Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

2.3-2.165-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 862/2014 VAN DE COMMISSIE

van 7 augustus 2014

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 496/2011 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor het toevoegingsmiddel natriumbenzoaat voor diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Taminco BVBA heeft in overeenstemming met artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag ingediend met het voorstel de naam van de vergunninghouder in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 496/2011 van de Commissie (2) te wijzigen.

(2)

De aanvrager voert aan dat hij, met ingang van 6 maart 2014, de onderneming voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding heeft overgenomen van Kemira Oyj, en dat hij nu de rechten bezit voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel voor diervoeding natriumbenzoaat. De aanvrager heeft bewijsstukken ter staving van zijn aanvraag ingediend.

(3)

De voorgestelde wijziging van de vergunningvoorwaarden is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van het desbetreffende toevoegingsmiddel noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Om de aanvrager in staat te stellen gebruik te maken van zijn rechten voor het in de handel brengen van de toevoegingsmiddelen onder de naam Taminco Finland Oy, moeten de voorwaarden van de vergunning worden gewijzigd.

(5)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 496/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Aangezien de voorwaarden van de vergunning niet om veiligheidsredenen worden gewijzigd, moet worden voorzien in een overgangsperiode tijdens welke bestaande voorraden kunnen worden opgemaakt.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 496/2011

In de tweede kolom van de bijlage worden de woorden „Kemira Oyj” vervangen door „Taminco Finland Oy”.

Artikel 2

Overgangsmaatregelen

Bestaande voorraden van het toevoegingsmiddel die geproduceerd en geëtiketteerd werden vóór 28 augustus 2014 overeenkomstig de voorschriften die vóór 28 augustus 2014 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en opgebruikt worden.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 augustus 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 496/2011 van de Commissie van 20 mei 2011 tot verlening van een vergunning voor het gebruik van natriumbenzoaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Kemira Oyj) (PB L 134 van 21.5.2011, blz. 9).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving