Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.57-1

VERORDENING (EU) Nr. 1269/2009 VAN DE COMMISSIE

van 21 december 2009

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 243/2007 wat betreft het minimumgehalte van het toevoegingsmiddel in voeder voor mestvarkens

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 243/2007 van de Commissie (2) is een vergunning voor tien jaar verleend voor het enzympreparaat 3-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 101 672), als toevoegingsmiddel voor diervoeding in de categorie zoötechnische toevoegingsmiddelen voor gespeende biggen, mestvarkens en mestkippen.

(2)

BASF SE, de houder van de vergunning voor dat enzympreparaat, heeft overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een verzoek ingediend om de voorwaarden van de vergunning voor mestvarkens te wijzigen door het minimumgehalte van het toevoegingsmiddel in het voeder te verlagen. Het wijzigingsverzoek was met de nodige gegevens onderbouwd.

(3)

In haar advies van 7 juli 2009 heeft de autoriteit geconcludeerd dat er voldoende bewijzen zijn dat het enzympreparaat 3-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 101 672), doeltreffend is bij mestvarkens bij een minimumgehalte van 100 FTU per kilogram volledig diervoeder (3).

(4)

Verordening (EG) nr. 243/2007 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 243/2007 worden in de zevende kolom, „Minimum”, de woorden „280 FTU” vervangen door de woorden „100 FTU (4)”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 2009.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 73 van 13.3.2007, blz. 4.

(3)  The EFSA Journal (2009) 1184, blz. 1.

(4)  1 FTU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,5 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol anorganisch fosfaat per minuut vrijmaakt uit natriumfytaat.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving