Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.66.1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 103/2013 VAN DE COMMISSIE

van 4 februari 2013

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 786/2007 wat betreft de naam van de vergunninghouder van een preparaat van endo-1,4-bèta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

ChemGen Corp. heeft uit hoofde van artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag ingediend tot wijziging van de naam van de vergunninghouder wat betreft Verordening (EG) nr. 786/2007 van de Commissie (2) tot verlening van een vergunning voor 10 jaar voor het gebruik van een preparaat van endo-1,4-bèta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verteringsbevorderaars”.

(2)

De aanvrager voert aan dat ChemGen Corp. met ingang van 10 februari 2012 werd overgenomen door Eli Lilly and Company Ltd, dat nu de rechten bezit voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel. De aanvrager heeft de nodige gegevens ingediend ter onderbouwing van het verzoek.

(3)

De voorgestelde wijziging van de vergunningvoorwaarden is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van het desbetreffende toevoegingsmiddel noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Om Eli Lilly and Company Ltd in staat te stellen gebruik te maken van zijn rechten is het nodig dat de vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd.

(5)

Verordening (EG) nr. 786/2007 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke wijziging van Verordening (EG) nr. 786/2007 door deze verordening verplichten, mogen de bestaande voorraden worden opgebruikt tijdens een overgangsperiode.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In kolom 2 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 786/2007 worden de woorden „ChemGen Corp., represented by Disproquima S.L.” vervangen door „Eli Lilly and Company Ltd”.

Artikel 2

Bestaande voorraden van het toevoegingsmiddel die voldoen aan de bepalingen die golden vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening mogen verder in de handel worden gebracht en gebruikt tot zij zijn opgebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 februari 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 175 van 5.7.2007, blz. 8.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving