Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.32-1

VERORDENING (EG) Nr. 1445/2006 VAN DE COMMISSIE

van 29 september 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1200/2005 wat betreft de vergunning voor het tot de groep „Micro-organismen” behorende toevoegingsmiddel Bacillus cereus var. toyoi

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De toelating van toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de toelatingsgronden en -procedure, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Voor het tot de groep „Micro-organismen” behorende preparaat Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) is overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (2) een vergunning zonder tijdsbeperking als toevoegingsmiddel voor mestkippen en mestkonijnen verleend bij Verordening (EG) nr. 1200/2005 van de Commissie (3). Vervolgens is het toevoegingsmiddel overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaand product opgenomen in het communautaire repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

(3)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag om wijziging van de vergunning voor dat preparaat ingediend om het ook te kunnen gebruiken in diervoeders voor mestkippen die de coccidiostatica diclazuril (Clinacox 0,5 % en Clinacox 0,2 %), narasin/nicarbazine (Maxiban G160) en maduramicine-ammonium (Cygro 1 %) bevatten. De krachtens artikel 7, lid 3, van die verordening vereiste gegevens en bescheiden zijn bij de aanvraag verstrekt.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 5 november 2005 verklaard dat het toevoegingsmiddel Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) verenigbaar is met diclazuril (Clinacox 0,5 % en Clinacox 0,2 %), narasin/nicarbazine (Maxiban G160) en maduramicine-ammonium (Cygro 1 %) (4). De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde communautaire referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van het preparaat blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan.

(6)

Verordening (EG) nr. 1200/2005 moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1200/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 september 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 378/2005 van de Commissie (PB L 59 van 5.3.2005, blz. 8).

(2)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1. Richtlijn ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(3)  PB L 195 van 27.7.2005, blz. 6.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the modification of terms of authorisation of the micro-organism preparation of Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (Toyocerin®) authorised as a feed additive in accordance with Council Directive 70/524/EEC. Goedgekeurd op 30 november 2005. The EFSA Journal (2005) 288, blz. 1-7.


BIJLAGE

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1200/2005 komt de vermelding voor E 1701, Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), als volgt te luiden:

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimum

Maximum

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

CFU/kg volledig diervoeder

Micro-organismen

„E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Bereiding van Bacillus cereus var. toyoi met ten minste 1 × 1010 CFU/g toevoegingsmiddel

Mestkonijnen

0,1 × 109

5 × 109

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

Mag worden gebruikt in mengvoeders die de volgende toegestane coccidiostatica bevatten: robenidine en salinomycine-natrium.

Onbeperkt

Mestkippen

0,2 × 109

1 × 109

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

Mag worden gebruikt in mengvoeders die de volgende toegestane coccidiostatica bevatten: monensin-natrium, lasalocide-natrium, salinomycine-natrium, decoquinaat, robenidine, narasin, halofuginone, diclazuril, narasin/nicarbazine en maduramicine-ammonium.

Onbeperkt”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving