Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.98-1

VERORDENING (EG) Nr. 899/2009 VAN DE COMMISSIE

van 25 september 2009

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2008 wat betreft de naam van de vergunninghouder voor een preparaat van Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor een preparaat van Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore), dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „andere zoötechnische toevoegingsmiddelen”, werd bij Verordening (EG) nr. 1290/2008 van de Commissie (2) een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend aan vergunninghouder Sorbial SAS.

(2)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 biedt de mogelijkheid om de vergunning voor een toevoegingsmiddel te wijzigen ingevolge een verzoek van de vergunninghouder en een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. Sorbial SAS heeft een aanvraag ingediend tot wijziging van de naam van de vergunninghouder van Sorbial SAS in Danisco France SAS wat Verordening (EG) nr. 1290/2008 betreft.

(3)

De aanvrager voert aan dat Sorbial SAS met ingang van 18 mei 2009 omgevormd is in Danisco France SAS. Danisco France SAS bezit nu de rechten voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel. De aanvrager heeft bewijsstukken ter staving van zijn aanvraag ingediend.

(4)

De voorgestelde wijziging van de vergunningvoorwaarden is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van het desbetreffende toevoegingsmiddel noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(5)

Om de aanvrager in staat te stellen om gebruik te maken van zijn rechten voor het in de handel brengen van de toevoegingsmiddelen onder de naam Danisco France SAS moeten de voorwaarden van de vergunningen gewijzigd worden.

(6)

Verordening (EG) nr. 1290/2008 moet daarom dienovereenkomstig gewijzigd worden.

(7)

Er moet worden voorzien in een overgangsperiode tijdens welke bestaande voorraden kunnen worden opgebruikt.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1290/2008 wordt de naam „Sorbial SAS” vervangen door „Danisco France SAS”.

Artikel 2

Bestaande voorraden die voldoen aan de bepalingen die golden vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening mogen verder in de handel worden gebracht en gebruikt tot zes maanden na die datum.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgend op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 september 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 340 van 19.12.2008, blz. 20.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving