Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.126

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1035 VAN DE COMMISSIE

van 23 juni 2021

tot wijziging van de Uitvoeringsbesluiten 2013/648/EU en 2013/650/EU wat betreft de vergunninghouder en zijn vertegenwoordiger in de Unie voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met bepaalde typen genetisch gemodificeerde mais

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 4317)

(Voor de EER relevante tekst)

(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name artikel 9, lid 2, en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bayer Agriculture BVBA, gevestigd in België, is de vertegenwoordiger in de Unie van Monsanto Company, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, met betrekking tot de verlening van vergunningen voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais waarvoor bij de Uitvoeringsbesluiten 2013/648/EU (2) en 2013/650/EU (3) van de Commissie vergunningen zijn verleend. Dow AgroSciences LLC, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, is de andere vergunninghouder voor de genetisch gemodificeerde mais waarvoor bij deze uitvoeringsbesluiten een vergunning is verleend. Dow AgroSciences LLC wordt vertegenwoordigd door Dow AgroSciences Distribution S.A.S., gevestigd in Frankrijk.

(2)

Bij brief van 28 juli 2020 heeft Bayer Agriculture BVBA, gevestigd in België, de Commissie ervan in kennis gesteld dat Monsanto Company, gevestigd in de Verenigde Staten, per 1 augustus 2020 haar rechtsvorm omzet en haar naam wijzigt in Bayer CropScience LP, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.

(3)

Bij brief van 28 juli 2020 heeft Bayer Agriculture BVBA de Commissie ervan in kennis gesteld dat zij haar naam per 1 augustus 2020 wijzigt in Bayer Agriculture BV, gevestigd in België.

(4)

Bij brief van 17 maart 2021 werd de Commissie ervan in kennis gesteld dat Dow AgroSciences LLC zijn naam per 1 januari 2021 heeft gewijzigd in Corteva Agriscience LLC, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.

(5)

Bij brief van 22 maart 2021 heeft Corteva Agriscience LLC de Commissie ervan in kennis gesteld dat zijn vertegenwoordiger in de Unie per 22 maart 2021 Corteva Agriscience Belgium B.V. is.

(6)

De gevraagde wijzigingen zijn louter administratief en maken derhalve geen nieuwe beoordeling van de betrokken producten noodzakelijk.

(7)

De Uitvoeringsbesluiten 2013/648/EU en 2013/650/EU moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit 2013/648/EU

Uitvoeringsbesluit 2013/648/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt lid 1 vervangen door:

“1. De vergunninghouders zijn:

a)

Corteva Agriscience LLC, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Corteva Agriscience Belgium B.V., en

b)

Bayer CropScience LP, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, België.”;

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Dit besluit is gericht tot:

a)

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, België, en

b)

Bayer CropScience LP, 800 N, Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”;

3)

in de bijlage wordt punt a) vervangen door:

“a)

Aanvragers en vergunninghouders

Naam:

Corteva Agriscience LLC

Adres:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, België,

en

Naam:

Bayer CropScience LP

Adres:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België”.

Artikel 2

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit 2013/650/EU

Uitvoeringsbesluit 2013/650/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt lid 1 vervangen door:

“1. De vergunninghouders zijn:

a)

Corteva Agriscience LLC, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Corteva Agriscience Belgium B.V., en

b)

Bayer CropScience LP, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, België.”;

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Dit besluit is gericht tot:

a)

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, België, en

b)

Bayer CropScience LP, 800 N, Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”;

3)

In de bijlage wordt punt a) vervangen door:

“a)

Aanvragers en vergunninghouders

Naam:

Corteva Agriscience LLC

Adres:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, België

en

Naam:

Bayer CropScience LP

Adres:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit besluit is gericht tot:

a)

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, België, en

b)

Bayer CropScience LP, 800 N, Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.

Gedaan te Brussel, 23 juni 2021.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(2) Uitvoeringsbesluit 2013/648/EU van de Commissie van 6 november 2013 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK 603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 302 van 13.11.2013, blz. 38).

(3) Uitvoeringsbesluit 2013/650/EU van de Commissie van 6 november 2013 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), vier gerelateerde genetisch gemodificeerde maissoorten die drie afzonderlijke transformatiestappen combineren (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) en vier gerelateerde genetisch gemodificeerde maissoorten die twee afzonderlijke transformatiestappen combineren (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 302 van 13.11.2013, blz. 47).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving