Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.188

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 136/2012 VAN DE COMMISSIE

van 16 februari 2012

tot verlening van een vergunning voor natriumwaterstofsulfaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor de verlening van een vergunning voor natriumwaterstofsulfaat ingediend. Bij die aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten gevoegd.

(3)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor natriumwaterstofsulfaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren, in te delen in de toevoegingsmiddelencategorieën „technologische toevoegingsmiddelen” en „sensoriële toevoegingsmiddelen”.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 13 oktober 2011 (2) geconcludeerd dat natriumwaterstofsulfaat onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen nadelig effect op de gezondheid van mens en dier en op het milieu heeft, en dat het gebruik daarvan als doeltreffend wordt beschouwd als zuurteregelaar in diervoeding voor gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren en als aromatische stof in diervoeding voor gezelschapsdieren. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van natriumwaterstofsulfaat blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dit preparaat zoals omschreven in de bijlagen bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in bijlage I beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „technologische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „zuurteregelaars”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Voor het in bijlage II beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „sensoriële toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „aromatische stoffen”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 februari 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(11):2415.


BIJLAGE I

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: zuurteregelaars

1j514ii

Natriumwaterstofsulfaat

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Natriumwaterstofsulfaat: ≥ 95,2 %

 

Karakterisering van de werkzame stof

Natriumwaterstofsulfaat CAS-nr. 7681-38-1

 

NaHSO4

 

Na 19,15 %

 

SO4 80,01 %

Geproduceerd door chemische synthese

 

Analysemethode  (1)

Bepaling van natriumwaterstofsulfaat in toevoegingsmiddelen voor diervoeding: titrimetrische methode gebaseerd op de bepaling van het totaalgehalte oplosbaar zuur in natriumwaterstofsulfaat tegen een standaardnatriumhydroxideoplossing.

Gezelschapsdieren en andere niet-voedsel-producerende dieren

5 000

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming en handschoenen tijdens hantering.

3.

Het mengsel van verschillende bronnen van natriumwaterstofsulfaat mag het toegestane maximumgehalte in het volledige diervoeder van 5 000 mg/kg volledig diervoeder niet overschrijden.

8 maart 2022


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


BIJLAGE II

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie sensoriële toevoegingsmiddelen. Functionele groep: aromatische stoffen

1j514ii

Natriumwater-stofsulfaat

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Natriumwaterstofsulfaat: ≥ 95,2 %

 

Karakterisering van de werkzame stof

Natriumwaterstofsulfaat CAS-nr. 7681-38-1

 

NaHSO4

 

Na 19,15 %

 

SO4 80,01 %

Geproduceerd door chemische synthese

 

Analysemethode  (1)

Bepaling van natriumwaterstofsulfaat in toevoegingsmiddelen voor diervoeding: titrimetrische methode gebaseerd op de bepaling van het totaalgehalte oplosbaar zuur in natriumwaterstofsulfaat tegen een standaardnatriumhydroxideoplossing.

Gezelschapsdieren

5 000

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming en handschoenen tijdens hantering.

3.

Het mengsel van verschillende bronnen van natriumwaterstofsulfaat mag het toegestane maximumgehalte in het volledige diervoeder van 5 000 mg/kg volledig diervoeder niet overschrijden.

8 maart 2022


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving