Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.181-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 863/2014 VAN DE COMMISSIE

van 7 augustus 2014

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1730/2006 en (EG) nr. 1138/2007 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding benzoëzuur (VevoVitall)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Emerald Kalama Chemical BV heeft in overeenstemming met artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag ingediend met het voorstel de naam van de vergunninghouder in de Verordeningen (EG) nr. 1730/2006 (2) en (EG) nr. 1138/2007 (3) van de Commissie te wijzigen.

(2)

De indiener van het verzoek beweert dat, na een commerciële overeenkomsten tussen Emerald Kalama Chemical BV en DSM Nutritional Products Ltd, deze laatste de rechten voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel benzoëzuur bezit met ingang van 15 april 2014. De aanvrager heeft documenten ter staving van zijn bewering ingediend.

(3)

De voorgestelde wijziging van de vergunningvoorwaarden is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van het desbetreffende toevoegingsmiddel noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Voor het op de markt aanbieden van het toevoegingsmiddel voor diervoeding onder de naam DSM Nutritional Products Ltd, moeten de voorwaarden van de vergunningen worden gewijzigd.

(5)

De Verordeningen (EG) nr. 1730/2006 en (EG) nr. 1138/2007 moeten dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 1730/2006 en (EG) nr. 1138/2007 vereisen, mogen de bestaande voorraden worden opgebruikt tijdens een overgangsperiode.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1730/2006

In de tweede kolom van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1730/2006 worden de woorden „Emerald Kalama Chemical BV” vervangen door „DSM Nutritional Products Ltd”.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1138/2007

In de tweede kolom van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1138/2007 worden de woorden „Emerald Kalama Chemical BV” vervangen door „DSM Nutritional Products Ltd”.

Artikel 3

Overgangsmaatregelen

De bestaande voorraden van het toevoegingsmiddel die voor 28 augustus 2014 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die van toepassing waren voor deze datum, mogen verder in de handel worden gebracht en opgebruikt.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 augustus 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  Verordening (EG) nr. 1730/2006 van de Commissie van 23 november 2006 tot verlening van een vergunning voor benzoëzuur (VevoVitall) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (PB L 325 van 24.11.2006, blz. 9).

(3)  Verordening (EG) nr. 1138/2007 van de Commissie van 1 oktober 2007 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van benzoëzuur (VevoVitall) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (PB L 256 van 2.10.2007, blz. 8).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving