Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.140

VERORDENING (EU) 2021/1098 VAN DE COMMISSIE

van 2 juli 2021

tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor 24-epibrassinolide, extract van uienbollen (Allium cepa L.), cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 1, punt a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor fludioxonil, fluroxypyr, natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor cyflumetofen zijn MRL’s vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. Voor 24-epibrassinolide en extract van uienbollen (Allium cepa L.) zijn geen specifieke MRL’s vastgesteld in Verordening (EG) nr. 396/2005 en die stoffen zijn evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, punt b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In het kader van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op citrusvruchten, abrikozen, perziken, tomaten, aubergines, komkommers en hop van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof cyflumetofen bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL’s ingediend.

(3)

Wat fludioxonil betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor vlierbessen. Wat fluroxypyr betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bieslook, bladselderij/snijselder, peterselie, tijm, basilicum en eetbare bloemen. Wat natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor tafelolijven en olijven voor oliewinning.

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico’s voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL’s uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(6)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL’s op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(7)

In het kader van de goedkeuring van de werkzame stof 24-epibrassinolide werd een aanvraag voor een MRL opgenomen in het beknopte dossier overeenkomstig artikel 8, lid 1, punt g), van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (3). Die aanvraag is in overeenstemming met artikel 11, lid 2, van die verordening door de betrokken lidstaat beoordeeld. De EFSA heeft de aanvraag beoordeeld en een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van de werkzame stof als bestrijdingsmiddel ingediend, waarin zij heeft aanbevolen 24-epibrassinolide op te nemen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 (4).

(8)

Extract van uienbollen (Allium cepa L.) is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/81 van de Commissie (5) goedgekeurd als basisstof. Naar verwachting leiden de voorwaarden voor het gebruik van de stof niet tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen of diervoeders die een risico voor de consument kunnen vormen. Daarom moet extract van uienbollen (Allium cepa L.) worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(9)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de conclusies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de respectieve wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 juli 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflumetofen in various crops. EFSA Journal 2021;19(2):6373.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in elderberries. EFSA Journal 2020;18(7):6175.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers. EFSA Journal 2020;18(10):6273.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate (sodium nitrocompounds) in table olives and olives for oil production. EFSA Journal 2020;18(11):6313.

(3) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(4) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 24-epibrassinolide. EFSA Journal 2020;18(6):6132.

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2021/81 van de Commissie van 27 januari 2021 tot goedkeuring van de basisstof extract van uienbollen (Allium cepa L.) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 29 van 28.1.2021, blz. 12).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor fludioxonil, fluroxypyr, natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL’s gelden (1)

Fludioxonil (R) (F)

Fluroxypyr (som van fluroxypyr en zouten, esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als fluroxypyr) (R) A)

Natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat (som van natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat, uitgedrukt als natrium-5-nitroguaiacolaat)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

0110000

Citrusvruchten

10

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

0110990

Overige (2)

 

 

 

0120000

Noten

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0120010

Amandelen

0,01 (*1)

 

 

0120020

Paranoten

0,01 (*1)

 

 

0120030

Cashewnoten

0,01 (*1)

 

 

0120040

Kastanjes

0,01 (*1)

 

 

0120050

Kokosnoten

0,01 (*1)

 

 

0120060

Hazelnoten

0,01 (*1)

 

 

0120070

Macadamianoten

0,01 (*1)

 

 

0120080

Pecannoten

0,01 (*1)

 

 

0120090

Pijnboompitten

0,01 (*1)

 

 

0120100

Pistaches

0,2

 

 

0120110

Walnoten

0,01 (*1)

 

 

0120990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0130000

Pitvruchten

5

 

0,03 (*1)

0130010

Appelen

 

0,05 (*1)(+)

 

0130020

Peren

 

0,01 (*1)

 

0130030

Kweeperen

 

0,01 (*1)

 

0130040

Mispels

 

0,01 (*1)

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0,01 (*1)

 

0130990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

0140000

Steenvruchten

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0140010

Abrikozen

5

 

 

0140020

Kersen (zoet)

5

 

 

0140030

Perziken

10

 

 

0140040

Pruimen

5

 

 

0140990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0151000

a)

druiven

 

 

 

0151010

Tafeldruiven

5

 

 

0151020

Wijndruiven

4

 

 

0152000

b)

aardbeien

4

 

 

0153000

c)

rubussoorten

5

 

 

0153010

Bramen/braambessen

 

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

 

0153990

Overige (2)

 

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

 

0154010

Blauwe bessen

2

 

 

0154020

Veenbessen

2

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

3

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

2

 

 

0154050

Rozenbottels

0,01 (*1)

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,01 (*1)

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,01 (*1)

 

 

0154080

Vlierbessen

4

 

 

0154990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (*1)

 

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (*1)

 

 

0161010

Dadels

 

 

0,03 (*1)

0161020

Vijgen

 

 

0,03 (*1)

0161030

Tafelolijven

 

 

0,12

0161040

Kumquats

 

 

0,03 (*1)

0161050

Carambola’s

 

 

0,03 (*1)

0161060

Kaki’s/Japanse persimoenen

 

 

0,03 (*1)

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

0,03 (*1)

0161990

Overige (2)

 

 

0,03 (*1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

 

0,03 (*1)

0162010

Kiwi’s (geel, groen, rood)

15

 

 

0162020

Lychees

0,01 (*1)

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja’s

0,01 (*1)

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0,01 (*1)

 

 

0162050

Sterappelen

0,01 (*1)

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,01 (*1)

 

 

0162990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

0,03 (*1)

0163010

Avocado’s

1,5

 

 

0163020

Bananen

0,01 (*1)

 

 

0163030

Mango’s

2

 

 

0163040

Papaja’s

0,01 (*1)

 

 

0163050

Granaatappels

3

 

 

0163060

Cherimoya’s

0,01 (*1)

 

 

0163070

Guaves

0,5

 

 

0163080

Ananassen

7

 

 

0163090

Broodvruchten

0,01 (*1)

 

 

0163100

Doerians

0,01 (*1)

 

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*1)

 

 

0163990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0211000

a)

aardappelen

5

 

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

 

0212010

Cassave/maniok

0,01 (*1)

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

10

 

 

0212030

Yams

10

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

0,01 (*1)

 

 

0212990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

0213010

Rode bieten

1

 

 

0213020

Wortels

1

 

 

0213030

Knolselderij

0,2

 

 

0213040

Mierikswortels

1

 

 

0213050

Aardperen/topinamboers

0,01 (*1)

 

 

0213060

Pastinaken

1

 

 

0213070

Wortelpeterselie

1

 

 

0213080

Radijzen

0,3

 

 

0213090

Schorseneren

1

 

 

0213100

Koolrapen

0,01 (*1)

 

 

0213110

Rapen

0,01 (*1)

 

 

0213990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0220000

Bolgewassen

 

 

0,03 (*1)

0220010

Knoflook

0,5

0,05 (*1)(+)

 

0220020

Uien

0,5

0,05 (*1)(+)

 

0220030

Sjalotten

0,5

0,05 (*1)(+)

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

5

0,01 (*1)

 

0220990

Overige (2)

0,5

0,01 (*1)

 

0230000

Vruchtgroenten

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

 

 

0231010

Tomaten

3

 

 

0231020

Paprika’s

1

 

 

0231030

Aubergines

0,4

 

 

0231040

Okra’s, okers

0,01 (*1)

 

 

0231990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,4

 

 

0232010

Komkommers

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

0232990

Overige (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,3

 

 

0233010

Meloenen

 

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

0233990

Overige (2)

 

 

 

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

 

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

 

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

 

 

0241010

Broccoli

0,7

 

 

0241020

Bloemkolen

0,01 (*1)

 

 

0241990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

 

 

0242010

Spruitjes

0,01 (*1)

 

 

0242020

Sluitkolen

2

 

 

0242990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

10

 

 

0243020

Boerenkolen

0,01 (*1)

 

 

0243990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0244000

d)

koolrabi’s

0,01 (*1)

 

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0251010

Veldsla

20

 

 

0251020

Sla

40

 

 

0251030

Andijvie

20

 

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

20

 

 

0251050

Winterkers

20

 

 

0251060

Raketsla/rucola

20

 

 

0251070

Rode amsoi

20

 

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

20

 

 

0251990

Overige (2)

20

 

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0252010

Spinazie

30

 

 

0252020

Postelein

20

 

 

0252030

Snijbiet

20

 

 

0252990

Overige (2)

20

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0254000

d)

waterkers

10

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,02

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

20

 

0,06 (*1)

0256010

Kervel

 

0,02 (*1)

 

0256020

Bieslook

 

0,5

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0,3

 

0256040

Peterselie

 

0,3

 

0256050

Salie

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rozemarijn

 

0,02 (*1)

 

0256070

Tijm

 

2(+)

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0,3

 

0256090

Laurierblad

 

0,02 (*1)

 

0256100

Dragon

 

0,02 (*1)

 

0256990

Overige (2)

 

0,02 (*1)

 

0260000

Peulgroenten

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

1

 

 

0260020

Bonen (zonder peul)

0,4

 

 

0260030

Erwten (met peul)

1

 

 

0260040

Erwten (zonder peul)

0,3

 

 

0260050

Linzen

0,05

 

 

0260990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0270000

Stengelgroenten

 

 

0,03 (*1)

0270010

Asperges

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270020

Kardoenen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270030

Bleekselderij

1,5

0,01 (*1)

 

0270040

Knolvenkel

1,5

0,01 (*1)

 

0270050

Artisjokken

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270060

Preien

0,01 (*1)

0,3 (+)

 

0270070

Rabarber

0,7

0,01 (*1)

 

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0300010

Bonen

0,5

 

 

0300020

Linzen

0,4

 

 

0300030

Erwten

0,4

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,4

 

 

0300990

Overige (2)

0,4

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (*1)

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

0,03 (*1)

0401010

Lijnzaad

0,3

 

 

0401020

Pinda’s/aardnoten

0,01 (*1)

 

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01 (*1)

 

 

0401040

Sesamzaad

0,3

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

0,01 (*1)

 

 

0401060

Koolzaad

0,3

 

 

0401070

Sojabonen

0,2

 

 

0401080

Mosterdzaad

0,3

 

 

0401090

Katoenzaad

0,01 (*1)

 

 

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*1)

 

 

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*1)

 

 

0401120

Bernagiezaad

0,3

 

 

0401130

Huttentutzaad

0,3

 

 

0401140

Hennepzaad

0,3

 

 

0401150

Wonderbonen

0,01 (*1)

 

 

0401990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01 (*1)

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0,12

0402020

Palmpitten

 

 

0,03 (*1)

0402030

Palmvruchten

 

 

0,03 (*1)

0402040

Kapok

 

 

0,03 (*1)

0402990

Overige (2)

 

 

0,03 (*1)

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

0500010

Gerst

 

0,1 (+)

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0,01 (*1)

 

0500030

Mais

 

0,05 (*1)(+)

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0,01 (*1)

 

0500050

Haver

 

0,1 (+)

 

0500060

Rijst

 

0,01 (*1)

 

0500070

Rogge

 

0,1 (+)

 

0500080

Sorghum

 

0,05 (*1)(+)

 

0500090

Tarwe

 

0,1 (+)

 

0500990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

 

0,15 (*1)

0610000

Thee

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Koffiebonen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0630000

Kruidenthee van

 

 

 

0631000

a)

bloemen

0,05 (*1)

2(+)

 

0631010

Kamille

 

(+)

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

(+)

 

0631030

Roos

 

(+)

 

0631040

Jasmijn

 

(+)

 

0631050

Lindebloesem

 

(+)

 

0631990

Overige (2)

 

(+)

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0632010

Aardbei

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Overige (2)

 

 

 

0633000

c)

wortels

 

0,05 (*1)

 

0633010

Valeriaan

1

 

 

0633020

Ginseng

4

 

 

0633990

Overige (2)

1

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0640000

Cacaobonen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,3 (*1)

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0810010

Anijs

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

0810060

Dille

 

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

0810990

Overige (2)

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

0820050

Jeneverbes

 

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

0820990

Overige (2)

 

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0830010

Kaneel

 

 

 

0830990

Overige (2)

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

0840010

Zoethout

1

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0840020

Gember (10)

 

 

 

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

1

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

 

 

 

0840990

Overige (2)

1

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

0850990

Overige (2)

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0860010

Saffraan

 

 

 

0860990

Overige (2)

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0870010

Foelie

 

 

 

0870990

Overige (2)

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

0900010

Suikerbiet

 

0,01 (*1)

 

0900020

Suikerriet

 

0,05 (*1)(+)

 

0900030

Wortelcichorei

 

0,01 (*1)

 

0900990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

 

 

1010000

Producten afkomstig van

 

 

0,03 (*1)

1011000

a)

varkens

 

 

 

1011010

Spier

0,02

0,01 (*1)(+)

 

1011020

Vet

0,02

0,04 (+)

 

1011030

Lever

0,1

0,04 (+)

 

1011040

Nier

0,1

0,06 (+)

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,1

0,06 (+)

 

1011990

Overige (2)

0,02

0,01 (*1)(+)

 

1012000

b)

runderen

 

 

 

1012010

Spier

0,02

0,01 (*1)(+)

 

1012020

Vet

0,02

0,06 (+)

 

1012030

Lever

0,1

0,07 (+)

 

1012040

Nier

0,1

0,3 (+)

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,1

0,3 (+)

 

1012990

Overige (2)

0,02

0,01 (*1)(+)

 

1013000

c)

schapen

 

 

 

1013010

Spier

0,02

0,01 (*1)(+)

 

1013020

Vet

0,02

0,06 (+)

 

1013030

Lever

0,1

0,07 (+)

 

1013040

Nier

0,1

0,3 (+)

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,1

0,3 (+)

 

1013990

Overige (2)

0,02

0,01 (*1)(+)

 

1014000

d)

geiten

 

 

 

1014010

Spier

0,02

0,01 (*1)(+)

 

1014020

Vet

0,02

0,06 (+)

 

1014030

Lever

0,1

0,07 (+)

 

1014040

Nier

0,1

0,3 (+)

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,1

0,3 (+)

 

1014990

Overige (2)

0,02

0,01 (*1)(+)

 

1015000

e)

paardachtigen

 

 

 

1015010

Spier

0,02

0,01 (*1)

 

1015020

Vet

0,02

0,06

 

1015030

Lever

0,1

0,07

 

1015040

Nier

0,1

0,3

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,1

0,3

 

1015990

Overige (2)

0,02

0,01 (*1)

 

1016000

f)

pluimvee

 

0,01 (*1)

 

1016010

Spier

0,01 (*1)

 

 

1016020

Vet

0,01 (*1)

 

 

1016030

Lever

0,1

 

 

1016040

Nier

0,1

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,1

 

 

1016990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

1017010

Spier

0,02

0,01 (*1)

 

1017020

Vet

0,02

0,06

 

1017030

Lever

0,1

0,07

 

1017040

Nier

0,1

0,3

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,1

0,3

 

1017990

Overige (2)

0,02

0,01 (*1)

 

1020000

Melk

0,04

0,06 (+)

0,03 (*1)

1020010

Runderen

 

(+)

 

1020020

Schapen

 

(+)

 

1020030

Geiten

 

(+)

 

1020040

Paarden

 

(+)

 

1020990

Overige (2)

 

(+)

 

1030000

Vogeleieren

0,02

0,01 (*1)

0,03 (*1)

1030010

Kippen

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

1030990

Overige (2)

 

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02

0,01 (*1)

0,03 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

 

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

 

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

 

 

Fludioxonil (R) (F)

(R) Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie: fludioxonil - code 1000000 met uitzondering van 1040000: som van fludioxonil en de metabolieten daarvan, geoxideerd tot metaboliet 2,2-difluorbenzo[1,3]dioxool-4-carbonzuur, uitgedrukt als fludioxonil

(F) Vetoplosbaar

Fluroxypyr (som van fluroxypyr en zouten, esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als fluroxypyr) (R) A)

(R) Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie: fluroxypyr - code 1000000 met uitzondering van 1040000: fluroxypyr (som van fluroxypyr en zouten daarvan, uitgedrukt als fluroxypyr)

(A) De referentielaboratoria van de Europese Unie hebben vastgesteld dat de referentiestandaard voor conjugaten van fluroxypyr niet in de handel verkrijgbaar is. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de verkrijgbaarheid van die referentiestandaard op 1 juli 2016 of, als de referentiestandaard op die datum niet in de handel verkrijgbaar is, met het ontbreken ervan.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en de bij de residuproeven gebruikte analysemethode ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010Gerst

0500030Mais

0500050Haver

0500070Rogge

0500080Sorghum

0500090Tarwe

0900020Suikerriet

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, het metabolisme en de bij de residuproeven gebruikte analysemethode ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270060Preien

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, het metabolisme, wachttermijnen tot de oogst en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220010Knoflook

0220030Sjalotten

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, het metabolisme, de stabiliteit bij opslag en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220020Uien

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, de stabiliteit bij opslag, wachttermijnen tot de oogst en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010Appelen

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en het metabolisme ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011000a) varkens

1011010Spier

1011020Vet

1011030Lever

1011040Nier

1011050Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990Overige (2)

1012000b) runderen

1012010Spier

1012020Vet

1012030Lever

1012040Nier

1012050Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990Overige (2)

1013000c) schapen

1013010Spier

1013020Vet

1013030Lever

1013040Nier

1013050Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990Overige (2)

1014000d) geiten

1014010Spier

1014020Vet

1014030Lever

1014040Nier

1014050Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990Overige (2)

1020000Melk

1020010Runderen

1020020Schapen

1020030Geiten

1020040Paarden

1020990Overige (2)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de bij de residuproeven gebruikte analysemethode ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256070Tijm

0631000a) bloemen

0631010Kamille

0631020Hibiscus/roselle

0631030Roos

0631040Jasmijn

0631050Lindebloesem

0631990 Overige (2)

2)

In bijlage III, deel A wordt de kolom voor cyflumetofen vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL’s gelden (2)

Cyflumetofen

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,5

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige (2)

 

0120000

Noten

0,01 (*2)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige (2)

 

0130000

Pitvruchten

0,4

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige (2)

 

0140000

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

0,3

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

0,3

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige (2)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

0,6

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

0,6

0153000

c)

rubussoorten

 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige (2)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,4

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige (2)

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil

 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola’s

 

0161060

Kaki’s/Japanse persimoenen

0,4

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige (2)

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi’s (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja’s

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige (2)

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado’s

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango’s

 

0163040

Papaja’s

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya’s

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige (2)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

aardappelen

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige (2)

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige (2)

 

0220000

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige (2)

 

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

0231010

Tomaten

0,4

0231020

Paprika’s

 

0231030

Aubergines

0,4

0231040

Okra’s, okers

 

0231990

Overige (2)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0232010

Komkommers

0,4

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige (2)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige (2)

 

0234000

d)

suikermais

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige (2)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige (2)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige (2)

 

0244000

d)

koolrabi’s

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

 

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige (2)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

 

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige (2)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

 

0254000

d)

waterkers

 

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

 

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige (2)

 

0260000

Peulgroenten

 

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige (2)

 

0270000

Stengelgroenten

 

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige (2)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

 

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

 

0300000

PEULVRUCHTEN

 

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige (2)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda’s/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige (2)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige (2)

 

0500000

GRANEN

 

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige (2)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige (2)

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige (2)

 

0633000

c)

wortels

 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige (2)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

30

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

 

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige (2)

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

 

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige (2)

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

 

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige (2)

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

 

0840020

Gember (10)

 

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

 

0840040

Mierikswortel (11)

 

0840990

Overige (2)

 

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

 

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige (2)

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

 

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige (2)

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

 

0870010

Foelie

 

0870990

Overige (2)

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige (2)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Producten afkomstig van

 

1011000

a)

varkens

 

1011010

Spier

0,01 (*2)

1011020

Vet

0,01 (*2)

1011030

Lever

0,02

1011040

Nier

0,02

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1011990

Overige (2)

0,01 (*2)

1012000

b)

runderen

 

1012010

Spier

0,01 (*2)

1012020

Vet

0,01 (*2)

1012030

Lever

0,02

1012040

Nier

0,02

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1012990

Overige (2)

0,01 (*2)

1013000

c)

schapen

 

1013010

Spier

0,01 (*2)

1013020

Vet

0,01 (*2)

1013030

Lever

0,02

1013040

Nier

0,02

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1013990

Overige (2)

0,01 (*2)

1014000

d)

geiten

 

1014010

Spier

0,01 (*2)

1014020

Vet

0,01 (*2)

1014030

Lever

0,02

1014040

Nier

0,02

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1014990

Overige (2)

0,01 (*2)

1015000

e)

paardachtigen

 

1015010

Spier

0,01 (*2)

1015020

Vet

0,01 (*2)

1015030

Lever

0,02

1015040

Nier

0,02

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1015990

Overige (2)

0,01 (*2)

1016000

f)

pluimvee

 

1016010

Spier

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige (2)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

1017010

Spier

0,01 (*2)

1017020

Vet

0,01 (*2)

1017030

Lever

0,02

1017040

Nier

0,02

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1017990

Overige (2)

0,01 (*2)

1020000

Melk

0,01 (*2)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige (2)

 

1030000

Vogeleieren

 

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige (2)

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

 

1050000

Amfibieën en reptielen

 

1060000

Ongewervelde landdieren

 

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

 

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

3)

In bijlage IV worden de volgende vermeldingen in alfabetische volgorde toegevoegd: “24-epibrassinolide” en “Extract van uienbollen (Allium cepa L.)”.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL’s gelden, zie bijlage I.

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL’s gelden, zie bijlage I.”


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving