Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.210

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 989/2012 VAN DE COMMISSIE

van 25 oktober 2012

tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49755), en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49754), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen en voor mest- en legvogels van minder gangbare pluimveesoorten (vergunninghouder Aveve NV)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag ingediend voor de verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49755), en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49754). De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten waren bij de aanvraag gevoegd.

(3)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49755), en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49754), als toevoegingsmiddel in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” voor diervoeding voor legkippen en voor mest- en legvogels van minder gangbare pluimveesoorten.

(4)

Het gebruik van die enzymen is voor tien jaar toegestaan voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1091/2009 van de Commissie (2) en voor tien jaar voor gespeende biggen bij Uitvoeringsverordening (EG) nr. 1088/2011 van de Commissie (3).

(5)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van de aanvraag voor de verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49755), en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49754) voor legkippen en voor mest- en legvogels van minder gangbare pluimveesoorten. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 23 mei 2012 (4) geconcludeerd dat het gebruik van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49755), en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49754), geen nadelige gevolgen heeft voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu en dat het gebruik van die bereiding de eimassa aanzienlijk kan vergroten, de conversie van voeder naar eimassa bij leghennen en legvogels van minder gangbare pluimveesoorten kan vergroten en de zoötechnische parameters bij mestvogels van minder gangbare pluimveesoorten kan verbeteren. Specifieke eisen voor toezicht na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het verslag over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(6)

Uit de beoordeling van de bereiding blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van deze bereiding zoals gespecificeerd in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,3(4)-bèta-glucanase zoals in de bijlage gespecificeerd, die behoren tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verteringsbevorderaars”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 oktober 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 299 van 14.11.2009, blz. 6.

(3)  PB L 281 van 28.10.2011, blz. 14.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(6):2728.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars

4a9

Aveve NV

Endo-1,4-bèta-xylanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49755), en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49754), met een minimale activiteit van: 40 000 XU (1) en 9 000 BGU (2)/g

 

Karakterisering van de werkzame stof

endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49755), en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49754)

 

Analysemethode  (3)

Karakterisering van de werkzame stof in het toevoegingsmiddel:

colorimetrische methode, gebaseerd op de reactie van dinitrosalicylzuur op reducerende suikers, geproduceerd door de inwerking van endo-1,4-bèta-xylanase op een xylaanbevattend substraat;

colorimetrische methode, gebaseerd op de reactie van dinitrosalicylzuur op reducerende suikers, geproduceerd door de inwerking van endo-1,3(4)-bèta-glucanase op een bèta-glucaanbevattend substraat.

Karakterisering van de werkzame stoffen in het voeder:

colorimetrische methode die de in water oplosbare kleurstof meet die door inwerking van endo-1,4-bèta-xylanase wordt vrijgemaakt uit met kleurstof vernet tarwearabinoxylaansubstraat;

colorimetrische methode die de in water oplosbare kleurstof meet die door inwerking van endo-1,3(4)-bèta-glucanase wordt vrijgemaakt uit met kleurstof vernet gerstbètaglucaansubstraat.

Leghennen en legvogels van minder gangbare pluimveesoorten

4 000 XU

900 BGU

1.

Vermeld in de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets.

2.

Voor gebruik in diervoeding die rijk is aan zetmeel- en niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen).

3.

Voor de veiligheid: gebruik ademhalingsbescherming, bril en handschoenen tijdens hantering.

15 november 2022

Mestvogels van minder gangbare pluimveesoorten

3 000 XU

675 BGU


(1)  1 XU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,8 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit xylaan van haverkaf.

(2)  1 BGU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,0 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (cellobiose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.

(3)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving