Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.6-2.18

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1727 VAN DE COMMISSIE

van 29 september 2021

tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 230, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/429 bevat onder andere de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van zendingen dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong, en is van toepassing met ingang van 21 april 2021. Eén van die diergezondheidsvoorschriften houdt in dat die zendingen afkomstig moeten zijn uit een overeenkomstig artikel 230, lid, 1, van die verordening in de lijst opgenomen derde land of gebied of een zone of compartiment daarvan.

(2)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie (2) vormt een aanvulling op Verordening (EU) 2016/429 wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen of gebieden of zones daarvan of, in het geval van aquacultuurdieren, compartimenten daarvan. In Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 is bepaald dat de binnenkomst in de Unie van zendingen van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen, alleen wordt toegestaan als zij afkomstig zijn uit een derde land of gebied, of een zone of compartiment daarvan, dat/die voor de specifieke soorten dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong in de lijst is opgenomen overeenkomstig de in die gedelegeerde verordening vastgestelde diergezondheidsvoorschriften.

(3)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie (3) zijn de lijsten van derde landen of gebieden, of zones of — in het geval van aquacultuurdieren — compartimenten daarvan vastgesteld waaruit de binnenkomst in de Unie van de soorten en categorieën dieren en van de categorieën levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, is toegestaan.

(4)

Er moet een kleine fout in de titel van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden gecorrigeerd.

(5)

Binnenkomst in de Unie van zendingen levende waterdieren bestemd voor menselijke consumptie is alleen toegestaan als die dieren in overeenstemming zijn met sectie VII, hoofdstuk V, van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad (4) en de criteria van hoofdstuk 1, punten 1.17 en 1.25, van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie (5). Dergelijke dieren mogen daarom niet in de Unie worden binnengebracht indien zij voor zuiveringscentra of, onder bepaalde omstandigheden, voor verzendingscentra bestemd zijn. Daarom moet worden verduidelijkt dat waterdieren niet in de Unie mogen worden binnengebracht als zij voor bepaalde soorten aquacultuurinrichtingen bestemd zijn. Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/2235 (6) en (EU) 2020/2236 (7) van de Commissie zijn dienovereenkomstig gewijzigd. Om voor overeenstemming met die uitvoeringsverordeningen te zorgen en dubbelzinnigheid te voorkomen, moet daarom ook artikel 3, lid 1, punt t), van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden gewijzigd om te verduidelijken dat de lijst in deel 1 van bijlage XXI bij die uitvoeringsverordening alleen van toepassing is op zendingen die voor bepaalde aquacultuurinrichtingen zijn bestemd.

(6)

De tabel in deel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen hoefdieren, met uitzondering van paardachtigen en voor geconsigneerde inrichtingen bestemde hoefdieren, is toegestaan. In de vierde kolom van die tabel moet, in de vermeldingen voor IJsland en Nieuw-Zeeland met betrekking tot hertachtigen en kameelachtigen, een schrijffout met betrekking tot de diercategorieën worden gerectificeerd, en moet alleen de categorie “Dieren voor verder houden” staan. De vermeldingen voor IJsland en Nieuw-Zeeland in deel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(7)

Daarnaast moet in de vijfde kolom van de tabel van deel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404, in de vermelding voor Groenland, een schrijffout met betrekking tot de naam van het diergezondheidscertificaat voor hertachtigen “CER-X” worden gerectificeerd en moet deze naam worden vervangen door “CAM-CER”. De vermelding voor Groenland in deel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(8)

Bovendien moeten in de vierde en vijfde kolom van de tabel in deel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404, in de vermelding voor de zones GB-1 en GB-2 in het Verenigd Koninkrijk de categorie “en bestemd voor de slacht” en het diergezondheidscertificaat “BOV-Y” worden ingevoegd om rekening te houden met de diercategorieën respectievelijk de diergezondheidscertificaten van Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie (8), die tot en met 20 april 2021 van toepassing was. De vermelding voor het Verenigd Koninkrijk in deel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(9)

Bovendien moet in de zevende kolom van de tabel in deel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de vermelding voor Canada worden gewijzigd wat betreft de diergezondheidswaarborgen, om rekening te houden met de garanties van Verordening (EU) nr. 206/2010, die tot en met 20 april 2021 van toepassing was. De vermelding voor Canada in deel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De tabel in deel 1 van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen paardachtigen is toegestaan. Die lijst moet in overeenstemming zijn met de lijst in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 van de Commissie (9), die tot en met 20 april 2021 van toepassing was en waarin Bahrein en Chili in de juiste gezondheidscategorieën zijn ingedeeld. Bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(11)

De tabel in deel 1 van bijlage VI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen in gevangenschap levende vogels en levende producten van in gevangenschap levende vogels is toegestaan. Bij artikel 62 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 is voorzien in een afwijking van in die gedelegeerde verordening vastgestelde diergezondheidsvoorschriften voor zendingen in gevangenschap levende vogels die afkomstig zijn uit derde landen of gebieden die specifiek in de lijst zijn opgenomen voor binnenkomst in de Unie van in gevangenschap levende vogels op basis van gelijkwaardige garanties. Die lijst van derde landen of gebieden moet in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden opgenomen. Bijlage VI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De tabel in deel 1 van bijlage VIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen honden, katten en fretten is toegestaan. In de vierde kolom van die lijst moet, in de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk en de direct van de Kroon afhankelijk gebieden Guernsey, Man en Jersey, de naam van het diergezondheidscertificaat “DOCAFE”, zoals vermeld voor dat derde land en die direct van de Kroon afhankelijk gebieden, worden vervangen door “CANIS-FELIS-FERRETS”, overeenkomstig het diergezondheidscertificaat dat andere derde landen en gebieden moeten gebruiken. Daarnaast moet in de vijfde kolom van de tabel in deel 1 en in de eerste kolom van de tabel in deel 3 van bijlage VIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404, de onderstreping van de term “Titreringstest op rabiësantilichamen” worden weggehaald. De tabellen in deel 1 en deel 3 van bijlage VIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(13)

De tabel in deel 1 van bijlage IX bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen levende producten van runderen is toegestaan. In de zesde kolom van die tabel moeten de vermeldingen voor Canada en Nieuw-Zeeland wat betreft de diergezondheidswaarborgen worden gewijzigd om rekening te houden met de waarborgen wat betreft infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24), infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis, en infectie met het Mycobacterium tuberculosis-complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) als vermeld in kolom 7 van de tabel in deel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404. Daarnaast moet de beschrijving van die diergezondheidswaarborgen worden toegevoegd in de tabel in deel 4 van bijlage IX bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404. De vermeldingen voor Canada en Nieuw-Zeeland in bijlage IX bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

Bovendien moeten in de vierde kolom van de tabel in deel 1 van bijlage IX bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404, in de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk en de direct van de Kroon afhankelijke gebieden Guernsey, Man en Jersey, de namen van de diergezondheidscertificaten voor oöcyten en embryo’s in overeenstemming worden gebracht met de vermeldingen voor andere derde landen en gebieden. Ten behoeve van de duidelijkheid moeten de vermeldingen voor Guernsey, Man, Jersey en het Verenigd Koninkrijk in de tabel in deel 1 van bijlage IX bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(15)

De tabel in deel 1 van bijlage X bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen levende producten van schapen en geiten is toegestaan. In de zesde kolom van die tabel moeten de vermeldingen voor Canada, Chili en Nieuw-Zeeland wat betreft de diergezondheidswaarborgen worden gewijzigd om rekening te houden met de waarborgen wat betreft infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) en infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis, als vermeld in de zevende kolom van de tabel in deel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404. Daarnaast moet een beschrijving van die diergezondheidswaarborgen worden toegevoegd in de tabel in deel 4 van bijlage X bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404. De vermeldingen voor Canada, Chili en Nieuw-Zeeland in bijlage X bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(16)

Bovendien moeten in de vierde kolom van de tabel in deel 1 van bijlage X bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404, in de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk en de direct van de Kroon afhankelijke gebieden Guernsey, Man en Jersey, de namen van de diergezondheidscertificaten voor oöcyten en embryo’s in overeenstemming worden gebracht met de vermeldingen voor andere derde landen en gebieden. Ten behoeve van de duidelijkheid moeten de vermeldingen voor Guernsey, Man, Jersey en het Verenigd Koninkrijk in de tabel in deel 1 van bijlage X bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(17)

De tabel in deel 1 van bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen levende producten van varkens is toegestaan. In de vierde kolom van die tabel moeten, in de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk en de direct van de Kroon afhankelijk gebieden Guernsey, Man en Jersey, de namen van de diergezondheidscertificaten voor oöcyten en embryo’s in overeenstemming worden gebracht met de vermeldingen voor andere derde landen en gebieden. De tabel in deel 1 van bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(18)

De tabel in deel 1 van bijlage XII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen levende producten van paardachtigen is toegestaan. In de vijfde kolom van die tabel moeten, in de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk en de direct van de Kroon afhankelijk gebieden Guernsey, Man en Jersey, de namen van de diergezondheidscertificaten voor oöcyten en embryo’s in overeenstemming worden gebracht met de vermeldingen voor andere derde landen en gebieden. De tabel in deel 1 van bijlage XII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(19)

De tabel in deel 1 van bijlage XIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen vers vlees van hoefdieren is toegestaan. In de vijfde kolom van die tabel moet de vermelding voor Uruguay wat betreft de specifieke voorwaarden worden gerectificeerd, om rekening te houden met de voorwaarden die bij Verordening (EU) nr. 206/2010, die tot en met 20 april 2021 van toepassing was, voor dat derde land zijn vastgesteld. De vermelding voor Uruguay in deel 1 van bijlage XIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(20)

De tabel in deel 1, afdeling A, van bijlage XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen vleesproducten van hoefdieren, pluimvee en vederwild is toegestaan. Zendingen van vleesproducten van gekweekt wild uit Bosnië en Herzegovina mogen alleen door de Unie worden doorgevoerd, en daarom moet in de zesde kolom van die tabel “Niet toegestaan” komen te staan. De vermelding voor Bosnië en Herzegovina in deel 1, afdeling A, van bijlage XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(21)

Daarnaast moet in de zesde kolom van de tabel in deel 1, afdeling A, van bijlage XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de vermelding voor de zone RU-2 in Rusland wat betreft als gekweekt wild gehouden hoefdieren met uitzondering van varkens een schrijffout met betrekking tot de behandelingen waaraan die zijn onderworpen, worden gerectificeerd. Bovendien moet die vermelding ten behoeve van de duidelijkheid overeenstemmen met de vermelding in deel 2 van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (10), die toe en met 20 april 2021 van toepassing was. De vermelding voor Rusland in deel 1, afdeling A, van bijlage XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(22)

In de dertiende kolom van de tabel in deel 1, afdeling A, van bijlage XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 ontbreken bovendien de namen van de diergezondheidscertificaten met betrekking tot de vereiste niet-specifieke of specifieke risicobeperkende behandelingen, zoals in de vermelding voor Kosovo, of mogen deze niet worden vermeld, zoals in de vermelding voor de zone UA-0 in Oekraïne, aangezien de binnenkomst in de Unie van zendingen vleesproducten van hoefdieren, pluimvee en vederwild uit die zone niet is toegestaan. De vermeldingen voor Kosovo en Oekraïne in deel 1, afdeling A, van die bijlage moeten daarom worden gerectificeerd. De vermeldingen voor Kosovo en Oekraïne in deel 1, afdeling A, van bijlage XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(23)

Bovendien ontbreekt in de eerste kolom van de tabel in deel 1, afdeling B, van bijlage XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de code van het derde land in de verwijzing voor Brazilië. Die weglating moet daarom worden gerectificeerd. De vermelding voor Brazilië in deel 1, afdeling B, van bijlage XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(24)

Daarnaast zijn in de tabel in deel 2 van bijlage XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de zones in Brazilië per abuis opgenomen onder de zones die bij de vermelding voor Argentinië in de tweede en derde kolom horen. Daarom moet de vermelding voor Argentinië worden gerectificeerd door de zones van Brazilië te schrappen en in deel 2 van die bijlage een afzonderlijke vermelding voor Brazilië met die zones in te voegen. De vermeldingen voor Argentinië en Brazilië in deel 2 van bijlage XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(25)

Bijlage XVI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen casings is toegestaan. Oezbekistan heeft geantwoord op een vragenlijst van de Commissie betreffende de binnenkomst in de Unie van casings wat de dier- en volksgezondheid betreft. Dat derde land heeft de Commissie voldoende bewijsmateriaal en garanties verstrekt om te worden opgenomen in de lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen casings is toegestaan. Dat land moet daarom worden opgenomen in de lijst van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen casings is toegestaan. Bijlage XVI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(26)

De tabel in bijlage XVIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen zuivelproducten die een specifieke risicobeperkende behandeling tegen mond-en-klauwzeer moeten ondergaan, is toegestaan. Die lijst moet in overeenstemming zijn met de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie (11), die tot en met 20 april 2021 van toepassing was en die geen vermelding voor Bahrein bevatte. Bijlage XVIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(27)

De tabel in deel 1 van bijlage XXI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen of gebieden, of zones of compartimenten daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen levende waterdieren van in de lijst opgenomen soorten is toegestaan. Deel 1 van die bijlage moet niet alleen van toepassing zijn op bepaalde waterdieren van in de lijst opgenomen soorten, maar ook op producten van dierlijke oorsprong van die waterdieren. De inleidende zin van deel 1 en de titels van de de derde, vierde en vijfde kolom van de tabel in dat deel moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd. Deel 1 van bijlage XXI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(28)

Daarnaast moeten in de derde kolom van de tabel in deel 1 van bijlage XXI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de vermeldingen voor de zone CA-0 in Canada en de zone US-1 in de Verenigde Staten wat betreft de binnenkomst in de Unie van zendingen vissen worden verduidelijkt om onzekerheid te voorkomen met betrekking tot waterdieren die in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie (12) als vectorsoorten zijn opgenomen en de omstandigheden waaronder deze als vector voor virale hemorragische septikemie worden beschouwd. Bovendien is een schrijffout gemaakt wat betreft de opneming van bepaalde gebieden van de Verenigde Staten als gebieden waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen van de in de lijst opgenomen vissoorten is toegestaan. De inhoud van de derde kolom van de tabel in deel 1 van bijlage XXI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de vermelding voor de zone US-0 moet van toepassing zijn op de vermelding van de zone US-1 en andersom. De vermeldingen voor Canada en de Verenigde Staten in deel 1 van bijlage XXI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(29)

Bovendien moeten, in deel 1 van bijlage XXI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404, de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk en de direct van de Kroon afhankelijk gebieden Guernsey, Man en Jersey wat betreft de binnenkomst in de Unie van zendingen van in de lijst opgenomen soorten weekdieren en schaaldieren overeenstemmen met de lijst in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie (13), die tot en met 20 april 2021 van toepassing was. De vermeldingen voor Guernsey, Man, Jersey en het Verenigd Koninkrijk in deel 1 van bijlage XXI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(30)

De tabel in deel 1 van bijlage XXII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat een lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong waarvoor de Unie niet de eindbestemming is, is toegestaan, en een lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die afkomstig zijn uit en terugkeren naar de Unie, is toegestaan. In de tweede kolom van die tabel moeten bij de vermeldingen voor Belarus, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië de ontbrekende codes van de zones worden ingevoegd. De vermeldingen voor Belarus, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië in deel 1 van bijlage XXII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(31)

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(32)

Ten behoeve van de rechtszekerheid moeten de wijzigingen en rectificaties die bij deze verordening in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden aangebracht met spoed in werking treden.

(33)

De in de onderhavige verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wordt als volgt gewijzigd en gerectificeerd:

1)

De titel wordt vervangen door:

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad”.

2)

In artikel 3, lid 1, wordt punt t) vervangen door:

“t)

bijlage XXI voor waterdieren van in de lijst opgenomen soorten die bestemd zijn voor bepaalde aquacultuurinrichtingen, vrijlating in het wild of andere doeleinden dan menselijke consumptie, alsook voor bepaalde waterdieren van in de lijst opgenomen soorten en producten van dierlijke oorsprong van die in de lijst opgenomen soorten die voor menselijke consumptie bestemd zijn.”.

3)

De bijlagen II, IV, VI, VIII tot en met XIII, XV, XVI, XVIII, XXI en XXII worden gewijzigd en gerectificeerd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 september 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 379).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 1).

(4) Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55).

(5) Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 1).

(6) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 van de Commissie van 16 december 2020 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft modellen van diergezondheidscertificaten, modellen van officiële certificaten en modellen van diergezondheids-/officiële certificaten, voor de binnenkomst in de Unie en verplaatsingen binnen de Unie van zendingen van bepaalde categorieën dieren en goederen, en officiële certificering met betrekking tot dergelijke certificaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 599/2004, Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 636/2014 en (EU) 2019/628, Richtlijn 98/68/EG en de Beschikkingen 2000/572/EG, 2003/779/EG en 2007/240/EG (PB L 442 van 30.12.2020, blz. 1).

(7) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2236 van de Commissie van 16 december 2020 tot vaststelling van regels voor de toepassing van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft modellen van diergezondheidscertificaten voor de binnenkomst in de Unie en verplaatsingen binnen de Unie van zendingen van waterdieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong van waterdieren, officiële certificering van dergelijke certificaten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1251/2008 (PB L 442 van 30.12.2020, blz. 410).

(8) Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie van 12 maart 2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 73 van 20.3.2010, blz. 1).

(9) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 van de Commissie van 12 april 2018 betreffende de voorschriften voor het binnenbrengen in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen (PB L 110 van 30.4.2018, blz. 1).

(10) Beschikking 2007/777/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2005/432/EG (PB L 312 van 30.11.2007, blz. 49).

(11) Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie van 2 juli 2010 tot vaststelling van de volks- en diergezondheidsvoorwaarden en de veterinaire certificeringsvoorschriften voor het binnenbrengen in de Europese Unie van rauwe melk, zuivelproducten, colostrum en producten op basis van colostrum, bestemd voor menselijke consumptie (PB L 175 van 10.7.2010, blz. 1).

(12) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie van 3 december 2018 betreffende de toepassing, op de categorieën in de lijst opgenomen ziekten, van bepaalde regels voor de preventie en bestrijding van ziekten en tot vaststelling van een lijst van soorten en groepen soorten die een aanzienlijk risico vormen in verband met de verspreiding van die ziekten (PB L 308 van 4.12.2018, blz. 21).

(13) Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie van 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten (PB L 337 van 16.12.2008, blz. 41).


BIJLAGE

De bijlagen II, IV, VI, VIII tot en met XIII, XV, XVI, XVIII, XXI en XXII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden als volgt gewijzigd en gerectificeerd.

1)

In bijlage II wordt deel 1 vervangen door:

“DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen hoefdieren (met uitzondering van paardachtigen en voor geconsigneerde inrichtingen bestemde hoefdieren) is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt a)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone

zoals bepaald in deel 2

Soorten

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Categorieën

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

Einddatum

Aanvangsdatum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Canada

CA-0

Runderen

Dieren voor verder houden (1)

BOV-X

 

SF-BTV, SF-EHD

 

 

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV, SF-EHD

 

 

Varkens

Dieren voor verder houden (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Kameelachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

SF-BTV, SF-EHD

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2), SF-EHD (2)

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

 

 

 

CL

Chili

CL-0

Runderen

Dieren voor verder houden (1)

BOV-X

 

 

 

 

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Varkens

Dieren voor verder houden (1)

SUI-X

 

 

 

 

Kameelachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hertachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-1

Runderen

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

BOV-X, BOV-Y

BRU, EBL

 

 

 

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

BRU

 

 

 

Varkens

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

SUI-X, SUI-Y

ADV

 

 

 

Kameelachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hertachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GB-2

Runderen

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

BOV-X, BOV-Y

TB, BRU, EBL

 

 

 

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

BRU

 

 

 

Varkens

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

SUI-X, SUI-Y

ADV

 

 

 

Kameelachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hertachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Runderen

Dieren voor verder houden (1)

BOV-X

 

 

 

 

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1)

OV/CAP-X

BRU

 

 

 

Varkens

Dieren voor verder houden (1)

SUI-X

ADV

 

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Groenland

GL-0

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Kameelachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hertachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IM

Man

IM-0

Runderen

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

BOV-X, BOV-Y

TB, BRU, EBL

 

 

 

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

BRU

 

 

 

IS

IJsland

IS-0

Runderen

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

 

 

 

Varkens

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Kameelachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hertachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Runderen

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

BOV-X, BOV-Y

EBL

 

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Runderen

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Schapen en geiten

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Varkens

Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Kameelachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Hertachtigen

Dieren voor verder houden (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Andere hoefdieren

Dieren voor verder houden (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Verenigde Staten

US-0

Varkens

Dieren voor verder houden (1)

SUI-X

 

 

 

 

2)

Bijlage IV, deel 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding voor Bahrein wordt vervangen door:

BH

Bahrein

BH-0

E

Geregistreerde paarden

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”

 

 

 

 

b)

de vermelding voor Chili wordt vervangen door:

CL

Chili

CL-0

D

Geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen, andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen, voor de slacht bestemde paardachtigen

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”

 

 

 

 

3)

Bijlage VI, deel 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

na de titel van deel 1 en vóór de tabel wordt de volgende titel ingevoegd:

AFDELING A

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen in gevangenschap levende vogels en levende producten van in gevangenschap levende vogels is toegestaan”;

b)

na de tabel van afdeling A en vóór deel 2 wordt de volgende afdeling B ingevoegd:

AFDELING B

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen in gevangenschap levende vogels en levende producten van in gevangenschap levende vogels is toegestaan op basis van gelijkwaardige garanties als bedoeld in artikel 62 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Gebied

zoals bepaald in deel 2

Categorieën

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaat

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

Einddatum

Aanvangsdatum

1

2

3

4

5

6

7

8

AD

Andorra

AD-0

In gevangenschap levende vogels

-

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

-

 

 

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

In gevangenschap levende vogels

-

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

-

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

In gevangenschap levende vogels

-

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

-

 

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

In gevangenschap levende vogels

-

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

-

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

In gevangenschap levende vogels

-

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

-

 

 

 

 

VA

Vaticaanstad

VA-0

In gevangenschap levende vogels

-

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

-”

 

 

 

 

4)

Bijlage VIII wordt als volgt gerectificeerd:

a)

deel 1 wordt vervangen door:

“DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen honden, katten en fretten is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt g)

ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone

zoals bepaald in deel 2

Soorten en categorieën

waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

Einddatum

Aanvangsdatum

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Ascension

AC-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Verenigde Arabische Emiraten

AE-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua en Barbuda

AG-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albanië

AL-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

AR

Argentinië

AR-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australië

AU-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosnië en Herzegovina

BA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden)

BQ-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazilië

BR-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

BY

Belarus

BY-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Zwitserland

CH-0

Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst

 

 

 

 

CL

Chili

CL-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

China

CN-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

CO

Colombia

CO-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Algerije

DZ-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

ET

Ethiopië

ET-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

FJ

Fiji

FJ-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandeilanden

FK-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Faeröer

FO-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Groenland

GL-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

IL

Israël

IL-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

IM

Man

IM-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

IN

India

IN-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

IS

IJsland

IS-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenia

KE-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

KN

Saint Kitts en Nevis

KN-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Kaaimaneilanden

KY-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Saint Lucia

LC-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Marokko

MA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

MK

Noord-Macedonië

MK-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauritius

MU-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Mexico

MX-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Maleisië

MY-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibië

NA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

NC

Nieuw-Caledonië

NC-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

PF

Frans-Polynesië

PF-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre en Miquelon

PM-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

RS

Servië

RS-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

RU

Rusland

RU-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Sint-Helena

SH-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

SX

Sint-Maarten

SX-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

TH

Thailand

TH-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

TN

Tunesië

TN-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

TR

Turkije

TR-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

TT

Trinidad en Tobago

TT-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Taiwan

TW-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Oekraïne

UA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

US

Verenigde Staten met inbegrip van Amerikaans Samoa, Guam, de Noordelijke Marianen, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden

US-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

VA

Vaticaanstad

VA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent en de Grenadines

VC-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Britse Maagdeneilanden

VG-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis en Futuna

WF-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Zuid-Afrika

ZA-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Honden, katten en fretten voor commerciële doeleinden

CANIS-FELIS-FERRETS

Titreringstest op rabiësantilichamen”

 

 

 

b)

deel 3 wordt vervangen door:

“Deel 3

Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 5 van de tabel in deel 1

Titreringstest op rabiësantilichamen

De dieren in de zending die de Unie binnenkomt, moeten zijn onderworpen aan een geldige titreringstest op rabiësantilichamen overeenkomstig punt 1 van bijlage XXI bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.”

5)

Bijlage IX wordt als volgt gewijzigd en gerectificeerd:

a)

deel 1 wordt als volgt gewijzigd en gerectificeerd:

i)

de vermelding voor Canada wordt vervangen door:

CA

Canada

CA-0

Sperma

Beschikking 2005/290/EG van de Commissie

 

SF-BTV

Test op EHD

Test op BTV

Oöcyten en embryo’s

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

SF-BTV

Test op EHD

Test op BTV”

ii)

de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk en Guernsey worden vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021”

 

iii)

de vermeldingen voor Man en Jersey worden vervangen door:

IM

Man

IM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021”

 

iv)

de vermelding voor Nieuw-Zeeland wordt vervangen door:

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

TB, BRU

Oöcyten en embryo’s

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1901 van de Commissie

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY”

 

TB, BRU

b)

in deel 4 worden in de tabel na de rij “Test op BTV” de volgende rijen toegevoegd:

BRU

De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis voor de specifieke in kolom 3 van de tabel in deel 1 van bijlage II bij deze uitvoeringsverordening bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

TB

De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het Mycobacterium tuberculosis-complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) voor de specifieke in kolom 3 van de tabel in deel 1 van bijlage II bij deze uitvoeringsverordening bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

SF-BTV

De Unie heeft de seizoensgebonden ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) voor de specifieke in kolom 3 van de tabel in deel 1 van bijlage II bij deze uitvoeringsverordening bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.”

6)

Bijlage X wordt als volgt gewijzigd en gerectificeerd:

a)

deel 1 wordt als volgt gewijzigd en gerectificeerd:

i)

de vermelding voor Canada wordt vervangen door:

CA

Canada

CA-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU, SF-BTV

Test op EHD

Test op BTV

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU, SF-BTV

Test op EHD

Test op BTV”

ii)

de vermelding voor Chili wordt vervangen door:

“CL

Chili

CL-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU”

iii)

de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk en Guernsey worden vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021”

 

iv)

de vermelding voor Man wordt vervangen door:

IM

Man

IM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021”

 

v)

de vermelding voor Jersey wordt vervangen door:

JE

Jersey

JE-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021”

 

vi)

de vermelding voor Nieuw-Zeeland wordt vervangen door:

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU

Oöcyten en embryo’s

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU”

b)

in deel 4 worden in de tabel na de rij “Test op BTV” de volgende rijen toegevoegd:

BRU

De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis voor de specifieke in kolom 3 van de tabel in deel 1 van bijlage II bij deze uitvoeringsverordening bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.

SF-BTV

De Unie heeft de seizoensgebonden ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) voor de specifieke in kolom 3 van de tabel in deel 1 van bijlage II bij deze uitvoeringsverordening bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.”

7)

In bijlage XI, deel 1, worden de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk, Guernsey, Man en Jersey vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

IM

Man

IM-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

JE

Jersey

JE-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021”

 

8)

Bijlage XII, deel 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk en Guernsey worden vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

GG

Guernsey

GG-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021”

 

b)

de vermelding voor Man wordt vervangen door:

IM

Man

IM-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021”

 

c)

de vermelding voor Jersey wordt vervangen door:

JE

Jersey

JE-0

Geregistreerde paarden

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Geregistreerde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Andere niet voor de slacht bestemde paardachtigen

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021

 

Oöcyten en embryo’s

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Periode vóór 1 januari 2021”

 

9)

In bijlage XIII, deel 1, wordt de vermelding voor Uruguay vervangen door:

UY

Uruguay

UY-0

Runderen

BOV

Rijping, pH en ontbening

Geen slachtafval”

Verzamelcentrum

 

1.11.2001

Schapen en geiten

OVI

 

 

 

10)

Bijlage XV wordt als volgt gerectificeerd:

a)

deel 1, afdeling A wordt als volgt gerectificeerd:

i)

de vermelding voor Bosnië en Herzegovina wordt vervangen door:

BA

Bosnië en Herzegovina

BA-0

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

A

Niet toegestaan

Niet toegestaan

MPNT**

MPST”

 

ii)

de vermelding voor Rusland wordt vervangen door:

RU

Rusland

RU-0

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

C

C

D

Niet toegestaan

Niet toegestaan

MPST

 

RU-2

C of D1

C of D1

C of D1

C of D1

C of D1

C

C

D

Niet toegestaan

Niet toegestaan

MPST”

 

iii)

in de vermelding voor Oekraïne wordt de vermelding voor de zone UA-0 vervangen door:

“UA-0

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan”

 

 

iv)

de vermelding voor Kosovo wordt vervangen door:

XK

Kosovo

XK-0

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

C of D

Niet toegestaan

Niet toegestaan

MPST

1”

b)

in deel 1, afdeling B, wordt de vermelding voor Brazilië vervangen door:

BR

Brazilië

BR-2

E of F

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

MPST”

 

c)

in deel 2 worden de vermeldingen voor Argentinië en Brazilië vervangen door:

“Argentinië

AR-1

De gebieden zoals omschreven in AR-1 en AR-3 in deel 2 van bijlage XIII

AR-2

De gebieden zoals omschreven in AR-2 in deel 2 van bijlage XIII

Brazilië

BR-1

De staten Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo en Mato Grosso do Sul

BR-2

De gebieden zoals omschreven in BR-1, BR-2, BR-3 en BR-4 in deel 2 van bijlage XIII

BR-3

De staten Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina en São Paulo

BR-4

Het federaal district en de staten Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas en Sergipe”

11)

In bijlage XVI, deel 1, wordt na de vermelding voor Uruguay de volgende vermelding voor Oezbekistan toegevoegd:

UZ

Oezbekistan

UZ-0

Hoefdieren en pluimvee

CAS”

 

 

12)

In bijlage XVIII, deel 1, wordt de vermelding voor Bahrein geschrapt.

13)

Bijlage XXI wordt als volgt gewijzigd en gerectificeerd:

a)

deel 1 wordt als volgt gewijzigd en gerectificeerd:

i)

de titel wordt vervangen door:

“DEEL 1

Lijst van derde landen of gebieden, of zones of compartimenten daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde waterdieren van in de lijst opgenomen soorten en producten van dierlijke oorsprong van die in de lijst opgenomen soorten voor de in artikel 3, lid 1, punt t), bedoelde doeleinden is toegestaan”;

ii)

de kopjes van de tabel in de eerste twee rijen worden vervangen door:

“ISO-code en naam

van het derde land of gebied

Code van de zone of het compartiment

zoals bepaald in deel 2

Soorten en categorieën waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan

Diergezondheidscertificaten

Specifieke voorwaarden

zoals bepaald in deel 3

Diergezondheidswaarborgen

zoals bepaald in deel 4

Einddatum

Aanvangsdatum

Vissen

Weekdieren

Schaaldieren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10”

iii)

in de vermelding voor Canada wordt de vermelding voor de zone CA-0 vervangen door:

CA

Canada

CA-0

Alle in de lijst opgenomen soorten behalve die welke vatbaar zijn of een vectorsoort zijn of worden beschouwd als vectoren voor virale hemorragische septikemie overeenkomstig bijlage XXX bij Verordening (EU) 2020/692

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A”

iv)

de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk en Guernsey worden vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-0

Alle in de lijst opgenomen soorten

Alle in de lijst opgenomen soorten

Alle in de lijst opgenomen soorten

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B

GG

Guernsey

GG-0

Alle in de lijst opgenomen soorten

Alle in de lijst opgenomen soorten

Alle in de lijst opgenomen soorten

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B”

v)

de vermelding voor Man wordt vervangen door:

IM

Man

IM-0

Alle in de lijst opgenomen soorten

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A”

vi)

de vermelding voor Jersey wordt vervangen door:

JE

Jersey

JE-0

Alle in de lijst opgenomen soorten

Alle in de lijst opgenomen soorten

Alle in de lijst opgenomen soorten

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MOL-HC

B”

vii)

de vermelding voor de Verenigde Staten wordt vervangen door:

US

Verenigde Staten (*1)

US-0

Alle in de lijst opgenomen soorten behalve die welke vatbaar zijn of een vectorsoort zijn of worden beschouwd als vectoren voor virale hemorragische septikemie overeenkomstig bijlage XXX bij Verordening (EU) 2020/692

 

Alle in de lijst opgenomen soorten

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

US-1

Alle in de lijst opgenomen soorten

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

US-2

 

Alle in de lijst opgenomen soorten

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-3

 

Alle in de lijst opgenomen soorten

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-4

 

Alle in de lijst opgenomen soorten

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-5

 

Alle in de lijst opgenomen soorten

 

MOL-HC

B”

 

 

 

14)

Bijlage XXII, deel 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

de vermelding voor Belarus wordt vervangen door:

BY

Belarus

BY-0

Vers vlees van pluimvee

Eieren en eiproducten

 

POU, E, EP

Van Belarus naar Kaliningrad via Litouwen”

 

 

b)

de vermeldingen voor Montenegro, Noord-Macedonië en Servië worden vervangen door:

ME

Montenegro

ME-0

 

Schapen en geiten

OV/CAP-INTRA-Y

Van de Unie voor onmiddellijk slachten in de Unie

 

 

Runderen

BOV-INTRA-X

Van de Unie voor mesten in de Unie

 

 

MK

Noord-Macedonië

MK-0

 

Schapen en geiten

OV/CAP-INTRA-Y

Van de Unie voor onmiddellijk slachten in de Unie

 

 

Runderen

BOV-INTRA-X

Van de Unie voor mesten in de Unie

 

 

RS

Servië

RS-0

 

Schapen en geiten

OV/CAP-INTRA-Y

Van de Unie voor onmiddellijk slachten in de Unie

 

 

Runderen

BOV-INTRA-X

Van de Unie voor mesten in de Unie”

 

 


(1) Onder “dieren voor verder houden” worden dieren verstaan die bestemd zijn voor inrichtingen waar levende dieren worden gehouden, met uitzondering van slachthuizen.

(2) Alleen voor in de lijst opgenomen soorten overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie (PB L 308 van 4.12.2018, blz. 21).”.

(*1) Met inbegrip van Puerto Rico, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Amerikaans Samoa, Guam en de Noordelijke Marianen.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving