Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.127

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1036 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2021

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 wat betreft de vergunninghouder en zijn vertegenwoordiger in de Unie voor het in de handel brengen van producten die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 4325)

(Slechts de teksten in de Duitse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name artikel 9, lid 2, en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bayer Agriculture BVBA, gevestigd in België, is de vertegenwoordiger in de Unie van Monsanto Company, gevestigd in de Verenigde Staten, met betrekking tot de verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde suikerbuit H7-1 waarvoor bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 van de Commissie (2) een vergunning is verleend. KWS SAAT SE, gevestigd in Duitsland, is de vergunninghouder voor de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1, waarvoor bij dat uitvoeringsbesluit een vergunning is verleend.

(2)

Bij brief van 28 juli 2020 heeft Bayer Agriculture BVBA de Commissie meegedeeld dat het bedrijf met ingang van 1 augustus 2020 van rechtsvorm verandert en zijn naam wijzigt in Bayer Agriculture BV.

(3)

Bij brief van 28 juli 2020 heeft Bayer Agriculture BVBA de Commissie ervan in kennis gesteld dat Monsanto Company haar rechtsvorm per 1 augustus 2020 omzet en haar naam wijzigt in Bayer CropScience LP.

(4)

De gevraagde wijzigingen zijn louter administratief en maken derhalve geen nieuwe beoordeling van de betrokken producten noodzakelijk.

(5)

Bij brief van 10 augustus 2020 heeft de Commissie KWS SAAT SE van de gevraagde wijzigingen in kennis gesteld. Bij brief van 9 december 2020 heeft KWS SAAT SE de Commissie meegedeeld dat het akkoord ging met de voorgestelde wijzigingen.

(6)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6, lid 1, wordt punt b) vervangen door:

“b)

Bayer CropScience LP, in de Unie vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV.”.

2)

In artikel 8 wordt punt b) vervangen door:

“b)

Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika, in de Unie vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

In de bijlage wordt punt a) vervangen door:

“a)

Aanvragers en vergunninghouders:

Naam: KWS SAAT SE

Adres: Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Duitsland

en

Naam: Bayer CropScience LP

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

In de Unie vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 2

Adressaten

Dit besluit is gericht tot:

a)

KWS SAAT SE, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Duitsland, en

b)

Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika, in de Unie vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2021.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(2) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 van de Commissie van 3 augustus 2018 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen en diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (KM-ØØØH71-4) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 203 van 10.8.2018, blz. 32).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving