Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.9

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 25 april 2007

betreffende het uit de handel nemen van Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-koolzaad en daarvan afgeleide producten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1809)

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(2007/307/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name op artikel 8, lid 6, en artikel 20, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (2) is bij Beschikking 98/291/EG van de Commissie van 22 april 1998 betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerd zomerkoolzaad (Brassica napus L. ssp. oleifera) overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (3) toestemming verleend voor het in de handel brengen van zaad van koolzaad (Brassica napus L. ssp. oleifera) verkregen door het op traditionele wijze kruisen van niet genetisch gemodificeerde koolzaad met een lijn die afgeleid is van transformant Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) voor handelingen in het milieu bij de invoer en vóór en tijdens de opslag en verwerking. Richtlijn 90/220/EEG is herschikt en ingetrokken bij Richtlijn 2001/18/EG.

(2)

De toestemming werd gegeven op grond van het advies van 10 februari 1998 van het bij Besluit 97/579/EG van de Commissie (4) ingestelde Wetenschappelijk Comité voor planten.

(3)

Verwerkte olie uit ACS-BNØØ7-1-koolzaad en heel de via conventionele kruising verkregen nakomelingschap daarvan is in de handel gebracht overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (5).

(4)

ACS-BNØØ7-1-koolzaad en de daarvan afgeleide producten zijn vervolgens overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder a), en artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1829/2003 (hierna „de verordening” genoemd) door Bayer CropScience AG (hierna „de kennisgever” genoemd) als bestaande producten gemeld en in het communautaire register van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders opgenomen. De melding betrof levensmiddelen (verwerkte olie) op basis van ACS-BNØØ7-1-koolzaad en al de via conventionele kruising verkregen nakomelingschap en diervoeders die geheel of gedeeltelijk uit ACS-BNØØ7-1-koolzaad bestaan of daarmee zijn geproduceerd voor het in de handel brengen van het product of voor handelingen in het milieu bij de invoer en vóór en tijdens de opslag en verwerking.

(5)

De kennisgever van ACS-BNØØ7-1-koolzaad heeft de Commissie in een brief van 15 november 2005 meegedeeld dat de variëteiten die dit event bevatten, wereldwijd niet langer te koop worden aangeboden en dat alle zaadvoorraden na het verkoopseizoen 2003 zijn teruggeroepen en vernietigd.

(6)

Voorts heeft de kennisgever de Commissie meegedeeld dat hij niet voornemens is een aanvraag in te dienen voor een vernieuwing van de toestemming voor ACS-BNØØ7-1-koolzaad overeenkomstig artikel 8, lid 4, eerste alinea, artikel 11, artikel 20, lid 4, en artikel 23 van de verordening. Bijgevolg mogen ACS-BNØØ7-1-koolzaad en daarvan afgeleide producten na 18 april 2007 niet langer in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

(7)

Er zijn geen maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat zaad van ACS-BNØØ7-1-koolzaad voor teeltdoeleinden daadwerkelijk uit de handel wordt genomen, aangezien dit zaad in de Gemeenschap nooit wettelijk in de handel kan worden gebracht. Aangezien de kennisgever na het plantseizoen 2003 is gestopt met het verkopen van ACS-BNØØ7-1-koolzaad, zijn de voorraden van ACS-BNØØ7-1-koolzaad afgeleide producten opgebruikt en zullen zij naar verwachting na 18 april 2007 niet langer in de handel zijn. Wel kunnen er nog enige tijd minieme sporen van ACS-BNØØ7-1-koolzaad in levensmiddelen en diervoeders aanwezig blijven.

(8)

Met het oog op de rechtszekerheid moet daarom in een overgangstermijn worden voorzien gedurende welke een onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid van dergelijk materiaal in levensmiddelen en diervoeders niet als een inbreuk op artikel 4, lid 2, of artikel 16, lid 2, van de verordening wordt beschouwd.

(9)

Bij het vaststellen van het getolereerde gehalte en de termijn moet er rekening mee worden gehouden hoelang het duurt voordat het daadwerkelijk uit de handel halen van het zaad effect sorteert in de hele voedsel- en voederketen. In ieder geval moet het getolereerde gehalte lager zijn dan de bij de verordening vastgestelde drempelwaarde voor etikettering en traceerbaarheid van niet meer dan 0,9 % voor de onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal in levensmiddelen en diervoeders.

(10)

De gegevens betreffende ACS-BNØØ7-1-koolzaad in het communautaire register zoals bedoeld in artikel 28 van de verordening, moeten worden gewijzigd om deze beschikking in aanmerking te nemen.

(11)

De kennisgever is over de in deze beschikking vervatte maatregelen geraadpleegd.

(12)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Tot en met vijf jaar na de kennisgeving van deze beschikking wordt de aanwezigheid van materiaal dat geheel of gedeeltelijk uit ACS-BNØØ7-1-koolzaad bestaat of daarmee is geproduceerd, in overeenkomstig artikel 8, lid 1, en artikel 20, lid 1, van de verordening gemelde levensmiddelen en diervoeders getolereerd mits:

a)

die aanwezigheid onvoorzien of technisch niet te voorkomen is, en

b)

het gehalte niet meer dan 0,9 % bedraagt.

Artikel 2

De gegevens betreffende ACS-BNØØ7-1-koolzaad in het communautaire register zoals bedoeld in artikel 28 van de verordening, worden gewijzigd om deze beschikking in aanmerking te nemen.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Duitsland.

Gedaan te Brussel, 25 april 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1981/2006 van de Commissie (PB L 368 van 23.12.2006, blz. 99).

(2)  PB L 117 van 8.5.1990, blz. 15. Richtlijn ingetrokken bij Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1).

(3)  PB L 131 van 5.5.1998, blz. 26.

(4)  PB L 237 van 28.8.1997, blz. 18.

(5)  PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving