Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.24

VERORDENING (EG) Nr. 1465/2004 VAN DE COMMISSIE

van 17 augustus 2004

tot verlening van een permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1), en met name op artikel 3 en artikel 9.D, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens Richtlijn 70/524/EEG mag geen enkel toevoegingsmiddel in het verkeer worden gebracht zonder dat daartoe een communautaire vergunning is afgegeven. De in deel II van bijlage C bij die richtlijn bedoelde toevoegingsmiddelen kunnen onder bepaalde voorwaarden zonder tijdsbeperking worden toegelaten.

(2)

Voor het gebruik van het enzympreparaat 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 11857), is voor mestkippen, legkippen, mestkalkoenen, biggen en mestvarkens bij Verordening (EG) nr. 1353/2000 van de Commissie (2) en voor zeugen bij Verordening (EG) nr. 261/2003 van de Commissie (3) voor het eerst een voorlopige vergunning verleend.

(3)

Er zijn nieuwe gegevens ingediend ter staving van de aanvraag om een vergunning zonder tijdsbeperking voor dit preparaat. Uit de beoordeling blijkt dat aan de in Richtlijn 70/524/EEG vastgestelde voorwaarden voor een dergelijke vergunning is voldaan.

(4)

Dienovereenkomstig moet het gebruik van dit preparaat onder de in de bijlage vermelde voorwaarden zonder tijdsbeperking worden toegestaan.

(5)

Uit de beoordeling van dit preparaat blijkt dat er bepaalde procedures nodig zijn om de werknemers tegen blootstelling aan het in de bijlage opgenomen toevoegingsmiddel te beschermen. Die bescherming dient te worden gewaarborgd door toepassing van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (4).

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het tot de groep „Enzymen” behorende preparaat dat in de bijlage wordt vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding zonder tijdsbeperking verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 augustus 2004.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1289/2004 (PB L 243 van 15.7.2004, blz. 15).

(2)  PB L 155 van 28.6.2000, blz. 15.

(3)  PB L 37 van 13.2.2003, blz. 12.

(4)  PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).


BIJLAGE

EG-nr.

Toevoegingsmiddel

Chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximum-leeftijd

Minimum

Maximum

Andere bepalingen

Einde van de vergunningperiode

Aantal activiteitseenheden/kg volledig diervoeder

Enzymen

„E 1614

6-fytase

EC 3.1.3.26

Bereiding van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 11857), met een minimale activiteit van:

 

vast: 2 500 FYT (1)/g

 

vloeibaar: 5 000 FYT/g

Mestkippen

250 FYT

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 500-1 000 FYT.

3.

Voor gebruik in mengvoeders met meer dan 0,25 % aan fytine gebonden fosfor.

Onbeperkt

Legkippen

300 FYT

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 450-1 000 FYT.

3.

Voor gebruik in mengvoeders met meer dan 0,25 % aan fytine gebonden fosfor.

Onbeperkt

Mestkalkoenen

250 FYT

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 500-1 000 FYT.

3.

Voor gebruik in mengvoeders met meer dan 0,25 % aan fytine gebonden fosfor.

Onbeperkt

Biggen

250 FYT

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 500-1 000 FYT.

3.

Voor gebruik in mengvoeders met meer dan 0,25 % aan fytine gebonden fosfor.

4.

Voor toediening aan gespeende biggen tot ongeveer 35 kg.

Onbeperkt

Mestvarkens

250 FYT

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 500-1 000 FYT.

3.

Voor gebruik in mengvoeders met meer dan 0,25 % aan fytine gebonden fosfor.

Onbeperkt

Zeugen

750 FYT

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 750-1 000 FYT.

3.

Voor gebruik in mengvoeders met meer dan 0,25 % aan fytine gebonden fosfor.

Onbeperkt”


(1)  1 FYT is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,5 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol anorganisch fosfaat per minuut vrijmaakt uit natriumfytaat.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving