Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.78

VERORDENING (EG) Nr. 1501/2007 VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2007

tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) als toevoegingsmiddel voor diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De toelating van toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de toelatingsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor een vergunning voor het in de bijlage bij deze verordening opgenomen preparaat ingediend. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en bescheiden zijn bij de aanvraag verstrekt.

(3)

De aanvraag betreft een nieuwe toepassing van het preparaat endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X), als toevoegingsmiddel in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” voor eenden.

(4)

Het gebruik van het preparaat endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W), is telkens zonder tijdsbeperking toegestaan voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1453/2004 van de Commissie (2), voor mestkalkoenen bij Verordening (EG) nr. 943/2005 van de Commissie (3) en voor legkippen bij Verordening (EG) nr. 1810/2005 van de Commissie (4), en voor tien jaar voor biggen (gespeend) bij Verordening (EG) nr. 497/2007 van de Commissie (5).

(5)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend tot staving van een aanvraag van een vergunning voor eenden. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 10 juli 2007 geconcludeerd dat het preparaat endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) (Safizym X), geen ongunstige gevolgen heeft voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu (6). Ook kwam zij tot de conclusie dat aan dat preparaat geen andere risico’s verbonden zijn die op grond van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 de verlening van een vergunning voor deze bijkomende diercategorie in de weg zouden staan. Volgens het advies is het gebruik van het preparaat doeltreffend ter bevordering van de verteerbaarheid van voeder. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde communautaire referentielaboratorium was ingediend.

(6)

Uit de beoordeling van het preparaat blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van het preparaat zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verteringsbevorderaars”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 december 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 378/2005 van de Commissie (PB L 59 van 5.3.2005, blz. 8).

(2)  PB L 269 van 17.8.2004, blz. 3.

(3)  PB L 159 van 22.6.2005, blz. 6.

(4)  PB L 291 van 5.11.2005, blz. 5. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 184/2007 (PB L 63 van 1.3.2007, blz. 1).

(5)  PB L 117 van 5.5.2007, blz. 11.

(6)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the enzyme preparation Safizym X (endo-1,4-beta-xylanase) as feed additive for ducks, in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Goedgekeurd op 10 juli 2007. The EFSA Journal (2007) 520, 1-8.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

(handelsnaam)

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheid/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars

4a1613

Société Industrielle Lesaffre

Endo-1,4-bèta-xylanase

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Samenstelling toevoegingsmiddel:

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W), met een minimale activiteit van:

 

poeder: 70 000 IFP (1)/g

 

vloeibaar: 7 000 IFP/ml

 

Karakterisering van de werkzame stof:

endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W)

 

Analysemethode (2):

Test op reducerende suikers voor endo-1,4-bèta-xylanase door colorimetrische reactie van dinitrosalicylzuurreagens op de verkregen reducerende suikers

Eenden

700 IFP

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 2 800 IFP.

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral arabinoxylanen), bv. voeders die meer dan 50 % tarwe bevatten.

8.1.2018


(1)  1 IFP is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,8 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit haverxylaan.

(2)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het communautaire referentielaboratorium: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving