Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.26-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/772 VAN DE COMMISSIE

van 10 mei 2021

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 wat betreft de tijdelijke controlemaatregelen voor de productie van biologische producten, en met name de periode van toepassing

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 28, lid 6, artikel 30, lid 2, derde alinea, en artikel 38, punten c), d), en e),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Als gevolg van de COVID-19-pandemie en de ingrijpende verplaatsingsbeperkingen die in de lidstaten en in derde landen in de vorm van nationale maatregelen zijn opgelegd, ondervinden de lidstaten en de marktdeelnemers uitzonderlijke en ongekende problemen bij de uitvoering van de controles zoals nader bepaald in Verordening (EG) nr. 834/2007 en in de Verordeningen (EG) nr. 889/2008 (2) en (EG) nr. 1235/2008 (3) van de Commissie.

(2)

Om het hoofd te kunnen bieden aan de specifieke omstandigheden die het gevolg zijn van de huidige crisis in verband met de COVID-19-pandemie, kunnen de lidstaten op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 van de Commissie (4) tijdelijke maatregelen toepassen die afwijken van de Verordeningen (EG) nr. 889/2008 en (EG) nr. 1235/2008 wat betreft het controlesysteem voor de productie van biologische producten en wat betreft bepaalde procedures van Traces (Trade Control and Expert System).

(3)

De lidstaten hebben de Commissie meegedeeld dat de werking van hun controlesystemen in de biologische sector ook na 1 februari 2021 op bepaalde punten nog ernstig is ontregeld als gevolg van de crisis in verband met de COVID-19-pandemie.

(4)

Daarnaast kunnen de lidstaten wat de officiële controles en andere officiële activiteiten binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (5) betreft, op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie (6) tijdelijke maatregelen toepassen om ernstige risico’s voor de gezondheid van het personeel van de bevoegde autoriteiten te voorkomen, gelet op de moeilijkheden die worden ondervonden om die controles en activiteiten te verrichten, en voor zover nodig om de daarmee samenhangende ernstige ontregeling van de controlesystemen van de lidstaten het hoofd te bieden. De periode van toepassing van die verordening is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/83 van de Commissie (7) verlengd tot 1 juli 2021. Daarom moeten de afwijkingen waarin Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 voorziet, voor dezelfde periode van toepassing blijven als die van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466.

(5)

Bij artikel 1, punt 6, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 is voor de inspecties en bezoeken die overeenkomstig artikel 65, leden 1 en 4, van Verordening (EG) nr. 889/2008 onaangekondigd worden uitgevoerd, een lager percentage vastgesteld dan in artikel 92 quater, lid 2, tweede alinea, punt c), van Verordening (EG) nr. 889/2008. Om ervoor te zorgen dat die inspecties en bezoeken daadwerkelijk en onder veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden, moet de mogelijkheid worden geschapen om die inspecties en bezoeken ten hoogste 24 uur van tevoren aan te kondigen.

(6)

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977, die bij de onderhavige verordening wordt verlengd, mag niet worden onderbroken. Daarom moet worden voorzien in een retroactieve toepassing van de onderhavige verordening vanaf 1 februari 2021 op dat punt.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan punt 6 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Om ervoor te zorgen dat de inspecteurs de bedrijfsruimten van de exploitant onder veilige omstandigheden kunnen betreden, mogen dergelijke inspecties en bezoeken echter ten hoogste 24 uur van tevoren worden aangekondigd.”;

b)

in punt 7 wordt “1 februari 2021” vervangen door “1 juli 2021”.

2)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de tweede, de derde en de vijfde zin wordt “1 februari 2021” vervangen door “1 juli 2021”;

b)

in de vierde zin wordt “31 december 2020” vervangen door “1 juli 2021”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, punt 1, b), en artikel 2 zijn met ingang van 1 februari 2021 van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 mei 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).

(3) Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(4) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 van de Commissie van 7 juli 2020 tot afwijking, wegens de COVID-19-pandemie, van de Verordeningen (EG) nr. 889/2008 en (EG) nr. 1235/2008 wat betreft controles op de productie van biologische producten (PB L 217 van 8.7.2020, blz. 1).

(5) Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).

(6) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020 betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19) (PB L 98 van 31.3.2020, blz. 30).

(7) Uitvoeringsverordening (EU) 2021/83 van de Commissie van 27 januari 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 wat betreft de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten door specifiek gemachtigde natuurlijke personen, en de periode waarin tijdelijke maatregelen van toepassing zijn (PB L 29 van 28.1.2021, blz. 23).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving