 226/2007, kolom 8, „Maximum”, worden in de gegevens voor 4b1711, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 de vermeldingen „3 × 109” en „1,2 × 109” geschrapt.

Artikel 13

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1444/2006

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1444/2006, kolom 8, „Maximumgehalte”, wordt in de gegevens voor 4b1820, Bacillus subtilis DSM 17299 de vermelding „1 × 109” geschrapt.

Artikel 14

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1876/2006

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1876/2006, kolom 7, „Maximum”, wordt in de gegevens voor 12, Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R de vermelding „1 × 109” geschrapt.

Artikel 15

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1847/2003

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1847/2003, kolom 7, „Maximum”, wordt in de gegevens voor E1703, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 de vermelding „6 × 109” geschrapt.

Artikel 16

Wijziging van Verordening (EG) nr. 2036/2005

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2036/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In kolom 7, „Maximum”, wordt in de gegevens voor E 1703, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 de vermelding „6 × 109” geschrapt.

2)

In kolom 7, „Maximum”, wordt in de gegevens voor E 1712, Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M de vermelding „1 × 109” geschrapt.

Artikel 17

Wijziging van Verordening (EG) nr. 492/2006

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 492/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In kolom 7, „Maximumgehalte”, wordt in de gegevens voor E 1710, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 de vermelding „9 × 109” geschrapt.

2)

In kolom 7, „Maximumgehalte”, wordt in de gegevens voor E 1714, Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R, de vermelding „1 × 1010” geschrapt.

Artikel 18

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1200/2005

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1200/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In kolom 7, „Maximum”, wordt in de gegevens voor E 1711, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 de vermeldingen „2 × 109” en „1,6 × 109” geschrapt.

2)

In kolom 7, „Maximum”, wordt in de gegevens voor E 1712, Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M de vermelding „1 × 1010” geschrapt.

Artikel 19

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1520/2007

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1520/2007,

kolom 7, „Maximum”, wordt in de gegevens voor E 1715, Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT 4529, de vermelding „1 × 109” geschrapt.

Artikel 20

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 november 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 74 van 20.3.2009, blz. 14.

(3)  PB L 271 van 30.9.2006, blz. 28.

(4)  PB L 57 van 24.2.2007, blz. 3.

(5)  PB L 63 van 1.3.2007, blz. 6.

(6)  PB L 63 van 7.3.2008, blz. 3.

(7)  PB L 46 van 20.2.2003, blz. 15.

(8)  PB L 291 van 5.11.2005, blz. 12.

(9)  PB L 243 van 15.7.2004, blz. 10.

(10)  PB L 370 van 17.12.2004, blz. 24.

(11)  PB L 256 van 2.10.2007, blz. 5.

(12)  EFSA Journal 2011; 9(12):2497.

(13)  PB L 340 van 19.12.2008, blz. 38.

(14)  PB L 64 van 2.3.2007, blz. 26.

(15)  PB L 195 van 27.7.2005, blz. 6.

(16)  PB L 269 van 21.10.2003, blz. 3.

(17)  PB L 328 van 15.12.2005, blz. 13.

(18)  PB L 291 van 5.11.2005, blz. 12.

(19)  PB L 89 van 28.3.2006, blz. 6.

(20)  PB L 340 van 19.12.2008, blz. 36.

(21)  PB L 360 van 19.12.2006, blz. 126.

(22)  PB L 335 van 20.12.2007, blz. 17.

(23)  PB L 271 van 30.9.2006, blz. 19.

(24)  EFSA Journal 2012; 10(5):2680.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving