Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.107

VERORDENING (EG) Nr. 322/2009 VAN DE COMMISSIE

van 20 april 2009

tot verlening van permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de veevoeding (1), en met name op artikel 3 en artikel 9.D, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (2), en met name op artikel 25,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 voorziet in de verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

(2)

Artikel 25 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 bevat overgangsmaatregelen voor vergunningaanvragen betreffende toevoegingsmiddelen die vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG zijn ingediend.

(3)

De aanvragen voor de in de bijlagen bij deze verordening genoemde toevoegingsmiddelen zijn vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingediend.

(4)

De eerste opmerkingen betreffende die aanvragen zijn krachtens artikel 4, lid 4, van Richtlijn 70/524/EEG vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 aan de Commissie toegezonden. Die aanvragen moeten daarom nog overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 70/524/EEG worden behandeld.

(5)

Voor het gebruik van het enzympreparaat endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Bacillus subtilis (LMG S-15136), is bij Verordening (EG) nr. 358/2005 van de Commissie (3) een voorlopige vergunning verleend voor legkippen. De vergunning voor dat preparaat werd zonder tijdsbeperking verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1259/2004 van de Commissie (4), voor biggen (gespeend) bij Verordening (EG) nr. 1206/2005 van de Commissie (5), voor mestvarkens en mestkalkoenen bij Verordening (EG) nr. 516/2007 van de Commissie (6), en voor tien jaar voor eenden bij Verordening (EG) nr. 242/2007 van de Commissie (7). Er zijn nieuwe gegevens ingediend tot staving van een aanvraag voor een vergunning zonder tijdsbeperking voor dat enzympreparaat voor legkippen. Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning is voldaan. Het gebruik van dat enzympreparaat, zoals omschreven in bijlage I bij deze verordening, moet daarom zonder tijdsbeperking worden toegestaan.

(6)

Voor het gebruik van het enzympreparaat endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), is bij Verordening (EG) nr. 1436/1998 van de Commissie (8) een voorlopige vergunning verleend voor legkippen, mestvarkens en gespeende biggen. De vergunning voor dat preparaat werd zonder tijdsbeperking verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 2148/2004 van de Commissie (9), en voor mestkalkoenen bij Verordening (EG) nr. 828/2007 van de Commissie (10). Er zijn nieuwe gegevens ingediend tot staving van een aanvraag voor een vergunning zonder tijdsbeperking voor dat enzympreparaat voor legkippen en gespeende biggen. Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning is voldaan. Het gebruik van dat enzympreparaat, zoals omschreven in bijlage II bij deze verordening, moet daarom zonder tijdsbeperking worden toegestaan.

(7)

Voor het gebruik van het enzympreparaat endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Penicillium funiculosum (IMI SD 101), is bij Verordening (EG) nr. 2148/2004 een voorlopige vergunning verleend voor biggen (gespeend) en mesteenden. De vergunning voor dat preparaat werd voor mestkippen zonder tijdsbeperking verleend bij Verordening (EG) nr. 1259/2004, voor legkippen en mestkalkoenen bij Verordening (EG) nr. 943/2005 van de Commissie (11) en voor mestvarkens bij Verordening (EG) nr. 1206/2005. Er zijn nieuwe gegevens ingediend tot staving van een aanvraag voor een vergunning zonder tijdsbeperking voor dat enzympreparaat voor mesteenden en gespeende biggen. Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning is voldaan. Het gebruik van dat enzympreparaat, zoals omschreven in bijlage III bij deze verordening, moet daarom zonder tijdsbeperking worden toegestaan.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het tot de groep „Enzymen” behorende preparaat zoals omschreven in bijlage I wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in diervoeding verleend.

Artikel 2

Voor het tot de groep „Enzymen” behorende preparaat zoals omschreven in bijlage II wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in diervoeding verleend.

Artikel 3

Voor het tot de groep „Enzymen” behorende preparaat zoals omschreven in bijlage III wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in diervoeding verleend.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 april 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.

(2)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(3)  PB L 57 van 2.3.2005, blz. 3.

(4)  PB L 239 van 9.7.2004, blz. 8.

(5)  PB L 197 van 28.7.2005, blz. 12.

(6)  PB L 122 van 11.5.2007, blz. 22.

(7)  PB L 73 van 13.3.2007, blz. 1.

(8)  PB L 191 van 7.7.1998, blz. 15.

(9)  PB L 370 van 17.12.2004, blz. 24.

(10)  PB L 184 van 14.7.2007, blz. 12.

(11)  PB L 159 van 22.6.2005, blz. 6.


BIJLAGE I

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder

Enzymen

„E 1606

Endo-1,4-bèta-xylanase

EC 3.2.1.8

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Bacillus subtilis (LMG S-15136), met een minimale activiteit van:

vast en vloeibaar:

100 IU (1)/g of ml

Legkippen

10 IU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis/kg volledig diervoeder: 10 IU.

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan arabinoxylanen, bv. voeders die minimaal 40 % tarwe of gerst bevatten.

Zonder tijdsbeperking


(1)  1 IU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,5 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit berkenhoutxylaan.”


BIJLAGE II

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder

Enzymen

„E 1617

Endo-1,4-bèta-xylanase

EC 3.2.1.8

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), met een minimale activiteit van:

 

vast: 6 000 EPU (1)/g

 

vloeibaar: 6 000 EPU/ml

Legkippen

1 050 EPU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis/kg volledig diervoeder: 1 050-1 500 EPU.

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral arabinoxylanen), bv. voeders die meer dan 40 % tarwe of mais bevatten.

Zonder tijdsbeperking

Biggen (gespeend)

1 500 EPU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis/kg volledig diervoeder: 1 500-3 000 EPU.

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral arabinoxylanen), bv. voeders die meer dan 40 % tarwe bevatten.

4.

Voor toediening aan gespeende biggen tot ongeveer 35 kg.

Zonder tijdsbeperking


(1)  1 EPU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,7 en een temperatuur van 30 °C 0,0083 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit haverxylaan.”


BIJLAGE III

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder

Enzymen

„E 1604

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bèta-xylanase

EC 3.2.1.8

Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Penicillium funiculosum (IMI SD 101), met een minimale activiteit van:

 

in poedervorm:

endo-1,3(4)-bèta-glucanase:

2 000 U (1)/g;

endo-1,4-bèta-xylanase:

1 400 U (2)/g

 

vloeibaar:

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 500 U/ml;

endo-1,4-bèta-xylanase: 350 U/ml

Mesteenden

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U

Endo-1,4-bèta-xylanase: 70 U

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis/kg volledig diervoeder:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U;

 

endo-1,4-bèta-xylanase: 70 U.

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bètaglucanen en arabinoxylanen), bv. voeders die meer dan 50 % gerst of 60 % tarwe bevatten.

Zonder tijdsbeperking

Biggen (gespeend)

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U

Endo-1,4-bèta-xylanase: 70 U

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis/kg volledig diervoeder:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U;

 

endo-1,4-bèta-xylanase: 70 U.

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bètaglucanen en arabinoxylanen), bv. voeders die meer dan 30 % gerst of 20 % tarwe bevatten.

4.

Voor gebruik bij gespeende biggen tot ongeveer 35 kg.

Zonder tijdsbeperking


(1)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,0 en een temperatuur van 50 °C 5,55 micromol reducerende suikers (maltose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit gerstbètaglucaan.

(2)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,5 en een temperatuur van 50 °C 4,00 micromol reducerende suikers (maltose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit berkenhoutxylaan.”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving