Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

2.3-2.181

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1190/2011 VAN DE COMMISSIE

van 18 november 2011

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1730/2006 en (EG) nr. 1138/2007 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding benzoëzuur (VevoVitall)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Emerald Kalama Chemical BV heeft aanvragen uit hoofde van artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingediend tot wijziging van de naam van de houder van de vergunning in verband met Verordening (EG) nr. 1730/2006 van de Commissie van 23 november 2006 tot verlening van een vergunning voor benzoëzuur (VevoVitall) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (2) en in verband met Verordening (EG) nr. 1138/2007 van de Commissie van 1 oktober 2007 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van benzoëzuur (VevoVitall) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (3).

(2)

De aanvrager voert aan dat met ingang van 26 mei 2011 DSM Special Products BV is omgevormd tot Emerald Kalama Chemical BV, die nu de rechten voor het in de handel brengen van dat toevoegingsmiddel bezit. De aanvrager heeft bewijsstukken ter staving van zijn aanvraag ingediend.

(3)

De voorgestelde wijziging van de vergunningvoorwaarden is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van het desbetreffende toevoegingsmiddel noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Om de aanvrager in staat te stellen gebruik te maken van zijn rechten voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel onder de naam Emerald Kalama Chemical BV moeten de voorwaarden van de vergunningen gewijzigd worden.

(5)

De Verordeningen (EG) nr. 1730/2006 en (EG) nr. 1138/2007 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Aangezien de voorwaarden van de vergunning niet om veiligheidsredenen worden gewijzigd, moet worden voorzien in een overgangsperiode tijdens welke bestaande voorraden kunnen worden opgemaakt.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1730/2006 worden de woorden „DSM Special Products” vervangen door „Emerald Kalama Chemical BV”.

Artikel 2

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1138/2007 worden de woorden „DSM Special Products” vervangen door „Emerald Kalama Chemical BV”.

Artikel 3

Bestaande voorraden die voldoen aan de bepalingen die golden vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening mogen verder in de handel worden gebracht en gebruikt tot 9 juni 2012.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 november 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 325 van 24.11.2006, blz. 9.

(3)  PB L 256 van 2.10.2007, blz. 8.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving