Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.205

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 843/2012 VAN DE COMMISSIE

van 18 september 2012

tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokkalkoenen, kleine vogelsoorten (gehouden voor mest-, leg- en fokdoeleinden) en siervogels (vergunninghouder BASF SE)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag ingediend voor een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8), geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713). De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten zijn bij die aanvraag verstrekt.

(3)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8), geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), als toevoegingsmiddel voor diervoeding in de categorie „zoötechnische toevoegingsmidelen” voor legkippen, opfokkalkoenen, kleine vogelsoorten (gehouden voor mest-, leg- en fokdoeleinden) en siervogels.

(4)

Het gebruik van dat preparaat is voor tien jaar toegestaan voor mestkippen en eenden bij Verordening (EG) nr. 1096/2009 van de Commissie (2) en voor mestkalkoenen bij Verordening (EG) nr. 1380/2007 van de Commissie (3).

(5)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van de aanvraag voor de verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8), geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen, opfokkalkoenen, kleine vogelsoorten (gehouden voor mest-, leg- en fokdoeleinden) en siervogels. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 2 februari 2012 (4) geconcludeerd dat endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8), geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen nadelige effecten voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu heeft en dat het gebruik ervan de voederconversie bij alle doelsoorten kan verbeteren. Specifieke eisen voor toezicht na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde communautaire referentielaboratorium was ingediend.

(6)

Uit de beoordeling van endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8), geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van het preparaat zoals gespecificeerd in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage gespecificeerde preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verteringsbevorderaars”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 september 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 301 van 17.11.2009, blz. 3.

(3)  PB L 309 van 27.11.2007, blz. 21.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(2):2575.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars

4a62

BASF SE

Endo-1,4-bèta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), met een minimale activiteit van:

 

vast: 5 600 TXU (1)/g

 

vloeibaar: 5 600 TXU/ml

 

Karakterisering van de werkzame stof

Endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Analysemethode  (2)

Viscosimetrische methode gebaseerd op de afname van de viscositeit die wordt veroorzaakt door de inwerking van endo-1,4-bèta-xylanase op het xylaan bevattende substraat (tarwearabinoxylaan) bij een pH van 3,5 en een temperatuur van 55 °C

Opfokkalkoenen

560 TXU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen maximumdosis per kilogram volledig diervoeder voor alle soorten die onder de werkingssfeer van deze verordening vallen: 840 TXU.

3.

Voor gebruik in diervoeding die rijk is aan zetmeel- en niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen).

9 oktober 2022

Siervogels, kleine vogelsoorten, met uitzondering van eenden en legvogels.

280 TXU


(1)  1 TXU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 3,5 en een temperatuur van 55 °C 5 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit tarwearabinoxylaan.

(2)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving