Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.186

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 118/2012 VAN DE COMMISSIE

van 10 februari 2012

tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2380/2001, (EG) nr. 1289/2004, (EG) nr. 1455/2004, (EG) nr. 1800/2004, (EG) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 en (EU) nr. 900/2011 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding en tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Alpharma BVBA en Pfizer Ltd hebben krachtens artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag ingediend tot wijziging van de naam van de houder van de vergunningen wat betreft Verordening (EG) nr. 2380/2001 van de Commissie van 5 december 2001 tot verlening van een vergunning voor tien jaar voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding (2), Verordening (EG) nr. 1289/2004 van de Commissie van 14 juli 2004 tot verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Deccox® van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders (3), Verordening (EG) nr. 1455/2004 van de Commissie van 16 augustus 2004 tot verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Avatec 15 % van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders (4), Verordening (EG) nr. 1800/2004 van de Commissie van 15 oktober 2004 tot verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Cycostat 66G van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders (5), Verordening (EG) nr. 600/2005 van de Commissie van 18 april 2005 tot verlening van een nieuwe vergunning voor tien jaar voor een coccidiostaticum als toevoegingsmiddel in diervoeding, een voorlopige vergunning voor een toevoegingsmiddel en een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding (6), Verordening (EU) nr. 874/2010 van de Commissie van 5 oktober 2010 tot verlening van een vergunning voor lasalocide A natrium als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor kalkoenen tot 16 weken oud (vergunninghouder Alpharma (België) BVBA) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2430/1999 (7), Uitvoeringsverordening (EU) nr. 388/2011 van de Commissie van 19 april 2011 tot verlening van een vergunning voor maduramicineammonium alfa als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Alpharma (Belgium) BVBA) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2430/1999 (8), Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011 van de Commissie van 31 mei 2011 tot verlening van een vergunning voor robenidinehydrochloride als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor fokkonijnen en mestkonijnen (vergunninghouder Alpharma Belgium BVBA) en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2430/1999 en (EG) nr. 1800/2004 (9) en wat betreft Uitvoeringsverordening (EU) nr. 900/2011 van de Commissie van 7 september 2011 tot verlening van een vergunning voor lasalocide A natrium als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor fazanten, parelhoenders, kwartels en patrijzen, met uitzondering van legvogels (vergunninghouder Alpharma (Belgium) BVBA) (10).

(2)

De aanvragers voeren aan dat met ingang van 1 maart 2011 als gevolg van de overname van Alpharma BVBA door Pfizer Ltd laatstgenoemd bedrijf de rechten voor het in de handel brengen van de toevoegingsmiddelen decoquinaat, lasalocide A natrium, maduramicineammonium alfa, robenidinehydrochloride en salinomycine bezit.

(3)

De voorgestelde wijziging van de voorwaarden van de vergunningen is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van de desbetreffende toevoegingsmiddelen noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Om de aanvrager in staat te stellen gebruik te maken van zijn rechten voor het in de handel brengen van de toevoegingsmiddelen onder de naam Pfizer Ltd, moeten de voorwaarden van de vergunningen worden gewijzigd.

(5)

De Verordeningen (EG) nr. 2380/2001, (EG) nr. 1289/2004, (EG) nr. 1455/2004, (EG) nr. 1800/2004, (EG) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, en Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 en (EU) nr. 900/2011 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Aangezien de voorwaarden van de vergunningen niet om veiligheidsredenen worden gewijzigd, moet worden voorzien in een overgangsperiode tijdens welke bestaande voorraden kunnen worden opgebruikt.

(7)

De maxiumumresidugehalten (MRL’s) voor kalkoenen en mestkippen, bij Verordening (EG) nr. 101/2009 van de Commissie (11) ingevoerd in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1800/2004, en de handelsnaam „Robenz 66 G” voor kalkoenen en mestkippen, bij Verordening (EG) nr. 214/2009 van de Commissie (12) ingevoerd in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1800/2004, zijn bij vergissing weggelaten in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1800/2004, als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011. Daarom moeten deze MRL’s en de handelsnaam opnieuw worden ingevoerd.

(8)

Daarom moet de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011 dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 2380/2001

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2380/2001 worden de woorden „Alpharma Belgium BVBA” vervangen door „Pfizer Ltd”.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1289/2004

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1289/2004 worden de woorden „Alpharma (Belgium) BVBA” vervangen door „Pfizer Ltd”.

Artikel 3

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1455/2004

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1455/2004 worden de woorden „Alpharma (Belgium) BVBA” vervangen door „Pfizer Ltd”.

Artikel 4

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1800/2004

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1800/2004 worden de woorden „Alpharma (Belgium) BVBA” vervangen door „Pfizer Ltd”.

Artikel 5

Wijziging van Verordening (EG) nr. 600/2005

In kolom 2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 600/2005 worden de woorden „Alpharma (Belgium) BVBA” vervangen door „Pfizer Ltd”.

Artikel 6

Wijziging van Verordening (EU) nr. 874/2010

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 874/2010 worden de woorden „Alpharma (Belgium) BVBA” vervangen door „Pfizer Ltd”.

Artikel 7

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 388/2011

In kolom 2 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 388/2011 worden de woorden „Alpharma (Belgium) BVBA” vervangen door „Pfizer Ltd”.

Artikel 8

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011

In kolom 2 van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011 worden de woorden „Alpharma Belgium BVBA” vervangen door „Pfizer Ltd”.

Artikel 9

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 900/2011

In kolom 2 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 900/2011 worden de woorden „Alpharma (Belgium) BVBA” vervangen door „Pfizer Ltd”.

Artikel 10

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011

Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 11

Overgangsmaatregelen

Bestaande voorraden die voldoen aan de bepalingen die golden vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening mogen verder in de handel worden gebracht en gebruikt tot 2 september 2012.

Artikel 12

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 10 en de bijlage zijn echter pas van toepassing met ingang van 21 juni 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 321 van 6.12.2001, blz. 18.

(3)  PB L 243 van 15.7.2004, blz. 15.

(4)  PB L 269 van 17.8.2004, blz. 14.

(5)  PB L 317 van 16.10.2004, blz. 37.

(6)  PB L 99 van 19.4.2005, blz. 5.

(7)  PB L 263 van 6.10.2010, blz. 1.

(8)  PB L 104 van 20.4.2011, blz. 3.

(9)  PB L 146 van 1.6.2011, blz. 7.

(10)  PB L 231 van 8.9.2011, blz. 15.

(11)  PB L 34 van 4.2.2009, blz. 5.

(12)  PB L 73 van 19.3.2009, blz. 12.


BIJLAGE

In bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011 wordt de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1800/2004, als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011, als volgt gewijzigd:

1.

In kolom 3 worden de woorden „(Cycostat 66G)” vervangen door „(Robenz 66 G)”.

2.

Een nieuwe kolom wordt toegevoegd:

„Maximumresidugehalten (MRL’s) in de desbetreffende levensmiddelen van dierlijke oorsprong

800 μg robenidinehydrochloride/kg natte lever.

350 μg robenidinehydrochloride/kg natte nieren.

200 μg robenidinehydrochloride/kg natte spier.

1 300 μg robenidinehydrochloride/kg natte huid/vet.

400 μg robenidinehydrochloride/kg huid/vet.

400 μg robenidinehydrochloride/kg natte lever.

200 μg robenidinehydrochloride/kg natte nieren.

200 μg robenidinehydrochloride/kg natte spier.”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving