Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.6-2.17

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1699 VAN DE COMMISSIE

van 22 september 2021

tot wijziging van bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft het modelgezondheidscertificaat voor de verplaatsing van zendingen dierlijke bijproducten vanuit beperkingszones die zijn ingesteld met het oog op de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 146, lid 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (2), en met name artikel 21, lid 5, punt b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (3) zijn uitvoeringsvoorschriften vastgesteld voor de bij Verordening (EG) nr. 1069/2009 vastgestelde volks- en diergezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten, met inbegrip van modellen voor gezondheidscertificaten en de voorwaarden waaronder deze zendingen van dergelijke producten moeten vergezellen.

(2)

Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bevat algemene veterinairrechtelijke beperkende maatregelen voor de verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten van relevante soorten vanuit agrarische bedrijven, inrichtingen, bedrijven of gebieden waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn uit hoofde van de veterinaire wetgeving van de Unie of wegens de aanwezigheid van een ernstige overdraagbare ziekte die is vermeld in bijlage I bij Richtlijn 92/119/EEG van de Raad (4). Die richtlijn is met ingang van 21 april 2021 ingetrokken bij en vervangen door Verordening (EU) 2016/429. Verordening (EU) 2016/429 voorziet onder andere in nieuwe regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten.

(3)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie (5) zijn regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten vastgesteld. Bij artikel 22, lid 5, van die gedelegeerde verordening is bepaald dat dierlijke bijproducten die afkomstig zijn uit een beperkingszone die na de bevestiging van een uitbraak van een ziekte van categorie A is ingesteld om de verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen, en deze beperkingszone verlaten, vergezeld moeten gaan van een door een officiële dierenarts afgegeven gezondheidscertificaat waarin wordt verklaard dat zij de beperkingszone mogen verlaten onder de voorwaarden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig deel II, hoofdstuk II, van die gedelegeerde verordening zijn vastgesteld.

(4)

Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat regels voor het in de handel brengen van dierlijke bijproducten. Bij artikel 17 van die verordening is bepaald dat zendingen dierlijke bijproducten tijdens het vervoer vergezeld moeten gaan van handelsdocumenten of gezondheidscertificaten zoals vastgesteld in hoofdstuk III van bijlage VIII bij die verordening. De wetgeving inzake dierlijke bijproducten bestaat uit een uitgebreide reeks regels, met name betreffende de indeling, de verzameling, het vervoer en de verwerking van dierlijke bijproducten. Bijgevolg moet een nieuw modelcertificaat zoals bedoeld in artikel 22, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 worden toegevoegd aan hoofdstuk III van bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

(5)

Bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Er moet een passende overgangsperiode worden vastgesteld om de lidstaten en belanghebbenden de kans te geven zich aan te passen aan de nieuwe regels voor de verplaatsing van dierlijke bijproducten vanuit overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 ingestelde beperkingszones.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 17 oktober 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 september 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2) PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.

(3) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).

(4) Richtlijn 92/119/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van de vesiculaire varkensziekte (PB L 62 van 15.3.1993, blz. 69).

(5) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 64).


BIJLAGE

In hoofdstuk III van bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt het volgende punt 7 toegevoegd:

“7.

Model voor een gezondheidscertificaat

Modelgezondheidscertificaat voor de verplaatsing van dierlijke bijproducten vanuit beperkingszones die zijn ingesteld met het oog op de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten

Image 1

Dierlijke bijproducten vanuit beperkingszones die zijn ingesteld met het oog op de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten

 

II.

Informatie over de gezondheid

II.a.

Referentienummer certificaat

II.b.

Lokaal referentienummer

Deel II: Certificering

Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart het volgende:

(1) hetzij

[II.1

De in deel I beschreven dierlijke bijproducten zijn verkregen van gehouden dieren die:

(1) hetzij

[zijn gedood met het oog op de preventie en bestrijding van:

(1) hetzij

[… (naam van de desbetreffende ziekte van categorie A invullen) volgens de instructies van de bevoegde autoriteit overeenkomstig Verordening (EU) 2020/687 en bestemd zijn voor verwerking door middel van

(1) hetzij

[methode 1 tot en met 5.]]]

(1) hetzij

[verbranding.]]]

(1) hetzij

[meeverbranding.]]]

(1) hetzij

[… (naam van de desbetreffende nieuwe ziekte invullen) volgens de instructies van de bevoegde autoriteit overeenkomstig door de Commissie op grond van artikel 259 van Verordening (EU) 2016/429 vastgestelde noodmaatregelen en bestemd zijn voor verwerking door middel van

(1) hetzij

[methode 1 tot en met 5.]]]

(1) hetzij

[verbranding.]]]

(1) hetzij

[meeverbranding.]]]

(1) hetzij

[niet door de bevoegde autoriteit zijn gedood met het oog op de preventie en bestrijding van ziekten van categorie A of nieuwe ziekten, en die werden gehouden in inrichtingen in beperkingszones die met het oog op de preventie en bestrijding van dierziekten zijn ingesteld overeenkomstig

(1) hetzij

[Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie,]

(1) hetzij

[tijdelijke bijzondere ziektebestrijdingsmaatregelen zoals bedoeld in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/429,]

(1) hetzij

[noodmaatregelen die overeenkomstig artikel 259 van Verordening (EU) 2016/429 door de Commissie zijn vastgesteld,]

en de dierlijke bijproducten worden vanuit die beperkingszone verplaatst onder de voorwaarden die in … (2) zijn vastgesteld voor

(1) hetzij

[de verwerking volgens de methoden 1-5 zoals bepaald in hoofdstuk II van bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 en, in het geval van inkuiling van bijproducten verkregen van waterdieren, hoofdstuk IV, afdeling 2, punt K, van die bijlage.]]]

(1) hetzij

[de verwerking of behandeling volgens methoden zoals bedoeld in bijlage X, XI of XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.]]]

(1) hetzij

[de productie van verwerkt voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van rauw voeder voor gezelschapsdieren, zoals bedoeld in bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.]]]

(1) hetzij

[de omzetting in compost of biogas zoals bedoeld in hoofdstuk III, afdeling 1, van bijlage V bij Verordening (EU) nr. 142/2011.]]]

(1) hetzij

[II.1

De in deel I beschreven dierlijke bijproducten zijn verkregen van wilde dieren van in de lijst opgenomen soorten die dood zijn gevonden of zijn gedood met het oog op de preventie en bestrijding van … (naam van de desbetreffende ziekte van categorie A invullen) volgens de instructies van de bevoegde autoriteit(3) overeenkomstig artikel 64, lid 2, punt c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687, en zijn bestemd voor verwerking door middel van

(1) hetzij

[methode 1 tot en met 5.]]

(1) hetzij

[verbranding.]]

(1) hetzij

[meeverbranding.]]

Opmerkingen

Deel I:

Vakken I.9 en I.11: doorhalen wat niet van toepassing is.

Vakken I.12, I.13 en I.17: erkennings- of registratienummer.

Vak I.14: invullen indien verschillend van “I.1. Verzender”.

Vak I.25: voor “verwerking”, “behandeling” of “omzetting”.

Vak I.31: aard van de goederen: “dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 22, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687”, categorie: “categorie 1”, “categorie 2” of “categorie 3”.

Deel II:

(1)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2)

Vermeld het nummer van de desbetreffende artikelen, de titel en de datum van bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de desbetreffende door de Commissie vastgestelde rechtshandeling die die voorwaarden bevat of de verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde en bekendgemaakte rechtshandeling of instructies die die voorwaarden bevat(ten).

(3)

Zie speciale wetgeving inzake de preventie van overdraagbare ziekten.

 

Officiële dierenarts

Naam (in hoofdletters):

Lokale veterinaire eenheid:

Datum:

Stempel:

Hoedanigheid en titel:

Nummer LVE:

Handtekening:”


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving