Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.96

VERORDENING (EG) Nr. 1096/2008 VAN DE COMMISSIE

van 6 november 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1356/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding Elancoban, behorend tot de groep Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor het toevoegingsmiddel monensin-natrium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) is onder bepaalde voorwaarden overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (2) een vergunning verleend. Bij Verordening (EG) nr. 1356/2004 van de Commissie (3) is voor het gebruik van dat toevoegingsmiddel voor mestkippen, opfokleghennen en kalkoenen een vergunning voor tien jaar verleend die is gebonden aan de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van dat toevoegingsmiddel. Dat toevoegingsmiddel werd overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaand product aangemeld. Aangezien alle krachtens die bepaling vereiste informatie werd ingediend, is het toevoegingsmiddel in het Communautair repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding opgenomen.

(2)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 biedt de mogelijkheid om de vergunning voor een toevoegingsmiddel te wijzigen ingevolge een verzoek van de vergunninghouder en een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

(3)

De houder van de vergunning voor het toevoegingsmiddel monensin-natrium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) heeft een aanvraag ingediend om de voorwaarden van de vergunning te wijzigen door het verkorten van de wachttijd vóór het slachten.

(4)

In haar op 18 juni 2008 goedgekeurde advies (4) heeft de EFSA na een nieuwe beoordeling van de menselijke blootstelling geconcludeerd dat voor Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200 en Elancoban 200 een wachttijd van één dag voor mestkippen, opfokleghennen en kalkoenen kon worden vastgesteld.

(5)

Verordening (EG) nr. 1356/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1356/2004 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 november 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1. Richtlijn ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(3)  PB L 251 van 27.7.2004, blz. 6.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on a request from the European Commission on the withdrawal period for Elancoban for chickens for fattening, chickens reared for laying and turkeys for fattening. The EFSA Journal (2008) 730, blz. 1-16.


BIJLAGE

Registratienummer van het toevoegingsmiddel

Naam en registratienummer van de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel

Toevoegingsmiddel

(handelsnaam)

Samenstelling, chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Maximumresidugehalten (MRL’s) in de desbetreffende levensmiddelen van dierlijke oorsprong

mg werkzame stof/kg volledig diervoeder

Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen

E 757

Eli Lilly and Company Limited

Monensin-natrium

(Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200)

 

Werkzame stof

C36H61O11Na

natriumzout van polyethermonocarbonzuur geproduceerd door Streptomyces cinnamonensis, ATCC 15413, in korrelvorm.

Samenstelling:

 

monensin A: niet minder dan 90 %;

 

monensin A + B: niet minder dan 95 %.

 

Samenstelling toevoegingsmiddel

monensin in korrelvorm (gedroogd fermentatieproduct), overeenkomend met een monensinactiviteit van 10 % m/m;

minerale olie: 1-3 % m/m;

kalksteenkorrels: 13-23 % m/m;

rijstdoppen of kalksteenkorrels qs 100 % m/m;

monensin in korrelvorm (gedroogd fermentatieproduct), overeenkomend met een monensinactiviteit van 20 % m/m;

minerale olie: 1-3 % m/m;

rijstdoppen of kalksteenkorrels qs 100 % m/m.

Mestkippen

100

125

Toediening verboden vanaf ten minste één dag vóór het slachten.

In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld:

„Gevaarlijk voor paardachtigen. Dit voeder bevat een ionofoor: gelijktijdige toediening met tiamuline vermijden en toezien op eventuele bijwerkingen bij gelijktijdig gebruik met andere geneeskrachtige stoffen.”.

30.7.2014

25 μg monensin-natrium/kg natte huid + vet

8 μg monensin-natrium/kg natte lever, natte nieren en natte spier.

Opfokleghennen

16 weken

100

120

Kalkoenen

16 weken

60

100


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving