Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.37

VERORDENING (EG) Nr. 1980/2005 VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2005

tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor een toevoegingsmiddel, behorende tot de groep „Sporenelementen”, en een toevoegingsmiddel, behorende tot de groep „Bindmiddelen en verdunningsmiddelen”

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 13, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1334/2003 van de Commissie van 25 juli 2003 tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor een aantal toevoegingsmiddelen van de groep sporenelementen in diervoeders (2) wordt een maximumgehalte aan lood in zinkoxide vastgesteld en bij Verordening (EG) nr. 2148/2004 van de Commissie van 16 december 2004 tot verlening van permanente en voorlopige vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen en een vergunning voor nieuwe toepassingen van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding (3) wordt een maximumgehalte aan lood in clinoptiloliet van vulkanische oorsprong vastgesteld.

(2)

Er zijn maximumgehalten aan lood voor toevoegingsmiddelen, behorende tot de functionele groep „Verbindingen van sporenelementen”, waaronder zinkoxide, en voor toevoegingsmiddelen, behorende tot de functionele groep „Bindmiddelen en verdunningsmiddelen”, waaronder clinoptiloliet van vulkanische oorsprong, vastgesteld bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding (4), als gewijzigd bij Richtlijn 2005/87/EG van de Commissie (5). Aangezien de voorschriften in verband met ongewenste stoffen voor een grotere duidelijkheid in één enkele tekst moeten worden gebundeld, moeten de overeenkomstige vermeldingen uit de Verordeningen (EG) nr. 1334/2003 en (EG) nr. 2148/2004 worden verwijderd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   In Verordening (EG) nr. 1334/2003 worden de woorden „Maximumgehalte aan lood: 600 mg/kg” geschrapt uit de vermeldingen in de bijlage met betrekking tot zink.

2.   In Verordening (EG) nr. 2148/2004 worden de woorden „Maximaal loodgehalte: 80 mg/kg” geschrapt uit de vermeldingen in de bijlage met betrekking tot clinoptiloliet van vulkanische oorsprong.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking twaalf maanden na de inwerkingtreding van Richtlijn 2005/87/EG van de Commissie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 december 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 378/2005 van de Commissie (PB L 59 van 5.3.2005, blz. 8).

(2)  PB L 187 van 26.7.2003, blz. 11. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2112/2003 (PB L 317 van 2.12.2003, blz. 22).

(3)  PB L 370 van 17.12.2004, blz. 24.

(4)  PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2005/8/EG van de Commissie (PB L 27 van 29.1.2005, blz. 44).

(5)  Zie bladzijde 19 van dit Publicatieblad.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving