Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.6

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 25 april 2007

betreffende het uit de handel nemen van Bt176 (SYN-EV176-9) mais en daarvan afgeleide producten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1804)

(Alleen de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(2007/304/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name op artikel 8, lid 6, en artikel 20, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (2) is bij Beschikking 97/98/EG van de Commissie van 23 januari 1997 betreffende het overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad in de handel brengen van genetisch gemodificeerde mais (Zea mays L.) met de gecombineerde modificatie voor insectendodende eigenschappen door het Bt-endotoxinegen en voor verhoogde tolerantie voor het herbicide glufosinaatammonium (3) toestemming verleend voor het in de handel brengen van Bt176 (SYN-EV176-9) mais. Richtlijn 90/220/EEG is herzien en ingetrokken bij Richtlijn 2001/18/EG.

(2)

De toestemming werd gegeven op grond van de adviezen van het bij Besluit 76/791/EEG van de Commissie (4) ingestelde Wetenschappelijk Comité voor de diervoeding, het bij Besluit 95/273/EG van de Commissie (5) ingestelde Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding en het bij Besluit 78/436/EEG van de Commissie (6) ingestelde Wetenschappelijk Comité voor bestrijdingsmiddelen.

(3)

SYN-EV176-9 mais en de daarvan afgeleide producten zijn vervolgens overeenkomstig artikel 8, lid 1, en artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1829/2003 (hierna „de verordening” genoemd) door Syngenta Crop Protection AG (hierna „de kennisgever” genoemd) als bestaande producten gemeld en in het communautair register van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders opgenomen. De melding betrof levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit SYN-EV176-9 mais bestaan of daarmee zijn geproduceerd, levensmiddelenadditieven die met SYN-EV176-9 mais zijn geproduceerd, diervoeders die geheel of gedeeltelijk uit SYN-EV176-9 mais bestaan en toevoegingsmiddelen die met SYN-EV176-9 mais zijn geproduceerd.

(4)

De kennisgever van SYN-EV176-9 mais heeft de Commissie in een brief van 19 september 2005 meegedeeld dat hij na het plantseizoen 2005 is gestopt met het verkopen van zaad van SYN-EV176-9 mais in de Gemeenschap.

(5)

Voorts heeft de kennisgever de Commissie meegedeeld dat hij niet voornemens is een aanvraag in te dienen voor een vernieuwing van de toestemming voor SYN-EV176-9 mais overeenkomstig artikel 8, lid 4, artikel 11, artikel 20, lid 4, en artikel 23 van de verordening. Bijgevolg mogen SYN-EV176-9 mais en daarvan afgeleide producten na 18 april 2007 niet langer in de Gemeenschap worden gekweekt en in de handel gebracht.

(6)

Daarom moeten er maatregelen worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat zaad van ingeteelde stammen en hybriden die zijn afgeleid van SYN-EV176-9 mais daadwerkelijk uit de handel wordt genomen. Aangezien er geen zaad meer beschikbaar is, zullen van SYN-EV176-9 mais afgeleide producten naar verwachting binnen een redelijke termijn uit de voedsel- en voederketen verdwijnen.

(7)

Aangezien de kennisgever na het plantseizoen 2005 is gestopt met het verkopen van SYN-EV176-9 mais, zijn de voorraden van SYN-EV176-9 mais afgeleide producten opgebruikt en zullen zij naar verwachting na 18 april 2007 niet langer in de handel zijn. Wel kunnen er nog enige tijd minieme sporen van genetisch gemodificeerd materiaal van SYN-EV176-9 mais in levensmiddelen en diervoeders aanwezig blijven.

(8)

Met het oog op de rechtszekerheid moet daarom in een overgangstermijn worden voorzien gedurende welke een onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid van dergelijk materiaal in levensmiddelen en diervoeders niet als een inbreuk op artikel 4, lid 2, of artikel 16, lid 2, van de verordening wordt beschouwd.

(9)

Bij het vaststellen van het te tolereren gehalte en de termijn moet er rekening mee worden gehouden hoelang het duurt voordat het daadwerkelijk uit de handel halen van het zaad effect sorteert in de hele voedsel- en voederketen. In ieder geval moet het te tolereren gehalte lager zijn dan de bij de verordening vastgestelde drempelwaarde voor etikettering en traceerbaarheid van niet meer dan 0,9 % voor de onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal in levensmiddelen en diervoeders.

(10)

De gegevens betreffende SYN-EV176-9 mais in het communautair register, zoals bedoeld in artikel 28 van de verordening, moeten worden gewijzigd om deze beschikking in aanmerking te nemen.

(11)

De kennisgever is over de in deze beschikking vervatte maatregelen geraadpleegd.

(12)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het standpunt van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Om ervoor te zorgen dat het zaad van ingeteelde stammen en hybriden die zijn afgeleid van SYN-EV176-9 mais voor teeltdoeleinden daadwerkelijk uit de handel wordt gehaald, neemt de kennisgever de in de bijlage vastgestelde maatregelen.

Binnen zes maanden na de datum van kennisgeving van deze beschikking dient de kennisgever een verslag over de uitvoering van de in de bijlage vastgestelde maatregelen in bij de Commissie.

Artikel 2

Tot en met vijf jaar na de kennisgeving van deze beschikking wordt de aanwezigheid van materiaal dat geheel of gedeeltelijk uit SYN-EV176-9 mais bestaat of daarmee is geproduceerd getolereerd in overeenkomstig artikel 8, lid 1, en artikel 20, lid 1, van de verordening gemelde levensmiddelen en diervoeders, mits:

a)

die aanwezigheid onvoorzien of technisch niet te voorkomen is; en

b)

het gehalte niet meer dan 0,9 % bedraagt.

Artikel 3

De gegevens betreffende SYN-EV176-9 mais in het communautair register, zoals bedoeld in artikel 28 van de verordening, worden gewijzigd om met deze beschikking rekening te houden.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Basel, Zwitserland.

Gedaan te Brussel, 25 april 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1981/2006 van de Commissie (PB L 368 van 23.12.2006, blz. 99).

(2)  PB L 117 van 8.5.1990, blz. 15. Richtlijn ingetrokken bij Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1).

(3)  PB L 31 van 1.2.1997, blz. 69.

(4)  PB L 279 van 9.10.1976, blz. 35.

(5)  PB L 167 van 18.7.1995, blz. 22.

(6)  PB L 124 van 12.5.1978, blz. 16.


BIJLAGE

Maatregelen die de kennisgever moet nemen om ervoor te zorgen dat zaad van ingeteelde stammen en hybriden die zijn afgeleid van SYN-EV176-9 mais voor teeltdoeleinden daadwerkelijk uit de handel wordt genomen:

a)

de handelaren in de Gemeenschap in kennis stellen van de commerciële en juridische status van het zaad;

b)

de resterende commerciële zaadvoorraden van de handelaren terugroepen;

c)

de resterende commerciële zaadvoorraden vernietigen;

d)

productbeëindigingsovereenkomsten met derde partijen sluiten waarbij zij zich ertoe verplichten het zaad terug te sturen of te controleren en te bevestigen dat het zaad is vernietigd;

e)

alle nodige maatregelen treffen om de geregistreerde variëteiten van het zaad uit de nationale rassenlijsten te laten schrappen;

f)

een intern programma implementeren om de aanwezigheid van het „event” in de teelt en de zaadproductie te voorkomen.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving