Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

2.3-2.140

VERORDENING (EU) Nr. 516/2010 VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 2010

tot verlening van een permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel voor diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de veevoeding (1), en met name op artikel 3 en artikel 9.D, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (2), en met name op artikel 25,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 voorziet in de verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

(2)

Artikel 25 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 bevat overgangsmaatregelen voor vergunningaanvragen betreffende toevoegingsmiddelen die vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG zijn ingediend.

(3)

De aanvraag voor het in de bijlage bij deze verordening genoemde toevoegingsmiddel is vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingediend.

(4)

De eerste opmerkingen betreffende die aanvraag zijn krachtens artikel 4, lid 4, van Richtlijn 70/524/EEG vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 aan de Commissie toegezonden. Deze aanvraag moet daarom nog overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 70/524/EEG worden behandeld.

(5)

Voor het gebruik van het preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), is bij Verordening (EG) nr. 1458/2005 van de Commissie (3) een voorlopige vergunning verleend voor legkippen. De vergunning voor dat preparaat werd zonder tijdsbeperking verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 358/2005 van de Commissie (4), en voor mestkalkoenen bij Verordening (EG) nr. 1284/2006 van de Commissie (5).

(6)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend tot staving van een aanvraag voor een vergunning zonder tijdsbeperking voor dat enzympreparaat voor legkippen.

(7)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning is voldaan. Het gebruik van dat enzympreparaat, zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening, moet daarom zonder tijdsbeperking worden toegestaan.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het tot de groep „Enzymen” behorende preparaat zoals omschreven in de bijlage wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 juni 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.

(2)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(3)  PB L 233 van 9.9.2005, blz. 3.

(4)  PB L 57 van 3.3.2005, blz. 3.

(5)  PB L 235 van 30.8.2006, blz. 3.


BIJLAGE

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder

Enzymen

E 1621

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bèta-glucanase

EC 3.2.1.4

Alfa-amylase

EC 3.2.1.1

Endo-1,4-bèta-xylanase

EC 3.2.1.8

Preparaat van:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus aculeatus

(CBS 589.94),

 

endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum

(CBS 592.94),

 

alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens

(DSM 9553) en

 

endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma viride

(NIBH FERM BP 4842)

met een minimale activiteit van:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 10 000 U (1)/g;

 

endo-1,4 bèta-glucanase: 120 000 U (2)/g;

 

alfa-amylase: 400 U (3)/g;

 

endo-1,4-bèta-xylanase: 210 000 U (4)/g;

Legkippen

endo-1,3(4) bèta-glucanase

500 U

 

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis/kg volledig diervoeder:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 500-1 500 U

 

endo-1,4-bèta-glucanase: 6 000-18 000 U

 

alfa-amylase: 20-60 U

 

endo-1,4-bèta-xylanase: 10 500-31 500 U

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen), bv. voeders die 30-50 % tarwe bevatten.

Zonder tijdsbeperking

endo-1,4-bèta-glucanase

6 000 U

alfa-amylase

20 U

endo-1,4-bèta-xylanase

10 500 U


(1)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 7,5 en een temperatuur van 30 °C 0,0056 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.

(2)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,8 en een temperatuur van 50 °C 0,0056 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit carboxymethylcellulose.

(3)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 7,5 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol glucosidebindingen per minuut hydrolyseert uit in water onoplosbaar vernet zetmeelpolymeer.

(4)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 0,0067 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit berkenhoutxylaan.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving