Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.88

VERORDENING (EG) Nr. 516/2008 VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 2008

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1200/2005, (EG) nr. 184/2007, (EG) nr. 243/2007, (EG) nr. 1142/2007, (EG) nr. 1380/2007 en (EG) nr. 165/2008 wat betreft de voorwaarden van de vergunningen voor het gebruik van bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

BASF Aktiengesellschaft heeft een aanvraag uit hoofde van artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingediend tot wijziging van de naam van de vergunninghouder voor wat betreft de Verordeningen (EG) nr. 1200/2005 (2), (EG) nr. 184/2007 (3), (EG) nr. 243/2007 (4), (EG) nr. 1142/2007 (5), (EG) nr. 1380/2007 (6) en (EG) nr. 165/2008 (7) van de Commissie.

(2)

Deze verordeningen verlenen een vergunning voor het gebruik van bepaalde toevoegingsmiddelen. Deze vergunningen zijn gebonden aan de houder van de vergunning. In al deze gevallen is de houder van de vergunning BASF Aktiengesellschaft.

(3)

De aanvrager voert aan dat BASF Aktiengesellschaft met ingang van 14 januari 2008 is omgevormd tot BASF SE en dat BASF SE dezelfde onderneming is en nu de rechten voor het in de handel brengen van die toevoegingsmiddelen bezit. De aanvrager heeft bewijsstukken ter staving van zijn aanvraag ingediend.

(4)

De voorgestelde wijziging van de voorwaarden van de vergunningen is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van de desbetreffende toevoegingsmiddelen noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(5)

Om de aanvrager in staat te stellen om vanaf 14 januari 2008 gebruik te maken van zijn rechten voor het in de handel brengen van de toevoegingsmiddelen onder de naam BASF SE, moeten de voorwaarden van de vergunningen met ingang van die datum worden gewijzigd.

(6)

De Verordeningen (EG) nr. 1200/2005, (EG) nr. 184/2007, (EG) nr. 243/2007, (EG) nr. 1142/2007, (EG) nr. 1380/2007 en (EG) nr. 165/2008 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Er moet worden voorzien in een overgangsperiode tijdens welke bestaande voorraden kunnen worden opgebruikt.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1200/2005 worden in kolom 2 van de gegevens voor 1 de woorden „BASF Aktiengesellschaft” vervangen door de woorden „BASF SE”.

2.   In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 184/2007 worden in kolom 2 van de gegevens voor 4d800 de woorden „BASF Aktiengesellschaft” vervangen door de woorden „BASF SE”.

3.   In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 243/2007 worden in kolom 2 van de gegevens voor 4a1600 de woorden „BASF Aktiengesellschaft” vervangen door de woorden „BASF SE”.

4.   In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1142/2007 worden in kolom 2 van de gegevens voor 4a1600 de woorden „BASF Aktiengesellschaft” vervangen door de woorden „BASF SE”.

5.   In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1380/2007 worden in kolom 2 van de gegevens voor 4a62 de woorden „BASF Aktiengesellschaft” vervangen door de woorden „BASF SE”.

6.   In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 165/2008 worden in kolom 2 van de gegevens voor 4a1600 de woorden „BASF Aktiengesellschaft” vervangen door de woorden „BASF SE”.

Artikel 2

Bestaande voorraden die voldoen aan de bepalingen die golden vóór de inwerkingtreding van deze verordening mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt tot en met 31 oktober 2008.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 14 januari 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 378/2005 van de Commissie (PB L 59 van 5.3.2005, blz. 8).

(2)  PB L 195 van 27.7.2005, blz. 6. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1445/2006 van de Commissie (PB L 271 van 30.9.2006, blz. 22).

(3)  PB L 63 van 1.3.2007, blz. 1.

(4)  PB L 73 van 13.3.2007, blz. 4.

(5)  PB L 256 van 2.10.2007, blz. 20.

(6)  PB L 309 van 27.11.2007, blz. 21.

(7)  PB L 50 van 23.2.2008, blz. 8.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving