Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.6-2.16

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1178 VAN DE COMMISSIE

van 16 juli 2021

tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft bepaalde lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 230, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/429 bevat onder andere de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong, en is sinds 21 april 2021 van toepassing. Eén van die diergezondheidsvoorschriften houdt in dat die zendingen afkomstig moeten zijn uit een overeenkomstig artikel 230, lid 1, van die verordening in de lijst opgenomen derde land of gebied of een zone of compartiment daarvan.

(2)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie (2) vormt een aanvulling op Verordening (EU) 2016/429 wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen of gebieden, of zones of — in het geval van aquacultuurdieren — compartimenten daarvan, en is ook sinds 21 april 2021 van toepassing. In artikel 3, punt a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 wordt bepaald dat de binnenkomst in de Unie van zendingen van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen, alleen wordt toegestaan als zij afkomstig zijn uit een derde land of gebied, of een zone of compartiment daarvan, dat/die voor de specifieke soorten dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong in de lijst is opgenomen overeenkomstig de in die gedelegeerde verordening vastgestelde diergezondheidsvoorschriften.

(3)

Daarnaast zijn bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie (3) de lijsten vastgesteld van derde landen of gebieden, of zones of — in het geval van aquacultuurdieren — compartimenten daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van de soorten en categorieën dieren en van de categorieën levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, is toegestaan.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 is ook sinds 21 april 2021 van toepassing en de in de bijlagen bij die uitvoeringsverordening vastgestelde lijsten van derde landen, gebieden en zones dienen hetzelfde doel als soortgelijke lijsten die eerder waren vastgesteld in verschillende handelingen van de Commissie die met ingang van die datum door die uitvoeringsverordening zijn ingetrokken en vervangen. Een aantal wijzigingen van de lijsten in die eerdere handelingen van de Commissie is echter niet overgenomen in de lijsten die nu in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 zijn vastgesteld. Dit is voornamelijk het gevolg van de frequente wijzigingen van die lijsten om ze aan te passen aan onder andere veranderende epidemiologische situaties wat dierziekten betreft, sanitaire omstandigheden of garanties inzake de dier- of volksgezondheid in derde landen of gebieden.

(5)

Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie (4) bevat een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mochten worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie. Die verordening is ingetrokken en vervangen door Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 en de bijlagen V en XIV bij die uitvoeringsverordening bevatten nu de lijsten van derde landen, gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee, en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan. Een aantal wijzigingen van de lijst in Verordening (EG) nr. 798/2008 is echter niet overgenomen in de lijsten in de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404. Verordening (EG) nr. 798/2008 is met name gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/626 (5) wat de gegevens voor de Republiek Noord-Macedonië betreft, bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1166 (6) wat de gegevens voor de Verenigde Staten betreft, bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1752 (7) wat de vermelding voor Australië betreft, bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2083 (8) wat de vermelding voor Japan betreft, bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/460 (9) wat de vermelding voor Oekraïne betreft, en bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/568 (10) wat de gegevens voor het Verenigd Koninkrijk betreft. Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd om rekening te houden met die wijzigingen van de lijst in Verordening (EG) nr. 798/2008.

(6)

Daarnaast heeft Australië bijgewerkte informatie ingediend over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied na een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) die op 31 juli 2020 in een pluimveebedrijf op zijn grondgebied is bevestigd, en over de maatregelen die het heeft genomen om de verdere verspreiding van die ziekte te voorkomen. Naar aanleiding van die HPAI-uitbraak heeft Australië meer bepaald een ruimingsbeleid gevoerd om die ziekte te bestrijden en de verspreiding ervan te beperken. Daarnaast heeft Australië na de ruiming de vereiste reiniging en ontsmetting op het pluimveebedrijf op zijn grondgebied dat besmet was, voltooid.

(7)

De Commissie heeft de door Australië ingediende informatie geëvalueerd en heeft geconcludeerd dat die HPAI-uitbraak voorbij is en dat de binnenkomst in de Unie van pluimveeproducten uit dat derde land niet langer een risico vormt.

(8)

Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk bijgewerkte informatie ingediend over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied na HPAI-uitbraken in pluimveebedrijven die zijn bevestigd op 27 januari 2021 in Isle of Anglesey in Wales, op 8 februari 2021 in Redcar and Cleveland in Engeland, op 12 februari 2021 in Glenrothes in Fife in Schotland en op 29 maart 2021 in het graafschap Staffordshire in Engeland, en over de maatregelen die het heeft genomen om de verdere verspreiding van die ziekte te voorkomen. Naar aanleiding van die HPAI-uitbraken heeft het Verenigd Koninkrijk meer bepaald een ruimingsbeleid gevoerd om die ziekte te bestrijden en de verspreiding ervan te beperken. Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk na de ruiming de vereiste reiniging en ontsmetting op de getroffen pluimveebedrijven op zijn grondgebied voltooid.

(9)

De Commissie heeft de door het Verenigd Koninkrijk ingediende informatie geëvalueerd en heeft geconcludeerd dat de HPAI-uitbraken in de pluimveebedrijven in Isle of Anglesey in Wales, in Redcar and Cleveland in Engeland, in Glenrothes in Fife in Schotland en in het graafschap Staffordshire in Engeland voorbij zijn en dat de binnenkomst in de Unie van pluimveeproducten uit de gebieden van het Verenigd Koninkrijk waarvoor de binnenkomst in de Unie van pluimveeproducten wegens die uitbraken was opgeschort, niet langer een risico vormt.

(10)

In de vermeldingen voor Australië en het Verenigd Koninkrijk in de tabel in deel 1 van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet derhalve ook rekening worden gehouden met de huidige epidemiologische situatie in die derde landen.

(11)

Daarnaast bevat bijlage VI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen in gevangenschap levende vogels en levende producten van in gevangenschap levende vogels is toegestaan. In die lijst moet rekening worden gehouden met de lijst van derde landen waaruit de invoer in de Unie van in gevangenschap gefokte vogels is toegestaan in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 139/2013 van de Commissie (11), die bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 is ingetrokken. Bijlage VI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet derhalve worden gewijzigd om Argentinië en de Filipijnen erin op te nemen.

(12)

Bepaalde derde landen hebben ook geantwoord op een vragenlijst van de Commissie betreffende de binnenkomst in de Unie van casings wat de dier- en volksgezondheid betreft. Die derde landen hebben de Commissie voldoende bewijsmateriaal en garanties verstrekt om te worden opgenomen in de lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen casings is toegestaan. Zij moeten derhalve worden opgenomen in de in bijlage XVI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 vastgestelde lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen casings is toegestaan en die bijlage moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

Bijlage XVII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van rauwe melk, colostrum, producten op basis van colostrum, van rauwe melk afgeleide zuivelproducten en zuivelproducten die geen specifieke risicobeperkende behandeling tegen mond-en-klauwzeer hoeven te ondergaan, is toegestaan. In die lijst moet rekening worden gehouden met de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie (12) vastgestelde lijst van derde landen of delen daarvan waaruit zendingen rauwe melk, zuivelproducten, colostrum en producten op basis van colostrum in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, met vermelding van het type warmtebehandeling dat voor die goederen vereist is, aangezien Verordening (EU) nr. 605/2010 door Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 is ingetrokken en vervangen. Bijlage XVII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet derhalve worden gewijzigd om Bosnië en Herzegovina erin op te nemen.

(14)

Bijlage XVIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 bevat de lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zuivelproducten die een specifieke risicobeperkende behandeling tegen mond-en-klauwzeer moeten ondergaan, is toegestaan. De lijst in bijlage XVIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet overeenkomen met de lijst in kolom C van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 605/2010, die tot en met 20 april 2021 van toepassing was. Moldavië was opgenomen in kolom C van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 605/2010 zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/645 (13). Bijlage XVIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet derhalve worden gewijzigd om Moldavië erin op te nemen.

(15)

Bijlage XXII bevat de lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de doorvoer door de Unie onder specifieke voorwaarden is toegestaan. Om onnodige verstoringen van de handel te voorkomen, moeten die specifieke voorwaarden overeenstemmen met die waarin werd voorzien door de regels van de Unie die voor de datum van toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van toepassing waren. Bijlage XXII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moet derhalve worden gewijzigd om bepaalde specifieke voorwaarden voor de doorvoer door de Unie van zendingen van bepaalde vleesproducten vanuit Bosnië en Herzegovina aan te passen.

(16)

De bijlagen V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII en XXII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(17)

Aangezien Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 sinds 21 april 2021 van toepassing is, moet deze verordening omwille van de rechtszekerheid met spoed in werking treden.

(18)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII en XXII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 juli 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 379).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 1).

(4) Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1).

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/626 van de Commissie van 7 mei 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor de Republiek Noord-Macedonië in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met de ziekte van Newcastle (PB L 146 van 8.5.2020, blz. 1).

(6) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1166 van de Commissie van 6 augustus 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor de Verenigde Staten in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met hoogpathogene aviaire influenza (PB L 258 van 7.8.2020, blz. 11).

(7) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1752 van de Commissie van 23 november 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de vermelding voor Australië in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met hoogpathogene aviaire influenza (PB L 394 van 24.11.2020, blz. 5).

(8) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2083 van de Commissie van 14 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de vermelding voor Japan in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met hoogpathogene aviaire influenza (PB L 423 van 15.12.2020, blz. 20).

(9) Uitvoeringsverordening (EU) 2021/460 van de Commissie van 16 maart 2021 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de vermelding voor Oekraïne in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met hoogpathogene aviaire influenza (PB L 91 van 17.3.2021, blz. 7).

(10) Uitvoeringsverordening (EU) 2021/568 van de Commissie van 6 april 2021 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor het Verenigd Koninkrijk in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met hoogpathogene aviaire influenza (PB L 118 van 7.4.2021, blz. 10).

(11) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 139/2013 van de Commissie van 7 januari 2013 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Unie en de desbetreffende quarantainevoorschriften (PB L 47 van 20.2.2013, blz. 1).

(12) Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie van 2 juli 2010 tot vaststelling van de volks- en diergezondheidsvoorwaarden en de veterinaire certificeringsvoorschriften voor het binnenbrengen in de Europese Unie van rauwe melk, zuivelproducten, colostrum en producten op basis van colostrum, bestemd voor menselijke consumptie (PB L 175 van 10.7.2010, blz. 1).

(13) Uitvoeringsverordening (EU) 2021/645 van de Commissie van 15 april 2021 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 605/2010 wat betreft de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit het binnenbrengen in de Europese Unie van zendingen rauwe melk, zuivelproducten, colostrum en producten op basis van colostrum is toegestaan (PB L 133 van 20.4.2021, blz. 29).


BIJLAGE

De bijlagen V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII en XXII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

a)

deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de vermelding voor Australië wordt vervangen door:

AU

Australië

AU-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Broedeieren van loopvogels

HER

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021”

ii)

de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

GB-1

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N

 

 

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N

 

 

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N

 

 

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N

 

 

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N

 

 

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N

 

 

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N

 

 

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N

 

 

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N

 

 

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

 

GB-2.6

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

 

GB-2.7

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

GB-2.8

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

GB-2.9

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

GB-2.10

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

GB-2.11

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

GB-2.12

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

GB-2.13

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

GB-2.14

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

GB-2.15

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

GB-2.16

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021”

iii)

de vermelding voor de Verenigde Staten wordt vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-0

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

SPF

 

 

 

 

US-1

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N

 

 

 

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N

 

 

 

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N

 

 

 

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N

 

 

 

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N

 

 

 

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N

 

 

 

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N

 

 

 

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N

 

 

 

Broedeieren van loopvogels

HER

N

 

 

 

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Ander fokpluimvee dan loopvogels en ander gebruikspluimvee dan loopvogels

BPP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels

BPR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Andere eendagskuikens dan loopvogels

DOC

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Eendagskuikens van loopvogels

DOR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Ander voor de slacht bestemd pluimvee dan loopvogels

SP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Voor de slacht bestemde loopvogels

SR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Minder dan 20 stuks ander pluimvee dan loopvogels

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HEP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Broedeieren van loopvogels

HER

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Minder dan 20 broedeieren van ander pluimvee dan loopvogels

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020”

b)

in deel 2 wordt de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk vervangen door:

“Verenigd Koninkrijk

GB-1

Geheel het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van gebied GB-2

GB-2

Gebied van het Verenigd Koninkrijk dat overeenkomt met:

GB-2.1

het graafschap North Yorkshire:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N54.30 en W1.47

GB-2.2

het graafschap North Yorkshire:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N54.29 en W1.45

GB-2.3

het graafschap Norfolk:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N52.49 en E0.95

GB-2.4

het graafschap Norfolk:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N52.72 en E0.15

GB-2.5

het graafschap Derbyshire:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N52.93 en W1.57

GB-2.6

het graafschap North Yorkshire:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N54.37 en W2.16

GB-2.7

Orkneyeilanden:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N59.28 en W2.44

GB-2.8

het graafschap Dorset:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N51.06 en W2.27

GB-2.9

het graafschap Norfolk:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N52.52 en E0.96

GB-2.10

het graafschap Norfolk:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N52.52 en E0.95

GB-2.11

het graafschap Norfolk:

 

het gebied binnen een straal van 10,4 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N52.53 en E0.66

GB-2.12

het graafschap Devon:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N50.70 en W3.36

GB-2.13

Omgeving van Amlwch, het eiland Anglesey, Wales:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N53.38 en W4.30

GB-2.14

Omgeving van Redcar, Redcar en Cleveland, Engeland:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N54.57 en W1.07

GB-2.15

Glenrothes, Fife, Schotland:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N56.23 en W3.02

GB-2.16

het graafschap Staffordshire, het graafschap Derbyshire:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het punt met de WGS84 — decimale coördinaten N52.99 en W1.85”

2)

Bijlage VI wordt als volgt gewijzigd:

a)

deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

vóór de vermelding betreffende Australië wordt de volgende vermelding ingevoegd:

AR

Argentinië

AR-0

In gevangenschap levende vogels

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

HE-CAPTIVE-BIRDS”

 

 

 

 

ii)

de volgende vermelding wordt ingevoegd tussen de vermelding voor Nieuw-Zeeland en die voor Tunesië:

PH

Filipijnen

PH-0

-

-

 

 

 

 

PH-1

In gevangenschap levende vogels

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Broedeieren van in gevangenschap levende vogels

HE-CAPTIVE-BIRDS”

 

 

 

 

b)

in deel 2 wordt na de vermelding voor Brazilië de volgende vermelding toegevoegd:

“Filipijnen

PH-1

National Capital Region”

3)

Bijlage XIV wordt als volgt gewijzigd:

a)

deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de vermelding voor Australië wordt vervangen door:

AU

Australië

AU-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

 

B

31.7.2020

20.7.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

 

C

31.7.2020

20.7.2021”

ii)

de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk wordt vervangen door:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-0

-

 

 

 

 

GB-1

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N

 

 

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

N

 

 

 

Vers vlees van vederwild

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.1.2021

17.1.2021

GB-2.6

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

1.1.2021

31.1.2021

GB-2.13

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

27.1.2021

1.5.2021

GB-2.14

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

8.2.2021

10.5.2021

GB-2.15

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

12.2.2021

19.5.2021

GB-2.16

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

29.3.2021

2.7.2021”

iii)

de vermelding voor Japan wordt vervangen door:

JP

Japan

JP-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

 

5.11.2020”

 

iv)

de vermelding voor de Republiek Noord-Macedonië wordt vervangen door:

MK

Noord-Macedonië

MK-0

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P2

 

22.4.2020”

 

v)

de vermelding voor Oekraïne wordt vervangen door:

UA

Oekraïne

UA-0

-

-

 

 

 

 

UA-1

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

 

 

 

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

 

 

 

 

Vers vlees van vederwild

GBM

 

 

 

 

UA-2

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Vers vlees van loopvogels

RAT

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

UA-2.2

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Vers vlees van loopvogels

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.3

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Vers vlees van loopvogels

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.4

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Vers vlees van loopvogels

RAT

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

UA-2.5

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

 

4.12.2020

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

P1

 

4.12.2020

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

4.12.2020

 

UA-2.6

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

 

24.12.2020

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

P1

 

24.12.2020

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

24.12.2020

 

UA-2.7

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

 

27.12.2020

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

P1

 

27.12.2020

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

27.12.2020

 

UA-2.8

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

 

29.12.2020

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

P1

 

29.12.2020

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

29.12.2020

 

UA-2.9

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

 

18.1.2021

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

P1

 

18.1.2021

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

18.1.2021

 

UA-2.10

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

P1

 

3.2.2021

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

P1

 

3.2.2021

 

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

3.2.2021”

 

vi)

de gegevens voor de Verenigde Staten worden vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-0

 

 

 

 

US-1

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N

 

 

 

Vers vlees van loopvogels

RAT

N

 

 

 

Vers vlees van vederwild

GBM

 

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

POU

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Vers vlees van loopvogels

RAT

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Vers vlees van vederwild

GBM

P1

 

8.4.2020

5.8.2020”

b)

in deel 2 wordt de vermelding voor Oekraïne vervangen door:

“Oekraïne

UA-1

Het hele land Oekraïne, met uitzondering van gebied UA-2

UA-2

Gebied van Oekraïne dat overeenkomt met:

UA-2.1

de oblast Cherson (regio)

UA-2.2

de oblast Odessa (regio)

UA-2.3

de oblast Tsjernivtsi (regio)

UA-2.4

de oblast Vinnytsia (regio), het rayon Nemyriv (district), de gemeenten:

 

het dorp Berezivka

 

het dorp Bratslav

 

het dorp Budky

 

het dorp Bugakiv

 

het dorp Chervone

 

het dorp Chukiv

 

het dorp Danylky

 

het dorp Dovzhok

 

het dorp Horodnytsia

 

het dorp Hrabovets

 

het dorp Hranitne

 

het dorp Karolina

 

het dorp Korovayna

 

het dorp Korzhiv

 

het dorp Korzhivka

 

het dorp Kryklivtsi

 

het dorp Maryanivka

 

het dorp Melnykivtsi

 

het dorp Monastyrok

 

het dorp Monastyrske

 

de stad Nemyriv

 

het dorp Novi Obyhody

 

het dorp Ostapkivtsi

 

het dorp Ozero

 

het dorp Perepelychcha

 

het dorp Rachky

 

het dorp Salyntsi

 

het dorp Samchyntsi

 

het dorp Sazhky

 

het dorp Selevintsi

 

het dorp Sholudky

 

het dorp Slobidka

 

het dorp Sorokoduby

 

het dorp Sorokotiazhyntsi

 

het dorp Velyka Bushynka

 

het dorp Vovchok

 

het dorp Vyhnanka

 

het dorp Yosypenky

 

het dorp Zarudyntsi

 

het dorp Zelenianka

UA-2.5

de oblast Mykolajiv (regio)

de oblast Cherson (regio), het rayon Chersonskyi (Bilozerskyi) (district), de volgende gemeenten:

 

het dorp Tavriyske

 

het dorp Nova zoria

UA-2.6

de oblast Kiev (regio):

 

het rayon Ivankiv (district),

de volgende gemeenten:

 

het dorp Leonivka

 

het dorp Blidcha

 

het dorp Kolentsi

 

het dorp Zymovyshche

 

het dorp Rudnia-Talska

 

het dorp Sosnivka

het rayon Borodianka (district), de volgende gemeenten:

 

het dorp Koblytsia

 

het dorp Talske

 

het dorp Myrcha

 

het dorp Stara Buda

 

het dorp Velykyi Lis

 

het dorp Krasnyi Rih

 

het kleine dorp Mykhailivskyi

UA-2.7

de oblast Kiev (regio):

 

het rayon Borodianka (district), de volgende gemeenten:

 

de stad Borodianka

 

het dorp Kachaly

 

het dorp Shybene

 

het dorp Nebrat

 

het dorp Nove Zalissia

 

het dorp Berestianka

 

het dorp Zdvyzhivka

 

het dorp Babyntsi

 

het dorp Buda-Babynetska

 

de stad Klavdiyevo-Tarasove

 

het dorp Poroskoten

 

het dorp Pylypovychi

 

het dorp Nova Hreblia

 

het dorp Vablia

 

het dorp Druzhnia

 

het dorp Halynka

 

het dorp Zahaltsi

 

het dorp Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

 

het landgoed “Blyzhni sady”

het rayon Buchanskyi (district), de volgende gemeenten:

 

de stad Nemishayeve

 

het dorp Mykulychi

 

het dorp Dibrova

 

het dorp Kozyntsi

 

het dorp Chervona Hilka

 

het dorp Plakhtianka

 

het dorp Myrotske

 

een deel van de stad Vorzel, begrensd door de straten Bilostotskykh en Pushkina

UA-2.8

de oblast Cherson (regio):

 

het rayon Kakhovskyi (district), de volgende gemeenten:

 

het dorp Zaozerne

 

het dorp Skvortsivka

 

het dorp Maryanivka

 

het dorp Slynenko

 

het dorp Olhivka

 

het rayon Novotroyitskyi (district), de volgende gemeenten:

 

het dorp Volodymyro-Ilyinka

 

het dorp Sofiivka

 

het dorp Katerynivka

UA-2.9

de oblast Kiev (regio), stad Kiev:

 

het gebied binnen een straal van 10 km rond het dorp Hostomel in het rayon Buchanskyi, dat zich met de wijzers van de klok mee uitstrekt:

a)

noord, noordwest, west, zuidwest:

 

de oblast Kiev (regio), het rayon Buchanskyi (district), de volgende gemeenten: het dorp Moshchun, de stad Hostomel, de stad Kotsiubynske, de stad Irpin, de stad Bucha, het dorp Horenka;

b)

noordoost, oost, zuidoost, zuid:

 

de grens van de oblast Kiev (regio) met de rayons Obolonskyi, Podilskyi, Shevchenkivskyi (districten) van de stad Kiev, vanaf het kruispunt van de straten Polyarna, Avtozavodska en Semena Skliarenko tot het kruispunt van de straten Oleny Telihy en Oleksandra Dovzhenko met Peremohy

UA-2.10

de oblast Donetsk (regio):

 

het district Volnovaskyi (ex Velykonovosilkivskyi), de volgende gemeenten:

 

het dorp Vesele

 

het dorp Fedorivka

 

het dorp Skudne

 

het dorp Dniproenerhiia

 

de stad Velyka Novosilka

 

het dorp Rozdolne

 

het dorp Novyi Komar

 

het dorp Perebudova

 

het dorp Novoocheretuvate

 

het dorp Myrne

 

het dorp Ordadne

 

het dorp Komar

 

het dorp Vremivka

 

het dorp Voskresenka

 

het dorp Vilne Pole

 

het dorp Shevchenko

 

het dorp Burlatske

 

het dorp Pryvilne

 

de oblast Dnipropetrovsk (regio):

 

het district Prokrovskyi, de volgende gemeenten:

 

het dorp Maliivka”

4)

Deel 1 van bijlage XVI wordt als volgt gewijzigd:

a)

vóór de vermelding betreffende Argentinië wordt de volgende vermelding ingevoegd:

AL

Albanië

AL-0

Hoefdieren en pluimvee

CAS”

 

 

b)

de volgende vermelding wordt ingevoegd tussen de vermelding voor Colombia en die voor India:

EG

Egypte

EG-0

Hoefdieren en pluimvee

CAS”

 

 

c)

de volgende vermelding wordt ingevoegd tussen de vermelding voor India en die voor Japan:

IR

Iran

IR-0

Hoefdieren en pluimvee

CAS”

 

 

d)

de volgende vermelding wordt ingevoegd tussen de vermelding voor Japan en die voor Marokko:

LB

Libanon

LB-0

Hoefdieren en pluimvee

CAS”

 

 

e)

de volgende vermelding wordt ingevoegd tussen de vermelding voor Nieuw-Zeeland en die voor Paraguay:

PK

Pakistan

PK-0

Hoefdieren en pluimvee

CAS”

 

 

5)

In deel 1 van bijlage XVII wordt de volgende vermelding ingevoegd tussen de vermelding voor Australië en die voor Canada:

BA

Bosnië en Herzegovina

BA-0

Hoefdieren

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT”

 

 

 

 

6)

In deel 1 van bijlage XVIII wordt de volgende vermelding ingevoegd tussen de vermelding voor Marokko en die voor Madagaskar:

MD

Moldavië

MD-0

Hoefdieren

DAIRY-PRODUCTS-ST”

 

7)

Bijlage XXII wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel 1 wordt de vermelding voor Bosnië en Herzegovina vervangen door:

BA

Bosnië en Herzegovina

 

Vers vlees van runderen

 

BOV

Van Bosnië en Herzegovina naar Turkije via Bulgarije

 

 

BA-0

Vers vlees van hoefdieren

 

BOV, OV/CAP, POR

Van Bosnië en Herzegovina naar andere derde landen via Kroatië

 

 

Vers vlees van ander pluimvee dan loopvogels

Vers vlees van loopvogels

Vers vlees van vederwild

Eieren

Eiproducten

Eieren die vrij zijn van specifieke pathogenen

 

POU, RAT, GBM, E, EP, SPF

Van Bosnië en Herzegovina naar andere derde landen via Kroatië

 

 

Vleesproducten

 

MPST

Van Bosnië en Herzegovina naar andere derde landen via Kroatië

 

 

Vleesproducten van runderen en gekweekt wild (met uitzondering van varkens)

 

MPST

Van Bosnië en Herzegovina door de Unie

 

 

Melk, zuivelproducten, colostrum en producten op basis van colostrum

 

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT

Van Bosnië en Herzegovina naar andere derde landen via Kroatië”

 

 

b)

in deel 3 worden de vermeldingen voor de specifieke voorwaarden “Van Bosnië en Herzegovina naar Turkije via Bulgarije” en “Van Bosnië en Herzegovina naar andere derde landen via Kroatië” vervangen door:

 

Van Bosnië en Herzegovina naar Turkije via Bulgarije

 

De goedkeuring geldt alleen voor zendingen van de in kolom 3 van de tabel in deel 1 bedoelde goederen die afkomstig zijn uit Bosnië en Herzegovina en via Bulgarije door de Unie worden doorgevoerd naar Turkije.

 

Van Bosnië en Herzegovina naar andere derde landen via Kroatië

 

De goedkeuring geldt alleen voor zendingen van de in kolom 3 van de tabel in deel 1 bedoelde goederen die afkomstig zijn uit Bosnië en Herzegovina en via Kroatië naar andere derde landen of gebieden worden gevoerd.

 

Van Bosnië en Herzegovina door de Unie

 

De goedkeuring geldt alleen voor zendingen van de in kolom 3 van de tabel in deel 1 bedoelde goederen die afkomstig zijn uit Bosnië en Herzegovina en via de Unie naar andere derde landen of gebieden worden gevoerd.”


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving