Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.129

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1185 VAN DE COMMISSIE

van 13 juli 2021

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2450 wat betreft de vergunninghouder en zijn vertegenwoordiger in de Unie voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5140)

(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name artikel 9, lid 2, en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Dow AgroSciences Distribution SAS, gevestigd in Frankrijk, is de vertegenwoordiger in de Unie van Dow AgroSciences LLC en M.S. Technologies LLC, beide gevestigd in de Verenigde Staten, wat betreft de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6, die bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2450 van de Commissie (2) is verleend.

(2)

Bij brief van 22 maart 2021 heeft Corteva Agriscience LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, de Commissie meegedeeld dat Dow AgroSciences LLC met ingang van 1 januari 2021 zijn naam heeft gewijzigd in Corteva Agriscience LLC.

(3)

Bij brief van 22 maart 2021 heeft M.S. Technologies LLC de Commissie meegedeeld dat zijn vertegenwoordiger in de Unie wat de bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2450 verleende vergunning betreft, met ingang van 19 maart 2021 Corteva Agriscience Belgium BV, gevestigd in België, is.

(4)

Bij brief van 22 maart 2021 heeft Corteva AgriScience LLC de Commissie meegedeeld dat zijn vertegenwoordiger in de Unie met ingang van 22 maart 2021 Corteva Agriscience Belgium BV, gevestigd in België, is.

(5)

Bij brief van 22 maart 2021 heeft Corteva Agriscience Belgium BV de Commissie meegedeeld dat het met de gevraagde wijzigingen instemt.

(6)

De gevraagde wijzigingen zijn louter administratief en maken derhalve geen nieuwe beoordeling van de betrokken producten noodzakelijk.

(7)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2450 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2450

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2450 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouders

De vergunninghouders zijn Corteva Agriscience LLC, Verenigde Staten, en M.S. Technologies LLC, Verenigde Staten, beide in de Unie vertegenwoordigd door Corteva Agriscience Belgium BV.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaten

Dit besluit is gericht tot Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Verenigde Staten en tot M.S. Technologies LLC, 103 Avenue D, West Point, IA 52656, Verenigde Staten, in de Unie vertegenwoordigd door Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, België.”.

3)

In de bijlage wordt punt a) vervangen door:

“a)

Vergunninghouders:

Naam

:

Corteva Agriscience LLC

Adres

:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Verenigde Staten,

in de Unie vertegenwoordigd door Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, België,

alsmede

Naam

:

M.S. Technologies LLC

Adres

:

103 Avenue D, West Point, IA 52656, Verenigde Staten,

in de Unie vertegenwoordigd door Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, België.”.

Artikel 2

Adressaten

Dit besluit is gericht tot Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Verenigde Staten en tot M.S. Technologies LLC, 103 Avenue D, West Point, IA 52656, Verenigde Staten, beide in de Unie vertegenwoordigd door Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, België.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2021.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(2) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2450 van de Commissie van 21 december 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 346 van 28.12.2017, blz. 16).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving