Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.27

VERORDENING (EG) Nr. 358/2005 VAN DE COMMISSIE

van 2 maart 2005

tot verlening van een vergunning zonder tijdsbeperking voor bepaalde toevoegingsmiddelen en van een vergunning voor nieuwe toepassingen van al toegelaten toevoegingsmiddelen in diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1), en met name op artikel 3, artikel 9.D, lid 1, en artikel 9.E, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (2), en met name op artikel 25,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 voorziet in de toelating van toevoegingsmiddelen voor diervoeding in de Europese Unie.

(2)

Artikel 25 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 bevat overgangsmaatregelen voor vergunningaanvragen betreffende toevoegingsmiddelen die vóór de datum van toepassing van die verordening overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG zijn ingediend.

(3)

De aanvragen voor de in de bijlagen bij deze verordening genoemde toevoegingsmiddelen zijn vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingediend.

(4)

De lidstaten hebben vóór de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1831/2003 eerste opmerkingen als bedoeld in artikel 4, lid 4, van Richtlijn 70/524/EEG aan de Commissie gezonden. Die aanvragen moeten dus nog overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 70/524/EEG worden behandeld.

(5)

Voor het gebruik van het preparaat van alfa-amylase en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), is bij Verordening (EG) nr. 654/2000 van de Commissie (3) voor het eerst een voorlopige vergunning verleend voor mestkippen.

(6)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om een vergunning zonder tijdsbeperking voor dit enzympreparaat.

(7)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft op 15 september 2004 een gunstig advies uitgebracht over het toxineproducerend vermogen van het micro-organisme dat dit enzympreparaat produceert.

(8)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning wordt voldaan.

(9)

Voor het gebruik van het preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolysine, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554), en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), is bij Verordening (EG) nr. 2437/2000 van de Commissie (4) een voorlopige vergunning verleend voor mestkippen.

(10)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om een vergunning zonder tijdsbeperking voor dit enzympreparaat.

(11)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning wordt voldaan.

(12)

Voor het gebruik van het preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), is bij Verordening (EG) nr. 2437/2000 van de Commissie een voorlopige vergunning verleend voor mestkippen.

(13)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om een vergunning zonder tijdsbeperking voor dit enzympreparaat.

(14)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning wordt voldaan.

(15)

Voor het gebruik van het preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94), is bij Verordening (EG) nr. 1436/98 van de Commissie (5) voor het eerst een voorlopige vergunning verleend voor mestkippen.

(16)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om een vergunning zonder tijdsbeperking voor dit enzympreparaat.

(17)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning wordt voldaan.

(18)

Het gebruik van de vier genoemde enzympreparaten, zoals aangegeven in bijlage I, moet daarom zonder tijdsbeperking worden toegestaan.

(19)

Voor het gebruik van de stof tartrazine als kleurstof voor zaadetende siervogels en kleine knaagdieren is bij Verordening (EG) nr. 2697/2000 van de Commissie (6) een voorlopige vergunning verleend.

(20)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om een vergunning zonder tijdsbeperking voor deze kleurstof.

(21)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning wordt voldaan.

(22)

Voor het gebruik van de stof oranjegeel S als kleurstof voor zaadetende siervogels en kleine knaagdieren is bij Verordening (EG) nr. 2697/2000 van de Commissie een voorlopige vergunning verleend.

(23)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om een vergunning zonder tijdsbeperking voor deze kleurstof.

(24)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning wordt voldaan.

(25)

Voor het gebruik van de stof patentblauw V als kleurstof voor zaadetende siervogels en kleine knaagdieren is bij Verordening (EG) nr. 2697/2000 van de Commissie een voorlopige vergunning verleend.

(26)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om een vergunning zonder tijdsbeperking voor deze kleurstof.

(27)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning wordt voldaan.

(28)

Voor het gebruik van de stof chlorofyl-kopercomplex als kleurstof voor zaadetende siervogels en kleine knaagdieren is bij Verordening (EG) nr. 2697/2000 van de Commissie een voorlopige vergunning verleend.

(29)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om een vergunning zonder tijdsbeperking voor deze kleurstof.

(30)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 3.A van Richtlijn 70/524/EEG voor een dergelijke vergunning wordt voldaan.

(31)

Het gebruik van de vier genoemde kleurstoffen, zoals aangegeven in bijlage II, moet daarom zonder tijdsbeperking worden toegestaan.

(32)

Voor het gebruik van het preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Bacillus subtilis (LMG S-15136), is een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1259/2004 van de Commissie (7), en een voorlopige vergunning voor biggen bij Verordening (EG) nr. 937/2001 van de Commissie (8), voor mestkalkoenen bij Verordening (EG) nr. 2188/2002 van de Commissie (9) en voor mestvarkens bij Verordening (EG) nr. 261/2003 van de Commissie (10).

(33)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om uitbreiding van de vergunning voor het gebruik van dit enzympreparaat tot legkippen.

(34)

De EFSA heeft een advies uitgebracht over het gebruik van dit preparaat, waarin geconcludeerd wordt dat het onder de in bijlage III vastgestelde voorwaarden voor deze nieuwe diercategorie geen risico inhoudt.

(35)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 9.E, lid 1, van Richtlijn 70/524/EEG voor een vergunning voor een dergelijk preparaat wordt voldaan.

(36)

Voor het gebruik van het enzympreparaat 3-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 528.94), is bij Verordening (EG) nr. 418/2001 van de Commissie (11) een vergunning verleend voor mestkippen.

(37)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om uitbreiding van de vergunning voor het gebruik van dit enzympreparaat tot mestkalkoenen en zeugen.

(38)

De EFSA heeft een advies uitgebracht over het gebruik van dit preparaat, waarin geconcludeerd wordt dat het onder de in bijlage III vastgestelde voorwaarden voor deze nieuwe diercategorieën geen risico inhoudt.

(39)

Het gebruik van de twee genoemde enzympreparaten, zoals aangegeven in bijlage III, moet daarom voorlopig voor vier jaar worden toegestaan.

(40)

Voor het gebruik van het preparaat van micro-organismen Enterococcus faecium is bij Verordening (EG) nr. 1288/2004 van de Commissie (12) een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor kalveren, en bij Verordening (EG) nr. 866/1999 van de Commissie (13) een voorlopige vergunning tot en met 30 juni 2004 voor mestkippen, biggen, metsvarkens, zeugen en mestrunderen.

(41)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van een aanvraag om uitbreiding van de vergunning voor het gebruik van dit preparaat van micro-organismen tot honden en katten.

(42)

De EFSA heeft een advies uitgebracht over het gebruik van dit preparaat, waarin geconcludeerd wordt dat het onder de in bijlage IV vastgestelde voorwaarden voor deze nieuwe diercategorie geen risico inhoudt.

(43)

Uit de beoordeling blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 9.E, lid 1, van Richtlijn 70/524/EEG voor een vergunning voor een dergelijk preparaat wordt voldaan.

(44)

Het gebruik van het genoemde enzympreparaat van micro-organismen, zoals aangegeven in bijlage IV, moet daarom voorlopig voor vier jaar worden toegestaan.

(45)

Uit de beoordeling van deze aanvragen blijkt dat er bepaalde procedures nodig zijn om werknemers tegen blootstelling aan de in de bijlagen opgenomen toevoegingsmiddelen te beschermen. Die bescherming moet worden gewaarborgd door toepassing van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (14).

(46)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de tot de groep „Enzymen” behorende preparaten die in bijlage I worden vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

Artikel 2

Voor de tot de groep „Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten” behorende stoffen die in bijlage II worden vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

Artikel 3

Voor de tot de groep „Enzymen” behorende preparaten die in bijlage III worden vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een voorlopige vergunning voor vier jaar voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

Artikel 4

Voor het tot de groep „Micro-organismen” behorende preparaat dat in bijlage IV wordt vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een voorlopige vergunning voor vier jaar voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1756/2002 van de Commissie (PB L 317 van 16.10.2004, blz. 37).

(2)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(3)  PB L 79 van 30.3.2000, blz. 26.

(4)  PB L 280 van 4.11.2000, blz. 28.

(5)  PB L 191 van 7.7.1998, blz. 15.

(6)  PB L 319 van 16.12.2000, blz. 1.

(7)  PB L 239 van 9.7.2004, blz. 8.

(8)  PB L 130 van 12.5.2001, blz. 25.

(9)  PB L 333 van 10.12.2002, blz. 5.

(10)  PB L 37 van 13.2.2003, blz. 12.

(11)  PB L 62 van 2.3.2001, blz. 3.

(12)  PB L 243 van 15.7.2004, blz. 10.

(13)  PB L 108 van 27.4.1999, blz. 21.

(14)  PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.


BIJLAGE I

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimum

Maximum

Andere bepalingen

Einde van de vergunningperiode

Aantal activiteitseenheden/kg volledig diervoeder

Enzymen

E 1619

Alfa-amylase EC 3.2.1.1

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6

Bereiding van alfa-amylase en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), met een minimale activiteit van:

 

gecoat:

 

alfa-amylase: 200 KNU (1)/g

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 350 FBG (2)/g

 

vloeibaar:

 

alfa-amylase: 130 KNU/ml

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 225 FBG/ml

Mestkippen

Alfa-amylase: 10 KNU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

 

alfa-amylase: 20-40 KNU

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 35-70 FBG

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan zetmeel en bèta-glucanen, bv. voeders die meer dan 40 % granen (bijv. gerst, haver, tarwe, rogge, triticale of maïs) bevatten

Zonder tijdsbeperking

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 17 FBG

E 1620

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bèta-glucanase EC 3.2.1.4

Alfa-amylase EC 3.2.1.1

Bacillolysine EC 3.4.24.28

Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8

Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolysine, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), met een minimale activiteit van:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 2 350 U (3)/g

 

endo-1,4-bèta-glucanase: 4 000 U (4)/g

 

alfa-amylase: 400 U (5)/g

 

bacillolysine: 450 U (6)/g

 

endo-1,4-bèta-xylanase: 20 000 U (7)/g

Mestkippen

Endo-1,3(4) bèta-glucanase: 587 U

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 1 175–2 350 U

 

endo-1,4-bèta-glucanase: 2 000–4 000 U

 

alfa-amylase: 200-400 U

 

bacillolysine: 225-450 U

 

endo-1,4-bèta-xylanase: 10 000–20 000 U

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen), bijv. voeders die meer dan 45 % tarwe bevatten

Zonder tijdsbeperking

Endo-1,4 bèta-glucanase: 1 000 U

Alfa-amylase: 100 U

Bacillolysine: 112 U

Endo-1,4 bèta-xylanase: 5 000 U

E 1621

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bèta-glucanase EC 3.2.1.4

Alfa-amylase EC 3.2.1.1

Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8

Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), met een minimale activiteit van:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 10 000 U (3)/g

 

endo-1,4-bèta-glucanase: 120 000 U (4)/g

 

alfa-amylase: 400 U (5)/g

 

endo-1,4-bèta-xylanase: 210 000 U (7)/g

Mestkippen

Endo-1,3(4) bèta-glucanase: 500 U

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

 

endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 1 000–2 000 U

 

endo-1,4-bèta-glucanase: 12 000–24 000 U

 

alfa-amylase: 40-80 U

 

endo-1,4-bèta-xylanase: 21 000–42 000 U

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen), bijv. voeders die meer dan 45 % tarwe bevatten

Zonder tijdsbeperking

Endo-1,4 bèta-glucanase: 6 000 U

Alfa-amylase: 20 U

Endo-1,4 bèta-xylanase: 10 500 U

E 1622

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8

Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94), met een minimale activiteit van:

 

korrels:

 

6 000 BGU (8)/g

 

8 250 EXU (9)/g

 

vloeibaar:

 

2 000 BGU/ml

 

2 750 EXU/ml

Mestkippen

Endo-1,3(4) bèta-glucanase: 500 BGU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder:

 

endo-1,3(4) bèta-glucanase: 500 BGU

 

endo-1,4 bèta-xylanase: 680 EXU

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen), bijv. voeders die meer dan 30 % tarwe en 30 % gerst, of 20 % rogge bevatten

Zonder tijdsbeperking

Endo-1,4 bèta-xylanase: 680 EXU


(1)  1 KNU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,6 en een temperatuur van 37 °C 672 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit oplosbaar zetmeel.

(2)  1 FBG is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.

(3)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 7,5 en een temperatuur van 30 °C 0,0056 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.

(4)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,8 en een temperatuur van 50 °C 0,0056 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit carboxymethylcellulose.

(5)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 7,5 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol glucosidebindingen per minuut hydrolyseert uit in water onoplosbaar vernet zetmeelpolymeer.

(6)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 7,5 en een temperatuur van 37 °C 1 microgram azo-caseïne per minuut oplosbaar maakt in trichloorazijnzuur.

(7)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 0,0067 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit berkenhoutxylaan.

(8)  1 BGU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 3,5 en een temperatuur van 40 °C 0,278 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.

(9)  1 EXU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 3,5 en een temperatuur van 55 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit tarwe-arabinoxylaan.


BIJLAGE II

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of categorie

Maximumleeftijd

Minimum

Maximum

Andere bepalingen

Einde van de vergunningperiode

mg/kg volledig diervoeder

Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten

2.   

Andere kleurstoffen

E 102

Tartrazine

C16H9N4O9S2Na3

Zaadetende siervogels

150

Zonder tijdsbeperking

Kleine knaagdieren

150

Zonder tijdsbeperking

E 110

Oranjegeel S

C16H10N2O7S2Na2

Zaadetende siervogels

150

Zonder tijdsbeperking

Kleine knaagdieren

150

Zonder tijdsbeperking

E 131

Patentblauw V

Calciumzout van 5-hydroxy-4′,4″-bis(diethylamino)-trifenylcarbinol-2,4 disulfonzuur

Zaadetende siervogels

150

Zonder tijdsbeperking

Kleine knaagdieren

150

Zonder tijdsbeperking

E 141

Chlorofyl-kopercomplex

Zaadetende siervogels

150

Zonder tijdsbeperking

Kleine knaagdieren

150

Zonder tijdsbeperking


BIJLAGE III

EG-nr. of nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimum

Maximum

Andere bepalingen

Einde van de vergunningperiode

Aantal activiteitseenheden/kg volledig diervoeder

Enzymen

51

Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8

Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Bacillus subtilis (LMG S-15136) met een minimale activiteit van:

vast en vloeibaar:

 

100 IU (1)/g of ml

Legkippen

10 IU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 10 IU

3.

Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan arabinoxylanen, bv. voeders die minimaal 40 % tarwe of gerst bevatten

6 maart 2009

28

3-Fytase EC 3.1.3.8

Bereiding van 3-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 528.94) met een minimale activiteit van:

 

vast: 5 000 PPU (2)/g

 

vloeibaar: 1 000 PPU/g

Mestkalkoenen

250 PPU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 250-1 000 PPU

3.

Voor gebruik in mengvoeders met meer dan 0,22 % aan fytine gebonden fosfor

6 maart 2009

Zeugen

250 PPU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 500-1 000 PPU

3.

Voor gebruik in mengvoeders met meer dan 0,22 % aan fytine gebonden fosfor

6 maart 2009


(1)  1 IU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,5 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit berkenhoutxylaan.

(2)  1 PPU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol anorganisch fosfaat per minuut vrijmaakt uit natriumfytaat.


BIJLAGE IV

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimum

Maximum

Andere bepalingen

Einde van de vergunningperiode

CFU/kg volledig diervoeder

Micro-organismen

10

Enterococcus faecium NCIMB 10415

Bereiding van Enterococcus faecium met tenminste: microcapsules: 5 × 109 CFU/g toevoegingsmiddel

Honden

4,5 × 106

2 × 109

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden

6 maart 2009

Katten

5 × 106

8 × 109

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden

6 maart 2009


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving