Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.7-1.4

VERORDENING (EU) 2015/728 VAN DE COMMISSIE

van 6 mei 2015

tot wijziging van de definitie van gespecificeerd risicomateriaal zoals vermeld in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (1), en met name artikel 23, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 999/2001 bevat voorschriften inzake de preventie, bestrijding en uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's) bij dieren. Zij is van toepassing op de productie en het in de handel brengen van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong, en in een aantal specifieke gevallen op de uitvoer daarvan.

(2)

Verordening (EG) nr. 999/2001 bepaalt dat gespecificeerd risicomateriaal (SRM) overeenkomstig bijlage V bij deze verordening moet worden verwijderd en vernietigd. Overeenkomstig die bijlage vallen onder SRM ook de ingewanden van de twaalfvingerige darm tot en met het rectum en het mesenterium van runderen, ongeacht de leeftijd.

(3)

De mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad „Het TSE-stappenplan 2 — Een beleidsnota betreffende overdraagbare spongiforme encefalopathieën voor de periode 2010-2015” van 16 juli 2010 (2) bepaalt dat eventuele wijzigingen in de huidige lijst van gespecificeerd risicomateriaal zoals bedoeld in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 (de „lijst van SRM”) gebaseerd moet zijn op nieuwe, voortschrijdende wetenschappelijke kennis, waarbij tegelijk het bestaande, hoge niveau van consumentenbescherming in de EU behouden moet blijven.

(4)

Op 13 februari 2014 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een wetenschappelijk advies uitgebracht over het risico van BSE in de ingewanden en het mesenterium van runderen (3) („het advies van de EFSA”); hierin wordt een kwantificatie gegeven van de mate van infectiviteit in de verschillende delen van de ingewanden en het mesenterium van runderen. Volgens het advies van de EFSA geldt voor met BSE besmette runderen het volgende: i) bij dieren tot 36 maanden oud is meer dan 90 % van de BSE-infectiviteit verbonden met de laatste 4 m van de dunne darm en de blindedarm; ii) dieren tussen 36 en 60 maanden oud vertonen aanzienlijke individuele variatie in de relatieve bijdrage van intestinale en mesenteriale structuren aan de totale infectiviteit; iii) bij dieren vanaf 60 maanden oud is 90 % van de BSE-infectiviteit verbonden met de mesenteriale zenuwen, de plexus coeliacus en de plexus mesentericus; iv) de twaalfvingerige darm, de karteldarm en de mesenteriale lymfklieren dragen minder dan 0,1 % bij aan de totale infectiviteit van een besmet dier, ongeacht de leeftijd op het moment van slachten. Het advies van de EFSA stelt tevens dat de totale infectiviteit van deze weefsels varieert naargelang de leeftijd van het besmette dier, met een piek in dieren onder de 18 maanden en een geleidelijke daling in dieren ouder dan 60 maanden.

(5)

Omdat de mesenteriale zenuwen, de plexus coeliacus en de plexus mesentericus verbonden zijn met het mesenterium en het mesenteriale vet, is er geen praktische manier om deze efficiënt van elkaar te scheiden.

(6)

Om te waarborgen dat de voorschriften voor de verwijdering van SRM goed uitvoerbaar en niet nodeloos ingewikkeld zijn, en om de controle ervan te vergemakkelijken, moet zoveel mogelijk worden vermeden dat de toepasselijke lijst van SRM verschilt afhankelijk van de leeftijd van het geslachte dier. Om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te handhaven, moeten de laatste vier meter van de dunne darm, de blindedarm en het mesenterium (dat niet gescheiden kan worden van de mesenteriale zenuwen, de plexus coeliacus, de plexus mesentericus en het mesenteriale vet) derhalve op de lijst van SRM voor dieren van alle leeftijden worden gehandhaafd.

(7)

Het in 2011 gepubliceerde wetenschappelijke advies van de EFSA over de herziening van de kwantitatieve risicobeoordeling van het BSE-risico van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE) (4) stelt dat 90 % van de totale infectiviteit in ziektegevallen met BSE verband houdt met weefsels van het centrale en perifere zenuwstelsel en ongeveer 10 % met het distale ileum. De resterende infectiviteit van de ingewanden buiten de laatste vier meter van de dunne darm en de blindedarm kan als te verwaarlozen worden beschouwd. Het volledig uitsluiten van alle risico's is geen realistische doelstelling voor beslissingen op het gebied van risicobeheer.

(8)

Schrapping van de twaalfvingerige darm, de karteldarm en de dunne darm (met uitzondering van de laatste vier meter) van de lijst van SRM zou de EU-lijst van SRM meer in overeenstemming brengen met internationale normen. Wat de ingewanden en mesenteria van runderen betreft, geeft artikel 11.4.14 van de Gezondheidscode voor landdieren van de OIE de aanbeveling het distale ileum (het laatste deel van de dunne darm) van runderen van alle leeftijden uit landen met een gecontroleerd of een onbepaald BSE-risico niet te verhandelen. Er is derhalve geen aanbeveling van de OIE om niet te handelen in de overige delen van de ingewanden van runderen of het mesenterium.

(9)

Op grond van het advies van de EFSA en de aanbevelingen in de Gezondheidscode voor landdieren van de OIE moet de lijst van SRM met betrekking tot runderen zodanig worden gewijzigd dat deze de laatste vier meter van de dunne darm, de blindedarm en het mesenterium (dat niet gescheiden kan worden van de mesenteriale zenuwen, de plexus coeliacus, de plexus mesentericus en het mesenteriale vet) bevat, maar niet de overige delen van de ingewanden van runderen, te weten de twaalfvingerige darm, de karteldarm en de dunne darm met uitzondering van de laatste vier meter.

(10)

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 wordt punt 1, onder a), iii), vervangen door:

„iii)

de tonsillen, de laatste vier meter van de dunne darm, de blindedarm en het mesenterium van dieren ongeacht de leeftijd;”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 mei 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.

(2)  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Het TSE-stappenplan 2 — Een beleidsnota betreffende overdraagbare spongiforme encefalopathieën voor de periode 2010-2015; COM(2010)384 final.

(3)  EFSA Journal 2014; 12(2):3554.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(1):1947.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving