Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.194

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 333/2012 VAN DE COMMISSIE

van 19 april 2012

tot verlening van een vergunning voor het gebruik van een preparaat van kaliumdiformiaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 492/2006

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003. Artikel 10 van die verordening voorziet in de herbeoordeling van toevoegingsmiddelen waarvoor een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (2).

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 492/2006 van de Commissie (3) is overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor het gebruik van kaliumdiformiaat, CAS-nr. 20642-05-1, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. Vervolgens is dat toevoegingsmiddel overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaand product opgenomen in het Communautair repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

(3)

Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 in samenhang met artikel 7 van die verordening is een aanvraag ingediend voor de herbeoordeling van kaliumdiformiaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten, waarbij is verzocht om indeling van dat toevoegingsmiddel in de categorie „technologische toevoegingsmiddelen”. Bij die aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten gevoegd.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 13 december 2011 (4) geconcludeerd dat kaliumdiformiaat onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen ongunstige gevolgen voor de diergezondheid, de gezondheid van de consumenten of het milieu heeft en dat het toevoegingsmiddel doeltreffend is voor de verlenging van de bewaartijd van rauwe vis en bijproducten van vis. Volgens de EFSA zullen er geen veiligheidsproblemen voor de gebruikers rijzen als de nodige beschermingsmaatregelen worden genomen. De EFSA heeft ook het verslag over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van kaliumdiformiaat blijkt dat aan de voorwaarden voor vergunningverlening van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan. Het gebruik van die stof zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

Omdat bij deze verordening een nieuwe vergunning wordt verleend, moeten artikel 3 van Verordening (EG) nr. 492/2006 en bijlage III bij die verordening worden geschrapt.

(7)

Aangezien de voorwaarden van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding niet om veiligheidsredenen worden gewijzigd, moet worden voorzien in een overgangsperiode om de bestaande voorraden van voormengsels en mengvoeders die dit preparaat bevatten, zoals toegestaan bij Verordening (EG) nr. 492/2006, op te gebruiken.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „technologische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „conserveringsmiddelen”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 492/2006 en bijlage III bij die verordening worden geschrapt.

Artikel 3

Voormengsels en mengvoeders die overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn geëtiketteerd en kaliumdiformiaat bevatten, zoals toegestaan bij Verordening (EG) nr. 492/2006, mogen verder in de handel worden gebracht en gebruikt tot de bestaande voorraden zijn opgebruikt.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 april 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.

(3)  PB L 89 van 28.3.2006, blz. 6.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(1):2530.


BIJLAGE

Identificatie-nummer van het toevoe-gingsmiddel

Naam van de vergunning-houder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximum-leeftijd

Minimum-gehalte

Maximum-gehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunnings-periode

mg werkzame stof/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: conserveringsmiddelen

1a237a

Kalium-diformiaat

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

 

Kaliumdiformiaat: 50 ± 5 %

 

Water: 50 ± 5 %.

 

Karakterisering van de werkzame stof

Kaliumdiformiaat

CAS-nr. 20642-05-1

C2H3O4K

Geproduceerd door chemische synthese

 

Analysemethode  (1)

 

Bepaling van kalium in het toevoegingsmiddel voor diervoeding:

EN ISO 6869: atoomabsorptiespectrometrie (AAS) of EN 15510: atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES).

 

Bepaling van totaal gehalte aan formiaat in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: EN 15909: reversed phase HPLC-UV.

Voor de bepaling van het totaal gehalte aan formiaat in voormengsels en voedermiddelen:

ion-exclusie-hogeprestatie- vloeistofchromatografie met uv- of brekingsindexdetectie (HPLC-UV/RI) of ionchromatografie met geleidbaarheidsdetectie (IC-ECD).

Alle diersoorten

1.

Alleen toegestaan in rauwe vis en bijproducten van vis voor gebruik als diervoeding, met een maximumgehalte van 9 000 mg kaliumdiformiaat als werkzame stof per kg rauwe vis.

2.

Bij gebruik in diervoeding voor varkens mag het mengsel van verschillende bronnen van kaliumdiformiaat het toegestane maximumgehalte in volledig diervoeder van 18 000 mg per kg volledig diervoeder voor gespeende biggen en 12 000 mg per kg volledig diervoeder voor zeugen en mestvarkens niet overschrijden.

3.

In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld:

„Het gelijktijdige gebruik van andere organische zuren in de maximaal toegestane doses is gecontra-indiceerd”.

4.

„Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming en handschoenen tijdens hantering.”

11 mei 2022


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving