Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.197

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 414/2012 VAN DE COMMISSIE

van 15 mei 2012

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 554/2008 wat betreft het minimumgehalte en de aanbevolen minimumdosis van een enzympreparaat van 6-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor een enzympreparaat van 6-fytase (EC 3.1.3.26), behorend tot de toevoegingsmiddelencategorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” is bij Verordening (EG) nr. 554/2008 van de Commissie (2) een vergunning voor tien jaar verleend als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gebruik bij mestkippen, legkippen, mesteenden, mestkalkoenen en gespeende biggen.

(2)

Overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 heeft de houder van de vergunning voorgesteld om de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor het desbetreffende preparaat te wijzigen door het verminderen van het minimumgehalte en het verlagen van de aanbevolen minimumdosis van 1 000 FTU/kg tot 500 FTU/kg volledig diervoeder, wat het gebruik voor mestkalkoenen betreft. Bij de aanvraag waren ondersteunende gegevens gevoegd.

(3)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft in haar advies van 13 november 2011 geconcludeerd dat het desbetreffende preparaat het fosforgebruik bij mestkalkoenen kan verbeteren bij de gevraagde minimumdosis van 500 FTU/kg (3) volledig diervoeder.

(4)

Aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan.

(5)

Verordening (EG) nr. 554/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 554/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 mei 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 158 van 18.6.2008, blz. 14.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(1):2533.


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 554/2008 wordt vervangen door:

„BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars

4a5

AB Enzymes GmbH

6-fytase

EC 3.1.3.26

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Bereiding van 6-fytase EC 3.1.3.26, geproduceerd door Pichia pastoris (DSM 15927), met een minimale activiteit van:

 

vast: 2 500 FTU/g (1)

 

vloeibaar: 5 000 FTU/ml

 

Karakterisering van de werkzame stof

6-fytase EC 3.1.3.26, geproduceerd door Pichia pastoris (DSM 15927)

 

Analysemethode  (2)

Colorimetrische methode, gebaseerd op de reactie van vanadomolybdaat op organisch fosfaat, geproduceerd door de reactie op een fytaat bevattend substraat (natriumfosfaat) bij een pH van 5,5 en een temperatuur van 37 °C.

Mestkippen

500 FTU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

mestkippen: 500-2 500 FTU;

legkippen: 250-2 000 FTU;

mesteenden: 250-2 000 FTU;

mestkalkoenen: 500-2 700 FTU;

biggen (gespeend): 100-2 500 FTU.

3.

Voor gebruik in mengvoeders met meer dan 0,25 % aan fytine gebonden fosfor.

4.

Voor gebruik bij gespeende biggen tot ongeveer 35 kg.

5.

Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, bril en handschoenen tijdens hantering.

8.7.2018

Legkippen

250 FTU

Mesteenden

250 FTU

Mestkalkoenen

500 FTU

Biggen (gespeend)

100 FTU


(1)  1 FTU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,5 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol anorganisch fosfaat per minuut vrijmaakt uit natriumfytaat.

(2)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het communautaire referentielaboratorium: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving