Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.91-1

VERORDENING (EU) Nr. 334/2010 VAN DE COMMISSIE

van 22 april 2010

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 721/2008 wat betreft de samenstelling van het toevoegingsmiddel voor diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 721/2008 van de Commissie (2) wordt een vergunning verleend voor een preparaat van de aan rode carotenoïden rijke bacterie Paracoccus carotinifaciens als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zalm en forel tot en met 15 augustus 2018. Dat toevoegingsmiddel voor diervoeding behoort tot de categorie „sensoriële toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „a ii). Kleurstoffen; stoffen die bij toediening aan dieren kleur geven aan een levensmiddel van dierlijke oorsprong”.

(2)

De Commissie heeft een aanvraag ontvangen met het verzoek de vergunningsvoorwaarden te wijzigen wat betreft de samenstelling van het toevoegingsmiddel voor diervoeding. Bij de aanvraag waren ondersteunende gegevens gevoegd. De Commissie heeft de aanvraag naar de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (de Autoriteit) doorgestuurd.

(3)

De Autoriteit heeft in haar advies van januari 2010 geconcludeerd dat de gevraagde wijziging geen invloed heeft op de veiligheid en de doeltreffendheid van het product (3).

(4)

Uit de beoordeling van het gewijzigde preparaat blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan.

(5)

Verordening (EG) nr. 721/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 721/2008 worden in de derde kolom, „Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode”,

 

de woorden

„—

10-15 g/kg adonirubine

3-5 g/kg canthaxanthine”

 

vervangen door de woorden

„—

7-15 g/kg adonirubine

1-5 g/kg canthaxanthine”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 april 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 198 van 26.7.2008, blz. 23.

(3)  The EFSA Journal (2010); 8(1):1428.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving