Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.26

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 8 juni 2010

tot intrekking van Beschikking 2006/601/EG inzake noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organisme „LL RICE 601” in rijstproducten, en tot invoering van steekproefsgewijze controles op de afwezigheid van dat organisme in rijstproducten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 3527)

(Voor de EER relevante tekst)

(2010/315/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name op artikel 53, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens Beschikking 2006/601/EG van de Commissie (2) mogen zendingen rijstproducten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika die waarschijnlijk genetisch gemodificeerde rijst bevatten, alleen in de handel worden gebracht als zij vergezeld gaan van documenten waaruit blijkt dat de producten vrij zijn van het genetisch gemodificeerde organisme „LL RICE 601”. Ook voorziet die beschikking in verdere controlemaatregelen.

(2)

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) heeft de resultaten van een onderzoek naar met name de aanwezigheid van „LL RICE 601” in commerciële rijst in de Verenigde Staten bekendgemaakt. Hoewel niet precies kon worden vastgesteld hoe de vermenging heeft kunnen plaatsvinden, duiden de bevindingen erop dat de bron van vermenging met „LL RICE 601” beperkt was.

(3)

Verder heeft de Verenigde Staten Rice Federation een plan opgesteld om „LL RICE 601” uit de uitvoerkanalen van de Verenigde Staten te verwijderen. Dit plan omvat het testen van de zaden voordat zij worden geplant en voorts documentencontroles en analyses op de afleveringspunten.

(4)

Nadat Beschikking 2006/601/EG bij Beschikking 2008/162/EG van de Commissie (3) voor het laatst gewijzigd is, is bij de overeenkomstig dit plan uitgevoerde tests op zaden van de vijf staten waar rijst geteeld wordt, namelijk Arkansas, Mississippi, Louisiana, Texas en Missouri, nergens „LL RICE 601” aangetroffen.

(5)

Uit de bevindingen en conclusies van het verslag van het Voedsel- en Veterinair Bureau van 2008 over de evaluatie van de controles betreffende noodmaatregelen van de Verenigde Staten in verband met naar de Europese Unie uitgevoerde rijst (United States 2008-7857) blijkt dat er een aanvaardbaar systeem is ingevoerd met betrekking tot de in Beschikking 2006/601/EG vastgelegde maatregelen.

(6)

Bij tests van de Verenigde Staten Rice Federation op de in 2009 geoogste rijst, zogeheten „groene rijst”, is in geen van de geteste partijen „LL RICE 601” aangetroffen. Bovendien heeft de rijstsector in de Verenigde Staten laten weten dat het plan ook op de oogst van 2010 zal worden toegepast en er controles en certificering vóór de uitvoer zullen plaatsvinden als dit om commerciële redenen vereist is, ook al wordt de maatregel officieel ingetrokken.

(7)

De redenen die aan Beschikking 2006/601/EG ten grondslag lagen, zijn dus komen te vervallen. Daarom moet die beschikking worden ingetrokken.

(8)

Niettemin moeten de lidstaten voldoende steekproefsgewijze controles blijven uitvoeren om na te gaan of er geen met „LL RICE 601” vermengde rijstproducten in de handel gekomen zijn. De resultaten van die controles moeten snel via het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders worden doorgegeven aan de Commissie, die dan bepaalt of verdere actie vereist is.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2006/601/EG wordt ingetrokken.

Artikel 2

De lidstaten zorgen er overeenkomstig Verordening (EG) nr. 178/2002 voor dat er voldoende steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd om na te gaan of er in de handel geen rijstproducten aanwezig zijn die geheel of gedeeltelijk bestaan uit, of zijn geproduceerd met, genetisch gemodificeerde rijst „LL RICE 601”.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 juni 2010.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  PB L 244 van 7.9.2006, blz. 27.

(3)  PB L 52 van 27.2.2008, blz. 25.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving