Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.61-1

VERORDENING (EG) Nr. 905/2009 VAN DE COMMISSIE

van 28 september 2009

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 537/2007 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor het fermentatieproduct van Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Trouw Nutrition BV heeft krachtens artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag ingediend tot wijziging van de naam van de houder van de vergunning wat betreft Verordening (EG) nr. 537/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 tot verlening van een vergunning voor het fermentatieproduct van Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) (2) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien. De vergunning is gebonden aan de houder van de vergunning. De houder is Trouw Nutrition BV.

(2)

De aanvrager voert aan dat hij zijn vergunning voor het in de handel brengen van dat product heeft overgedragen aan Biozyme Incorporated dat nu de rechten voor het in de handel brengen van dat toevoegingsmiddel bezit. De aanvrager heeft bewijsstukken ter staving van zijn aanvraag ingediend.

(3)

De voorgestelde wijziging van de vergunningsvoorwaarden is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van het desbetreffende toevoegingsmiddel noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Om Biozyme Incorporated in staat te stellen gebruik te maken van zijn rechten is het nodig dat de vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd.

(5)

Verordening (EG) nr. 537/2007 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Er moet worden voorzien in een overgangsperiode tijdens welke bestaande voorraden kunnen worden opgebruikt.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 537/2007 wordt in kolom 2 „Trouw Nutrition BV” vervangen door „Biozyme Incorporated”.

Artikel 2

Bestaande voorraden die voldoen aan de bepalingen die golden vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening mogen verder in de handel worden gebracht en gebruikt tot 1 april 2010.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 september 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 128 van 16.5.2007, blz. 13.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving