Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.12

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 maart 2008

tot intrekking van Beschikking 2006/69/EG tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van voedingsmiddelen en voedselingrediënten geproduceerd met de genetisch gemodificeerde Roundup-Ready-maïslijn GA21 als nieuwe voedingsmiddelen of nieuwe voedselingrediënten krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1116)

(Slechts de tekst in de Nederlandse en de Franse taal is authentiek)

(2008/279/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2006/69/EG van 13 januari 2006 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van voedingsmiddelen en voedselingrediënten geproduceerd met de genetisch gemodificeerde Roundup-Ready-maïslijn GA21 als nieuwe voedingsmiddelen of nieuwe voedselingrediënten krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (2) is een vergunning verleend voor het in de handel brengen van voedingsmiddelen en voedselingrediënten geproduceerd met de genetisch gemodificeerde maïslijn GA21 (MON-ØØØ21-9) als nieuwe voedingsmiddelen of nieuwe voedselingrediënten.

(2)

Die beschikking was gericht tot Monsanto Europe nv, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika, en had een geldigheidsduur van tien jaar.

(3)

In een brief van 1 maart 2007 aan de Commissie vermeldde Monsanto Europe nv, rekening houdend met het feit dat Syngenta Seeds S.A.S. een aanvraag voor het in de handel brengen van GA21-maïsproducten heeft ingediend, dat het de productie van GA21-zaad sinds enkele jaren en de verkoop van dat zaad in 2005 heeft stopgezet, en bijgevolg geen belang stelde in de handhaving van deze vergunning na de vankrachtwording van de aan Sygenta verleende vergunning.

(4)

Op 2 oktober 2007 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid een gunstig advies verleend inzake een aanvraag die Syngenta overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 had ingediend voor producten waarop Beschikking 2006/69/EG van toepassing was.

(5)

Bijgevolg moet worden bepaald dat Beschikking 2006/69/EG wordt ingetrokken vanaf de datum van toepassing van de aan Syngenta verleende vergunning voor GA21-producten.

(6)

De gegevens betreffende MON-ØØØ21-9 maïs in het communautair register van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders zoals bedoeld in artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 moeten worden gewijzigd zodat deze beschikking in aanmerking wordt genomen.

(7)

Monsanto Europe nv is over de in deze beschikking vervatte maatregelen geraadpleegd.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2006/69/EG wordt ingetrokken.

Artikel 2

De gegevens betreffende MON-ØØØ21-9 maïs in het communautair register van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders zoals bedoeld in artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 moeten worden gewijzigd zodat deze beschikking in aanmerking wordt genomen.

Artikel 3

Deze beschikking is van toepassing met ingang van de datum waarop een tot Syngenta Seeds S.A.S. gerichte beschikking van de Gemeenschap tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde GA21-maïs (MON-ØØØ21-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot Monsanto Europe nv, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen, België.

Gedaan te Brussel, 28 maart 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1981/2006 van de Commissie (PB L 368 van 23.12.2006, blz. 99).

(2)  PB L 34 van 7.2.2006, blz. 29.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving