Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.29-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 516/2011 VAN DE COMMISSIE

van 25 mei 2011

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 600/2005 wat betreft het gebruik van het preparaat van Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 in diervoeders die mierenzuur bevatten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 biedt de mogelijkheid om de vergunning voor een toevoegingsmiddel te wijzigen ingevolge een verzoek van de vergunninghouder en een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

(2)

Voor het tot de groep „micro-organismen” behorende preparaat van Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 is overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (2) een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend voor zeugen bij Verordening (EG) nr. 1453/2004 van de Commissie (3), voor mestkalkoenen en kalveren tot drie maanden bij Verordening (EG) nr. 600/2005 van de Commissie (4) en voor mestvarkens en biggen bij Verordening (EG) nr. 2148/2004 van de Commissie (5).

(3)

De Commissie heeft een verzoek ontvangen tot wijziging van de voorwaarden van de vergunning voor het preparaat van Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 teneinde het gebruik ervan toe te staan in diervoeding voor mestkalkoenen die mierenzuur bevat. Bij de aanvraag waren ondersteunende gegevens gevoegd. De Commissie heeft het verzoek doorgestuurd naar de EFSA.

(4)

De EFSA heeft in haar advies van 7 december 2010 geconcludeerd dat de compatibiliteit van het preparaat van Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750, zoals gespecificeerd in de bijlage, met mierenzuur voor gebruik bij mestkalkoenen was aangetoond (6).

(5)

Aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan.

(6)

Verordening (EG) nr. 600/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 600/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 mei 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.

(3)  PB L 269 van 17.8.2004, blz. 3.

(4)  PB L 99 van 19.4.2005, blz. 5.

(5)  PB L 370 van 17.12.2004, blz. 24.

(6)  EFSA Journal 2011;9(1):1953.


BIJLAGE

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 600/2005 komt de vermelding met nummer E 1700 betreffende het toevoegingsmiddel Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 als volgt te luiden:

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximum-leeftijd

Minimum

Maximum

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

CFU/kg volledig diervoeder

Micro-organismen

„E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(in een 1/1-verhouding)

Mengsel van Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 met minimaal 3,2 × 109 CFU/g toevoegingsmiddel (1,6 × 109 van elke bacterie)

Mestkalkoenen

1,28 × 109

1,28 × 109

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

Mag worden gebruikt in mengvoeders die een van de volgende coccidiostatica bevatten: diclazuril, halofuginone, monensin-natrium, robenidine, maduramicineammonium, lasalocide-natrium en het conserveringsmiddel mierenzuur.

Onbeperkt

Kalveren

Drie maanden

1,28 × 109

1,28 × 109

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

Onbeperkt”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving