Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.27-1

VERORDENING (EG) Nr. 102/2009 VAN DE COMMISSIE

van 3 februari 2009

tot verlening van een permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel voor diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1), en met name op artikel 3 en artikel 9.D, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (2), en met name op artikel 25,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 voorziet in de verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

(2)

Artikel 25 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 bevat overgangsmaatregelen voor vergunningaanvragen betreffende toevoegingsmiddelen die vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG zijn ingediend.

(3)

De aanvraag voor de verlening van de vergunning voor het in de bijlage bij deze verordening genoemde toevoegingsmiddel is vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingediend.

(4)

De eerste opmerkingen betreffende die aanvraag zijn krachtens artikel 4, lid 4, van Richtlijn 70/524/EEG vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 aan de Commissie toegezonden. Die aanvraag moet daarom nog overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 70/524/EEG worden behandeld.

(5)

Voor het gebruik van het preparaat van micro-organismen Enterococcus faecium NCIMB 10415 is een voorlopige vergunning voor honden en katten verleend bij Verordening (EG) nr. 358/2005 van de Commissie (3). Er is een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor kalveren bij Verordening (EG) nr. 1288/2004 van de Commissie (4), voor mestkippen en mestvarkens bij Verordening (EG) nr. 943/2005 van de Commissie (5), voor zeugen bij Verordening (EG) nr. 1200/2005 van de Commissie (6) en voor biggen bij Verordening (EG) nr. 252/2006 van de Commissie (7).

(6)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag voor een vergunning zonder tijdsbeperking voor dat preparaat van micro-organismen voor honden en katten.

(7)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning wordt voldaan. Het gebruik van dat preparaat van micro-organismen, zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening, moet daarom zonder tijdsbeperking worden toegestaan.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het tot de groep „Micro-organismen” behorende preparaat in de bijlage wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 februari 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.

(2)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(3)  PB L 57 van 3.3.2005, blz. 3.

(4)  PB L 243 van 15.7.2004, blz. 10.

(5)  PB L 159 van 22.6.2005, blz. 6.

(6)  PB L 195 van 27.7.2005, blz. 6.

(7)  PB L 44 van 15.2.2006, blz. 3.


BIJLAGE

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

CFU/kg volledig diervoeder

Micro-organismen

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Bereiding van Enterococcus faecium met minstens: microcapsules: 5 × 109 CFU/g

Honden

4,5 × 106

2,0 × 109

In de gebruiksaanwijzing van het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de maximale opslagduur en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden

Zonder tijdsbeperking

Katten

5,0 × 106

8,0 × 109

In de gebruiksaanwijzing van het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de maximale opslagduur en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving