Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.92

VERORDENING (EG) Nr. 775/2008 VAN DE COMMISSIE

van 4 augustus 2008

tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van het toevoegingsmiddel voor diervoeding canthaxanthine in aanvulling op de voorwaarden van Richtlijn 2003/7/EG

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 13, lid 2, derde zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor het toevoegingsmiddel canthaxanthine worden de toelatingsvoorwaarden voor bepaalde categorieën van dieren vastgesteld in Richtlijn 2003/7/EG van de Commissie van 24 januari 2003 tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor canthaxanthine in diervoeders overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (2). Voor de onder Richtlijn 2003/7/EG vallende categorieën heeft die richtlijn de toelatingsvoorwaarden van Verordening (EG) nr. 2316/98 (3) vervangen. Dat toevoegingsmiddel is overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaand product opgenomen in het communautair repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

(2)

Op verzoek van de Commissie heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) op 14 juni 2007 een advies goedgekeurd over de maximumgehalten aan residuen (MRL's) van canthaxanthine in van dieren afkomstige levensmiddelen (4). Met het oog op de inachtneming van de aanvaardbare dagelijkse inname van canthaxanthine heeft de EFSA voorgesteld om MRL's voor die stof overeenkomstig de in dat advies aangegeven gehalten vast te stellen.

(3)

Er moeten daarom dienovereenkomstig MRL's voor het toevoegingsmiddel voor diervoeders canthaxanthine worden vastgesteld in aanvulling op de bestaande toelatingsvoorwaarden voor deze stof.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor canthaxanthine zijn in aanvulling op de toelatingsvoorwaarden van Richtlijn 2003/7/EG maximumgehalten aan residuen van toepassing als vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 378/2005 van de Commissie (PB L 59 van 5.3.2005, blz. 8).

(2)  PB L 22 van 25.1.2003, blz. 28.

(3)  PB L 289 van 28.10.1998, blz. 4.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the Maximum Residue Limits for canthaxanthin in foodstuffs coming from animals fed with canthaxanthin used as a feed additive. The EFSA Journal (2007) 507, 1-19.


BIJLAGE

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumgehalten aan residuen (MRL's) in de desbetreffende levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten

1.

Carotenoïden en xanthofylen

E161 g

Canthaxanthine

C40H52O2

Pluimvee met uitzondering van legkippen

15 mg canthaxanthine/kg lever (nat weefsel) en 2,5 mg canthaxanthine/kg huid/vet (nat weefsel)

Legkippen

30 mg canthaxanthine/kg eigeel (nat weefsel)

Zalm

10 mg canthaxanthine/kg vlees (nat weefsel)

Forel

5 mg canthaxanthine/kg vlees (nat weefsel)

 

3.1

Canthaxanthine, voor de kleuring van levensmiddelen toegestaan op grond van de communautaire voorschriften

 

Pluimvee met uitzondering van legkippen

15 mg canthaxanthine/kg lever (nat weefsel) en 2,5 mg canthaxanthine/kg huid/vet (nat weefsel)

Legkippen

30 mg canthaxanthine/kg eigeel (nat weefsel)

Zalm

10 mg canthaxanthine/kg vlees (nat weefsel)

Forel

5 mg canthaxanthine/kg vlees (nat weefsel)


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving