Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.115

VERORDENING (EG) Nr. 897/2009 VAN DE COMMISSIE

van 25 september 2009

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1447/2006, (EG) nr. 186/2007, (EG) nr. 188/2007 en (EG) nr. 209/2008 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor het toevoegingsmiddel Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, handelsnaam Biosaf, hierna „Biosaf” genoemd, behorend tot de groep „zoötechnische toevoegingsmiddelen”, is onder bepaalde voorwaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1831/2003 een vergunning voor tien jaar verleend bij Verordening (EG) nr. 1447/2006 van de Commissie (2) voor mestlammeren, bij Verordening (EG) nr. 186/2007 van de Commissie (3) voor paarden, bij Verordening (EG) nr. 188/2007 van de Commissie (4) voor melkgeiten en melkschapen en bij Verordening (EG) nr. 209/2008 van de Commissie (5) voor mestvarkens. Dat toevoegingsmiddel is overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaand product aangemeld. Aangezien alle krachtens die bepaling vereiste informatie werd ingediend, is dat toevoegingsmiddel in het Communautair repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding opgenomen.

(2)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 biedt de mogelijkheid om de vergunning voor een toevoegingsmiddel te wijzigen ingevolge een verzoek van de vergunninghouder en een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. LFA Lesaffre Feed Additives, vergunninghouder van Biosaf, heeft een aanvraag ingediend tot wijziging van de handelsnaam van het toevoegingsmiddel van „Biosaf” in „Actisaf”.

(3)

De voorgestelde wijziging van de vergunningvoorwaarden is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van het desbetreffende toevoegingsmiddel noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Om de aanvrager in staat te stellen om gebruik te maken van zijn rechten voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel onder de handelsnaam Actisaf moeten de voorwaarden van de vergunningen worden gewijzigd.

(5)

De Verordeningen (EG) nr. 1447/2006, (EG) nr. 186/2007, (EG) nr. 188/2007 en (EG) nr. 209/2008 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Er moet worden voorzien in een overgangsperiode tijdens welke bestaande voorraden kunnen worden opgebruikt.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1447/2006 wordt in kolom 3 de handelsnaam „Biosaf Sc 47” vervangen door „Actisaf”.

2.   In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 186/2007 wordt in kolom 3 de handelsnaam „Biosaf Sc 47” vervangen door „Actisaf”.

3.   In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 188/2007 wordt in kolom 3 de handelsnaam „Biosaf Sc 47” vervangen door „Actisaf”.

4.   In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 209/2008 wordt in kolom 3 de handelsnaam „Biosaf Sc 47” vervangen door „Actisaf”.

Artikel 2

Bestaande voorraden die voldoen aan de bepalingen die golden vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening mogen verder in de handel worden gebracht en gebruikt tot zes maanden na die datum.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 september 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 271 van 30.9.2006, blz. 28.

(3)  PB L 63 van 1.3.2007, blz. 6.

(4)  PB L 57 van 24.2.2007, blz. 3.

(5)  PB L 63 van 7.3.2008, blz. 3.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving